സൗജന്യ മെഡിക്കൽക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു


കുവൈറ്റ് സിറ്റി : കുവൈറ്റ് മലയാളി സമാജത്തിന്റെ (കെ.എം.എസ്) നേതൃത്വത്തിൽ അബ്ബാസിയ അൽനഹിൽ ക്ലിനിക്കുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് 15-12-2017 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

അബ്ബാസിയ അൽനഹിൽ ക്ലിനിക്കിൽ (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്) വച്ച് നടത്തുന്ന ക്യാമ്പിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ കീഴിൽ സൗജന്യ പരിശോധനയും ലഭ്യമാണ്.

You might also like

Most Viewed