മണ്ണുമാന്തിക്കപ്പലിൽ ചോർച്ച : ജീവനക്കാരെ തീരസംരക്ഷണ സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി


മനാ­മ : ബഹ്‌റൈൻ കടലതി­ർ­ത്തി­യിൽ സേ­വനം നടത്തി­യി­രു­ന്ന മണ്ണു­മാ­ന്തി­ക്കപ്പലിൽ ഉണ്ടാ­യ ചോ­ർ­ച്ച  തീ­രദേ­ശസേ­നയും ബഹ്‌റൈൻ നാ­വി­കസേ­നയും ചേ­ർ­ന്ന് പരി­ഹരി­ക്കു­കയും ഒന്പത് ജീ­വനക്കാ­രെ­ രക്ഷപ്പെ­ടു­ത്തു­കയും ചെ­യ്തു­. ഇന്നലെ­ രാ­ത്രി­ മണ്ണു­മാ­ന്തി­ക്കപ്പലി­ലെ­ പന്പിന് സാ­ങ്കേ­തി­ക തകരാർ ഉണ്ടാ­യതി­നെ­ തു­ടർ­ന്ന് കപ്പലിൽ വെ­ള്ളം കയറാൻ തു­ടങ്ങി­.

അപകട വി­വരം ലഭി­ച്ചതി­നെ­ തു­ടർ­ന്ന് തീ­രദേ­ശസേ­ന സ്ഥലത്തെ­ത്തു­കയും  ചോ­ർ­ച്ച അടയ്ക്കാ­നു­ള്ള സംവി­ധാ­നം നടത്തു­കയു­മാ­യി­രു­ന്നു­വെ­ന്ന് കോ­സ്റ്റ് ഗാ­ർ­ഡ് കമാ­ണ്ടർ മേ­ജർ ജനറൽ അലാ­ സി­യാ­ദി­ വെ­ളി­പ്പെ­ടു­ത്തി­.  ചോ­ർ­ച്ച നി­യന്ത്രണവി­ധേ­യമാ­ക്കി­യതാ­യും ജീ­വനക്കാ­രെ­ല്ലാം സു­രക്ഷി­തരാ­ണെ­ന്നും അദ്ദേ­ഹം പറഞ്ഞു­. കപ്പലി­നെ­ ആഴം കു­റഞ്ഞ പ്രദേ­ശത്തേ­യ്ക്ക് മാ­റ്റു­കയും, അതി­ലെ­ തകരാർ സാ­ങ്കേ­തി­ക വി­ദഗ്ദ്ധർ ഭാ­ഗി­കമാ­യി­ പരി­ഹരി­ച്ച് കഴി­ഞ്ഞതാ­യും അദ്ദേ­ഹം വെ­ളി­പ്പെ­ടു­ത്തി­.

You might also like

Most Viewed