സ്നേ­­­­­­­­­­­­­­­ഹാ­­­­­­­­­­­­­­­ദരങ്ങളോടെ അനു­­­­­­­­­­­­­­­പമയുടെ യാത്രയയപ്പ്


ആലപ്പു­­­­­­­­­­­­­­­ഴ : അനു­­­­­­­­­­­­­­­പമമാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­ ആ യാ­­­­­­­­­­­­­­­ത്രയയപ്പ്. ഒന്പതു­­­­­­­­­­­­­­­മാ­­­­­­­­­­­­­­­സം മാ­­­­­­­­­­­­­­­ത്രമേ­­­­­­­­­­­­­­­ ആലപ്പു­­­­­­­­­­­­­­­ഴയു­­­­­­­­­­­­­­­ടെ­­­­­­­­­­­­­­­ ഭരണസി­­­­­­­­­­­­­­­രാ­­­­­­­­­­­­­­­കേ­­­­­­­­­­­­­­­ന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­ള്ളൂ­­­­­­­­­­­­­­­വെ­­­­­­­­­­­­­­­ങ്കി­­­­­­­­­­­­­­­ലും സമാ­­­­­­­­­­­­­­­നത കളി­­­­­­­­­­­­­­­ല്ലാ­­­­­­­­­­­­­­­ത്തതാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­ കളക്ടർ ടി­­­­­­­­­­­­­­­.വി­­­­­­­­­­­­­­­.അനുപമയ്ക്ക്‌ കി­­­­­­­­­­­­­­­ട്ടി­­­­­­­­­­­­­­­യ യാ­­­­­­­­­­­­­­­ത്രയയപ്പ്. കളക്ടറേ­­­­­­­­­­­­­­­റ്റി­­­­­­­­­­­­­­­ലെ­­­­­­­­­­­­­­­ ജി­­­­­­­­­­­­­­­വനക്കാ­­­­­­­­­­­­­­­രും സഹപ്രവർ­­­­ത്തകരും നി­­­­­­­­­­­­­­­റഞ്ഞ ഹൃ­­­­­­­­­­­­­­­ദയത്തോ­­­­­­­­­­­­­­­ടെ­­­­­­­­­­­­­­­യാണ് കളക്ടറെ­­­­­­­­­­­­­­­ യാ­­­­­­­­­­­­­­­ത്രയാ­­­­­­­­­­­­­­­ക്കി­­­­­­­­­­­­­­­യത്.

കളക്ടർ ആലപ്പു­­­­­­­­­­­­­­­ഴ വി­­­­­­­­­­­­­­­ടു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നത് ഇഷ്ട മല്ലാ­­­­­­­­­­­­­­­ത്തവരാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­ ഏറെ­­­­­­­­­­­­­­­യും. സംഘട നകൾ­­­­ക്കും തസ്തി­­­­­­­­­­­­­­­കകൾ­­­­ക്കു­­­­­­­­­­­­­­­മപ്പു­­­­­­­­­­­­­­­റമാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­ ഈ മനോ­­­­­­­­­­­­­­­ഭാ­­­­­­­­­­­­­­­വം. പല ജീ­­­­­­­­­­­­­­­വനക്കാ­­­­­­­­­­­­­­­രും നി­­­­­­­­­­­­­­­റകണ്ണു­­­­­­­­­­­­­­­കളോ­­­­­­­­­­­­­­­ടെ­­­­­­­­­­­­­­­യാണ് കളക്ടർ­­­­ക്ക്‌ മു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നിൽ നി­­­­­­­­­­­­­­­ന്നത്. ശരി­­­­­­­­­­­­­­­യു­­­­­­­­­­­­­­­ടെ­­­­­­­­­­­­­­­ പക്ഷംപി­­­­­­­­­­­­­­­ടി­­­­­­­­­­­­­­­ച്ച കളക്ടറെ­­­­­­­­­­­­­­­ അഭി­­­­­­­­­­­­­­­നന്ദി­­­­­­­­­­­­­­­ക്കാ­­­­­­­­­­­­­­­നും യാ­­­­­­­­­­­­­­­ത്രയാ­­­­­­­­­­­­­­­ക്കാ­­­­­­­­­­­­­­­നും സാ­­­­­­­­­­­­­­­മൂ­­­­­­­­­­­­­­­ഹി­­­­­­­­­­­­­­­കസംഘടനാ­­­­­­­­­­­­­­­ പ്രവർ­­­­ത്തകരും കളക്ടറേ­­­­­­­­­­­­­­­റ്റി­­­­­­­­­­­­­­­ലേ­­­­­­­­­­­­­­­ക്കെ­­­­­­­­­­­­­­­ത്തി­­­­­­­­­­­­­­­.

