സ്വർണ വില സർവ്വകാല റിക്കാർഡിൽ


കൊച്ചി: സ്വർണ വില കുതിച്ചുയർന്ന് സർവകാല റിക്കാർഡിൽ. പവന് 800 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 32,800 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,100 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് ഒറ്റ‍യടിക്ക് 100 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിന് 32,320 രൂപയിൽ‌ എത്തിയതായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപുണ്ടായ കൂടിയ വില.

You might also like

Most Viewed