കാർഷിക-ഗ്രാമീണ സ്റ്റാർട്ടപ്പുക്കൾക്ക് നബാഡിന്റെ വിസി ഫണ്ട്


ന്യൂഡൽഹി:  രാജ്യത്തെ കാർഷിക-ഗ്രാമീണ സ്റ്റാർട്ടപ്പുക്കൾക്ക് 700 കോടി രൂപയുടെ വെൻച്വർ കാപിറ്റൽ ഫണ്ടൊരുക്കി നബാർഡ്. ഇതുവരെ മറ്റു ഫണ്ടുകൾക്ക് സഹായം നൽകാറാണ് പതിവ്. ആദ്യമായാണ് ബാങ്ക് സ്വന്തം ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത്. 

നബാർഡിന്റെ  സബ്‌സിഡിയറിയായ നാബ് വെൻച്വേഴ്‌സ് ആണ് ഇതുനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

You might also like

Most Viewed