സ്വവർഗരതിക്ക് നിയമ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന വിധി ഖേദകരം


മനാമ : മനുഷ്യാവകാ­ശത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും പേ­രിൽ സ്വവർഗരതി പോലുള്ള ലൈംഗിക വൈകൃ­തങ്ങൾക് നിയമ പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാ­ഘാ­തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും നിലനി­ന്നു വരുന്ന നിർമ്മല സൗഹൃദങ്ങളു­ടെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും ശിഥിലീകരണത്തിനും ഇത് കാരണമാ­കുമെന്നും സലഫി സെന്റർ സെ­ക്രട്ടറി­യേറ്റ് അഭി­പ്രായപ്പെട്ടു.

ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാ­ശസംരക്ഷണം എന്ന പേ­രിൽ പ്രകൃ­തി വിരുദ്ധവും അതെ പോലെ പല മാരക ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ കണ്ടെത്തിയതുമായ ഈ ഒരു പ്രവണതക്ക് നിയമ പരിരക്ഷ നൽകു­ന്പോൾ അതിനെ­തിരെ ശബ്ദിക്കാൻ മത വി­ശ്വാസികളും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കു­ന്നവരും മു­ന്നോട്ട് വരണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത്തരം അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് വഴി തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള സമൂ­ഹത്തിന്റെ മാനസികമായ കാഴ്ചപ്പാ­ടിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും പ്രത്യു­ത തിന്മകൾ വ്യാപിക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള കാര്യം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഓർക്കണമെന്നും സലഫി സെന്റർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ലൈംഗിക വൈകൃ­തം വ്യാപിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച സംഭവം ഖുർആനിൽ ഉള്ള കാ­ര്യം ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണമെന്നും സെന്റർ സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സലഫി സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ മജീദ് കുറ്റ്യാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

You might also like

Most Viewed