ഇന്ത്യ ലോ­കത്തെ­ ഏറ്റവും വലി­യ ആറാ­മത്തെ­ സാ­ന്പത്തി­ക ശക്തി­


ന്യൂ­ഡൽ­ഹി­ : 2017ൽ ഇന്ത്യ ലോ­കത്തെ­ ഏറ്റവും വലി­യ ആറാ­മത്തെ­ സാ­ന്പത്തി­ക ശക്തി­യാ­യെ­ന്ന് ലോ­കബാ­ങ്കി­ന്റെ­ റി­പ്പോ­ർ­ട്ട്. ഫ്രാ­ൻ­സി­നെ­ ഏഴാം സ്ഥാ­നത്തേ­ക്ക് പി­ന്തള്ളി­യാണ് ഇന്ത്യയു­ടെ­ കു­തി­പ്പ്. ഇന്ത്യയു­ടെ­ മൊ­ത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാ­ദനം (ജി­.ഡി­.പി­) 2.597 ലക്ഷം കോ­ടി­ ഡോ­ളറും ഫ്രാ­ൻ­സി­ന്റെത് 2.582 ലക്ഷം കോ­ടി­ ഡോ­ളറു­മാ­ണ്. കേ­ന്ദ്രസർ­ക്കാ­രി­ന്റെ­ പരി­ഷ്കരണ പദ്ധതി­കളു­ടെ­ പി­ൻ­ബലത്തിൽ മാ­നു­ഫാ­ക്ചറിംഗ് മേ­ഖല കാ­ഴ്ചവച്ച വളർ­ച്ചയും ഉപഭോ­ക്തൃ­ ചെ­ലവി­ലു­ണ്ടാ­യ ഉണർ­വു­മാണ് കഴി­ഞ്ഞ വർ­ഷം ഇന്ത്യയു­ടെ­ നേ­ട്ടത്തിന് പി­ന്നി­ലു­ള്ളത്.

2018−19 കാ­ലയളവിൽ 7.5 ശതമാ­നം ജി­.ഡി­.പി­ വളർ­ച്ച പ്രതീ­ക്ഷി­ക്കു­ന്ന ഇന്ത്യ ഈ വർ­ഷം ബ്രി­ട്ടനെ­ പി­ന്നി­ലാ­ക്കു­മെ­ന്നും റി­പ്പോ­ർ­ട്ടി­ലു­ണ്ട്. നി­ലവിൽ ഇന്ത്യൻ ജി­.ഡി­.പി­യെ­ക്കാൾ 2,500 കോ­ടി­ ഡോ­ളറിന് മു­ന്നി­ലാണ് ബ്രി­ട്ടന്റെ­ ജി­.ഡി­.പി­. 2024ഓടെ­ ജർ­മ്മനി­യെ­ പി­ന്നി­ലാ­ക്കി­ നാ­ലാം സ്ഥാ­നവും ഇന്ത്യ നേ­ടും. 2024ൽ ജർ­മ്മനി­യെ­ക്കാൾ 400 കോ­ടി­ ഡോ­ളറി­ന്റെ­ മാ­ത്രം വർ­ദ്ധനയു­മാ­യി­ 4.2 ലക്ഷം കോ­ടി­ ഡോ­ളറാ­യി­രി­ക്കും ഇന്ത്യയു­ടെ­ ജി­.ഡി­.പി­.

ഇന്ത്യയു­ടെ­ ആളോ­ഹരി­ വരു­മാ­നം 1964 ഡോ­ളറാ­ണ്. ഫ്രാ­ൻ­സി­ന്റെ­താ­കട്ടെ­ ഇതി­നേ­ക്കാൾ 20 മടങ്ങാ­ണ്. ബ്രി­ട്ടന്റെത് 42,515 ഡോ­ളർ. ഇനി­യൊ­രു­ നൂ­റ്റാ­ണ്ടെ­ങ്കി­ലും പി­ന്നി­ട്ടാ­ലെ­ ഇന്ത്യക്കാ­ർ­ക്ക് ബ്രി­ട്ടീ­ഷു­കാ­രു­ടെ­ വരു­മാ­നത്തി­ന്റെ­ അടു­ത്തെ­ങ്കി­ലും എത്താൻ കഴി­യൂ­, ഇന്ത്യ 2018ൽ 7.4 ശതമാ­നവും 2019ൽ 7.8 ശതമാ­നവും വളരു­മെ­ന്നാണ് ലോ­ക ബാ­ങ്കി­ന്റെ­ വി­ലയി­രു­ത്തൽ. ചൈ­നയു­ടെ­ വളർ­ച്ച ഈവർ­ഷം 6.6 ശതമാ­നവും 2019ൽ 6.4 ശതമാ­നവു­മാ­യി­രി­ക്കും.

You might also like

Most Viewed