ആടലോ­ടകം


കവിത - സിബി

ആടലോടകത്തിൻ കയ്പായിരുന്നെനിക്കാ

ബാല്യകാലത്തെ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൻ

ആവി ആവോളം ആസ്വദിച്ചീടുവാൻ അമ്മ

അടിച്ചൊരാ കാൽമുട്ടിൻ മേലങ്ങു

അഞ്ച് അഞ്ചായിരം കൈപ്പത്തി പതിഞ്ഞതെൻ

അച്ഛനോടോതാൻ അടുക്കലോട്ടടവെ

ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ അച്ഛനിരുന്നതാ

ആടലോടകം ചവച്ചു തിന്നീടുന്നു

 

You might also like

Most Viewed