കയറ്റുമതി ബിസിനസുകാർക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ജിഎസ്ടി റീഫണ്ട്


ന്യൂഡൽഹി: ജൂൺ മുതൽ കയറ്റുമതി വ്യാപാരികൾക്കും SEZ യൂണിറ്റുകളുടെ സപ്ലയർമാർക്കും ജിഎസ്ടി റീഫണ്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കും. റീഫണ്ട് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ IGST നൽകുന്ന എക്സ്പോർട്ടേഴ്‌സിനു മാത്രമേ ഓട്ടോമേറ്റഡ് റീഫണ്ട് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

You might also like

Most Viewed