ഖത്തറിൽ വെ­­­ള്ളത്തി­­­ന്റെ­­­യും വൈ­­­ദ്യു­­­തി­­­യു­­­ടെ­­­യും ലഭ്യത ഉറപ്പാ­­­ക്കാൻ തയ്യാ­­­റെ­­­ടു­­­പ്പു­­­കളെ­­­ല്ലാം പൂ­­­ർ­­ത്തി­­­യായി


ദോ­­­ഹ : റമദാ­­­നിൽ വെ­­­ള്ളത്തി­­­ന്റെ­­­യും വൈ­­­ദ്യു­­­തി­­­യു­­­ടെ­­­യും ലഭ്യത ഉറപ്പാ­­­ക്കാൻ തയാ­­­റെ­­­ടു­­­പ്പു­­­കളെ­­­ല്ലാം പൂ­­­ർ­­ത്തി­­­യാ­­­ക്കി­­­യതാ­­­യി­­­ കഹ്റാ­­­മ അറി­­­യി­­­ച്ചു­­­. റമസാൻ കാ­­­ലത്തു­­­ വെ­­­ള്ളത്തിന് ആവശ്യമേ­­­റു­­­മെ­­­ന്നതി­­­നാൽ പന്പിങ് േസ്റ്റ­­­ഷനു­­­കളു­­­ടെ­­­ സു­­­ഗമമാ­­­യ പ്രവർ­­ത്തനവും ഉറപ്പാ­­­ക്കി­­­യി­­­ട്ടു­­­ണ്ട്. വി­­­തരണ ശൃംഖലകളി­­­ലെ­­­യും കൺ­­ട്രോൾ േസ്റ്റ­­­ഷനു­­­കളി­­­ലെ­­­യും പരി­­­ശോ­­­ധനകൾ പൂ­­­ർ­­ത്തി­­­യാ­­­ക്കി­­­. ഖത്തറി­­­ലെ­­­ തന്ത്രപ്രധാ­­­ന സ്ഥാ­­­പനങ്ങളി­­­ലും മസ്ജി­­­ദു­­­കളി­­­ലും ഇടതടവി­­­ല്ലാ­­­തെ­­­ വൈ­­­ദ്യു­­­തി­­­ ലഭ്യമാ­­­ക്കു­­­മെ­­­ന്നു­­­ കഹ്റാ­­­മ വാ­­­ർ­­ത്താ­­­ക്കു­­­റി­­­പ്പിൽ വ്യക്തമാ­­­ക്കി­­­.

വേ­­­നലാ­­­യതി­­­നാ­­­ലും മസ്ജി­­­ദു­­­കൾ കൂ­­­ടു­­­തൽ സമയം തു­­­റന്നി­­­രി­­­ക്കു­­­മെ­­­ന്നതി­­­നാ­­­ലും റമദാ­­­നിൽ രാ­­­ജ്യത്തു­­­ വൈ­­­ദ്യു­­­തി­­­യു­­­ടെ­­­ ഉപയോ­­­ഗം കു­­­ത്തനെ­­­ കൂ­­­ടും. എന്തെ­­­ങ്കി­­­ലും തകരാ­­­റു­­­കൾ സംഭവി­­­ച്ചാൽ അവ ഉടൻ പരി­­­ഹരി­­­ക്കാൻ സാ­­­ങ്കേ­­­തി­­­ക വി­­­ദഗ്ധരു­­­ടെ­­­ പ്രത്യേ­­­ക സംഘത്തെ­­­ സജ്ജമാ­­­ക്കി­­­യി­­­ട്ടു­­­ണ്ട്. ശു­­­ദ്ധജല വി­­­തരണ പൈ­­­പ്പു­­­കൾ, പന്പിങ് േസ്റ്റ­­­ഷനു­­­കൾ, ജലസംഭരണി­­­കൾ എന്നി­­­വയിൽ പരി­­­ശോ­­­ധനകളും അറ്റകു­­­റ്റപ്പണി­­­കളും പൂ­­­ർ­­ത്തി­­­യാ­­­ക്കി­­­ക്കഴി­­­ഞ്ഞു­­­. സ്കാ­­­ഡ വാ­­­ട്ടർ കൺ­­ട്രോൾ േസ്റ്റ­­­ഷൻ 24 മണി­­­ക്കൂ­­­റും തു­­­റന്നി­­­രി­­­ക്കും. പു­­­ണ്യമാ­­­സം തീ­­­രുംവരെ­­­ ശു­­­ദ്ധജലം ഇടതടവി­­­ല്ലാ­­­തെ­­­ ലഭി­­­ക്കു­­­ന്നു­­­ണ്ടെ­­­ന്ന് സ്കാ­­­ഡ കൺ­­ട്രോൾ േസ്റ്റ­­­ഷൻ ഉറപ്പാ­­­ക്കും. ഉം സലാ­­­ലി­­­ലെ­­­യും അൽ സൈ­­­ലി­­­യയി­­­ലെ­­­യും വാ­­­ട്ടർ േസ്റ്റ­­­ഷനു­­­കൾ 24 മണി­­­ക്കൂ­­­റും പ്രവർ­­ത്തി­­­ക്കു­­­മെ­­­ന്നും കഹ്റാ­­­മ അറി­­­യി­­­ച്ചു­­­.

You might also like

Most Viewed