ദു­ബൈയിൽ‍ അർ‍­ബു­ദ രോഗത്തിന് ഇൻഷു­റൻസ് പരി­രക്ഷ


ദുബൈ : മൂന്നുതരം അർബുദങ്ങൾകൂടി ദുബൈ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (