സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ കുറച്ച് എസ്.ബി.ഐ


ന്യൂഡൽഹി: സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് േസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ). 0.5 ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ‍ പലിശ നിരക്കിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് പ്രാബൽയത്തിൽ വരും. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ്.ബി.ഐ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചതിനാൽ ഇതര പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചേക്കും.

സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ നിരക്ക് കുറക്കുന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകും.  ഏഴുമുതൽ 45 ദിവസം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയായിരുന്നു എസ്.ബി.ഐ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ആഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ 4.5 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ പലിശ നൽകൂ. 5−−-10 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് 6.25 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം സേവിംഗ് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. 

You might also like

Most Viewed