വള്ളംകളി­­­­­­­­­­­­­­­യു­­­­­­­­­­­­­­­ടെ­­­­­­­­­­­­­­­ നാ­­­­­­­­­­­­­­­ട്ടിൽ കഴി­­­­­­­­­­­­­­­ഞ്ഞ നെ­­­­­­­­­­­­­­­ഹ്രു­­­­­­­­­­­­­­­ട്രോ­­­­­­­­­­­­­­­ഫി­­­­­­­­­­­­­­­ കഴി­­­­­­­­­­­­­­­ഞ്ഞാണ് കളക്ടറാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­ അനു­­­­­­­­­­­­­­­പമയെ­­­­­­­­­­­­­­­ത്തി­­­­­­­­­­­­­­­യത്. അടു­­­­­­­­­­­­­­­ത്ത വള്ളംകളി­­­­­­­­­­­­­­­ക്ക്‌ മു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നേ­­­­­­­­­­­­­­­യാണ് തൃ­­­­­­­­­­­­­­­ശ്ശൂ­­­­­­­­­­­­­­­രി­­­­­­­­­­­­­­­ലേ­­­­­­­­­­­­­­­ക്കു­­­­­­­­­­­­­­­ള്ള മാ­­­­­­­­­­­­­­­റ്റം. സംസ്ഥാ­­­­­­­­­­­­­­­നരാ­­­­­­­­­­­­­­­ഷ്ട്രീ­­­­­­­­­­­­­­­യത്തെ­­­­­­­­­­­­­­­ത്തന്നെ­­­­­­­­­­­­­­­ പി­­­­­­­­­­­­­­­ടി­­­­­­­­­­­­­­­ച്ചു­­­­­­­­­­­­­­­കു­­­­­­­­­­­­­­­ലു­­­­­­­­­­­­­­­ക്കി­­­­­­­­­­­­­­­യ നി­­­­­­­­­­­­­­­ർ­­­­ണാ­­­­­­­­­­­­­­­യകമാ­­­­­­­­­­­­­­­യ തീ­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­മാ­­­­­­­­­­­­­­­നങ്ങളും ജനപക്ഷ നി­­­­­­­­­­­­­­­ലപാ­­­­­­­­­­­­­­­ടു­­­­­­­­­­­­­­­കളു­­­­­­­­­­­­­­­മാണ് അനു­­­­­­­­­­­­­­­പമയെ­­­­­­­­­­­­­­­ ജനപ്രി­­­­­­­­­­­­­­­യയാ­­­­­­­­­­­­­­­ക്കി­­­­­­­­­­­­­­­യത്. വി­­­­­­­­­­­­­­­വാ­­­­­­­­­­­­­­­ദങ്ങളും വി­­­­­­­­­­­­­­­മർ­­­­ശനങ്ങളും നേ­­­­­­­­­­­­­­­രി­­­­­­­­­­­­­­­ടു­­­­­­­­­­­­­­­ന്പോ­­­­­­­­­­­­­­­ഴും ശരി­­­­­­­­­­­­­­­ കണ്ടെ­­­­­­­­­­­­­­­ത്താ­­­­­­­­­­­­­­­നു­­­­­­­­­­­­­­­ള്ള ഇടമാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­ അവർ തേ­­­­­­­­­­­­­­­ടി­­­­­­­­­­­­­­­യത്. മു­­­­­­­­­­­­­­­ൻ­­­­മന്ത്രി­­­­­­­­­­­­­­­ തോ­­­­­­­­­­­­­­­മസ് ചാ­­­­­­­­­­­­­­­ണ്ടി­­­­­­­­­­­­­­­യു­­­­­­­­­­­­­­­ടെ­­­­­­­­­­­­­­­ രാ­­­­­­­­­­­­­­­ജി­­­­­­­­­­­­­­­ക്ക്‌ വഴി­­­­­­­­­­­­­­­വച്ചത് നി­­­­­­­­­­­­­­­യമത്തിൽ ഉറച്ചു­­­­­­­­­­­­­­­നി­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­ള്ള കളക്ടറു­­­­­­­­­­­­­­­ടെ­­­­­­­­­­­­­­­ തീ­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­മാ­­­­­­­­­­­­­­­നങ്ങളാ­­­­­­­­­­­­­­­യി­­­­­­­­­­­­­­­രു­­­­­­­­­­­­­­­ന്നു­­­­­­­­­­­­­­­.

You might also like

Most Viewed