ബി.ഡി.എഫ് യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചു


മനാമ : ബഹ്റൈൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഫീൽഡ് മാർ­ഷൽ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഖലീഫ വിവിധ ബി.ഡി.എഫ് യൂ­ണിറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചു. പ്രവർത്തന പു­രോഗതികളെക്കുറിച്ച് ഓഫീസർമാർ വി­ശദീകരിക്കുകയും. പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

ബി.ഡി.എഫിന്റെ മനുഷ്യ വിഭവ ശേ­ഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പരിശീലന പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകി. ഹമദ് ബിൻ ഇസാ അൽ ഖലീഫ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തി­ലുള്ള ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും തുടരുവാൻ അദ്ദേഹം ബി.ഡി.എഫ് കമാൻഡറോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

You might also like

Most Viewed