റിലയൻസ് കാപിറ്റൽ മ്യുച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിച്ചു


ഡൽഹി: മ്യുച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ റിലയൻസ് കാപിറ്റൽ. റിലയൻസ് നിപ്പോൺ ലൈഫ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിലെ 42.88 ശതമാനം ഓഹരിയും ജപ്പാൻ കമ്പനി നിപ്പോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് വിൽക്കും. 6000 കോടി രൂപയുടേതാണ് ഇടപാട്.

You might also like

Most Viewed