കൃ­ഷ്ണപി­ള്ളയു­ടെ­ സ്മാ­രകം തകർ‍­ക്കാൻ കമ്മ്യൂ­ണി­സ്റ്റ്­ മനസ്സു­ള്ളവർ‍­ക്ക് കഴി­യി­ല്ല: പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ


ആലപ്പു­ഴ: പി­.കൃ­ഷ്ണപി­ള്ളയു­ടെ­ സ്മാ­രകം തകർ­ത്ത സംഭവത്തിൽ സി­.പി­.എമ്മി­നെ­തി­രെ­ പരോ­ക്ഷ വി­മർ­ശനവു­മാ­യി­ സി­.പി­.ഐ സംസ്ഥാ­ന സെ­ക്രട്ടറി­ പന്ന്യൻ രവീ­ന്ദ്രൻ രംഗത്ത്. കൃ­ഷ്ണപി­ള്ളയു­ടെ­ സ്മാ­രകം തകർ­ക്കാൻ കമ്മ്യൂണി­സ്റ്റ്­ മനസ്സു­ള്ളവർ‍­ക്ക് കഴി­യി­ല്ലെ­ന്ന് പന്ന്യൻ പറഞ്ഞു­. കമ്മ്യൂ­ണി­സം ഫാ­ഷനാ­യി­ കൊ­ണ്ടു­ നടക്കു­ന്നവർ­ക്ക് മാ­ത്രമെ­ അതിന് സാ­ധി­ക്കു­കയു­ള്ളൂ­വെ­ന്നും അദ്ദേ­ഹം വ്യക്തമാ­ക്കി­. കൃ­ഷ്ണപി­ള്ളയു­ടെ­ സ്മാ­രകം സന്ദർ­ശി­ച്ച ശേ­ഷം മാ­ദ്ധ്യമങ്ങളോട് സംസാ­രി­ക്കു­കയാ­യി­രു­ന്നു­ പന്ന്യൻ.

 ക്രൂ­രത മനസി­ലു­ള്ളവർ­ക്ക് മാ­ത്രമെ­ പ്രതി­മ തകർ­ക്കാ­നാ­വു­. രാ­ഷ്ട്രീ­യ പ്രസ്ഥാ­നങ്ങളിൽ വരു­ന്നവർ­ക്ക് രാ­ഷ്ട്രീ­യ വി­ദ്യാ­ഭ്യാ­സം നൽ­കാൻ പാ­ർ­ട്ടി­കൾ തയ്യാ­റാ­വണം. സ്വയം വി­മർ­ശനപരമാ­യി­ ആ കാ­ര്യങ്ങൾ ചെ­യ്യാ­മെ­ന്ന് തീ­രു­മാ­നി­ക്കു­കയാണ് വേ­ണ്ടത്. സ്മാ­രകം തകർ­ത്തവർ­ക്കു­ നേ­രെ­ യാ­തൊ­രു­ ദയയും കാ­ണി­ക്കാ­തെ­ നടപടി­ എടു­ക്കണമെ­ന്നും പന്ന്യൻ ആവശ്യപ്പെ­ട്ടു­.

You might also like

Most Viewed