അനധി­കൃ­ത റി­ക്രൂ­ട്ടിംഗ് സംഘങ്ങളു­ടെ­ കെ­ണി­യിൽ‍ വീ­ഴരു­തെ­ന്ന് കു­വൈ­ത്ത് ആരോ­ഗ്യമന്ത്രാ­ലയം


കു­വൈ­ത്ത് സി­റ്റി ­: അനധി­കൃ­ത റി­ക്രൂ­ട്ടിംഗ് സംഘങ്ങളു­ടെ­ കെ­ണി­യിൽ വീ­ഴരു­തെ­ന്ന് കു­വൈ­ത്ത് ആരോ­ഗ്യമന്ത്രാ­ലയത്തി­ന്റെ­ മു­ന്നറി­യി­പ്പ്. ആരോ­ഗ്യവകു­പ്പിൽ ഇന്റർ­വ്യൂ­ നടക്കു­ന്നതാ­യി­ സാ­മൂ­ഹ്യമാ­ധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ സന്ദേ­ശങ്ങൾ പ്രചരി­ക്കു­ന്ന സാ­ഹചര്യത്തലാണ് മു­ന്നറി­യി­പ്പു­മാ­യി­ മന്ത്രാ­ലയം രംഗത്തെ­ത്തി­യത്.   മന്ത്രാ­ലയത്തി­ലേ­ക്കു­ള്ള നി­യമന അറി­യി­പ്പു­കൾ ഔദ്യോ­ഗി­ക വെ­ബ്‌സൈ­റ്റിൽ പ്രസി­ദ്ധീ­കരി­ക്കാ­റു­ണ്ടെ­ന്നും അല്ലാ­തെ­യു­ള്ളവ വ്യാ­ജമാ­ണെ­ന്നും അധി­കൃ­തർ വ്യക്തമാ­ക്കി­. മന്ത്രാ­ലയത്തി­ലേ­ക്കു­ള്ള എല്ലാ­ നി­യമനം അറി­യി­പ്പു­കളും ഔദ്യോ­ഗി­ക വെ­ബ്‌സൈ­റ്റിൽ പരസ്യപ്പെ­ടു­ത്താ­റു­ണ്ടെ­ന്നും സാമൂ­ഹ്യമാ­ധ്യമങ്ങളി­ലൂ­ടെ­ കൈ­മാ­റി­ക്കി­ട്ടു­ന്ന സന്ദേ­ശങ്ങൾ മു­ഖവി­ലക്കെ­ടു­ക്കരു­തെ­ന്നും അധി­കൃ­തർ അറി­യി­ച്ചു­.

റി­ക്രൂ­ട്ട്മെ­ന്റ് മാ­ഫി­യകളാണ് വ്യാജസന്ദേ­ശങ്ങൾ നൽ­കി­ ഉദ്യോ­ഗാ­ർ­ത്ഥി­കളെ­ കബളി­പ്പി­ക്കു­ന്നത്. പി­ൻവാ­തിൽ നി­യമനം എന്നപേ­രിൽ പണം തട്ടാ­നാ­ണ് റി­ക്രൂ­ട്ട്മെ­ന്റ് മാ­ഫി­യയയു­ടെ­ ശ്രമം. മന്ത്രാ­ലയത്തി­ന്റെ­ വ്യാ­ജ സീൽ പതി­ച്ചു­ ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ നി­യമന ഉത്തരവ് വരെ­ നൽ­കു­ന്നതാ­യി­ ശ്രദ്ധയിൽ പെ­ട്ടി­ട്ടു­ണ്ടെ­ന്നും അധി­കൃ­തർ വെ­ളി­പ്പെ­ടു­ത്തി­. നഴ്‌സിംഗ് നി­യമനം ഉൾ­പ്പെ­ടെ­ സംശയകരമാ­യ സന്ദേ­ശങ്ങളോ­ അറി­യി­പ്പു­കളോ­ ശ്രദ്ധയിൽ പെ­ട്ടാൽ വി­വരം അറി­യി­ക്കണമെ­ന്നും ആരോ­ഗ്യ മന്ത്രാ­ലയം നി­ർ­ദ്ദേ­ശി­ച്ചു­. ആരോ­ഗ്യമന്ത്രാ­ലയത്തിൽ നഴ്‌സു­മാ­രു­ടെ­ ഇന്റർ­വ്യൂ­ നടക്കു­ന്നതാ­യി­ അറി­യി­പ്പ് ലഭി­ച്ചതി­നെ­ തു­ടർ­ന്ന് കഴി­ഞ്ഞ ദി­വസം നി­രവധി­ ഉദ്യോ­ഗാ­ർ­ത്ഥി­കൾ മന്ത്രാ­ലയ ആസ്ഥാ­നത്ത്­ എത്തി­യി­രു­ന്നു­.

പ്രാ­ദേ­ശി­കമാ­യി­ നടക്കു­ന്ന ഇന്റർ­വ്യൂ­വിൽ പങ്കെ­ടു­ക്കാൻ രേഖകളു­മാ­യി­ മന്ത്രാ­ലയ ആസ്ഥാ­നത്ത്­ നേ­രി­ട്ട് എത്തണമെ­ന്നാ­യി­രു­ന്നു­ സാ­മൂ­ഹ്യമാ­ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരി­ച്ച സന്ദേ­ശം. ഇന്റർ­വ്യൂ­ പ്രതീ­ക്ഷി­ച്ച്­ നി­രവധി­ പേർ എത്തി­യതോ­ടെ­ അധി­കൃ­തർ നടത്തി­യ അന്വേ­ഷണത്തി­ലാണ് വ്യാ­ജ സന്ദേ­ശത്തെ­ കു­റി­ച്ച് വി­വരം ലഭി­ച്ചത്.

You might also like

Most Viewed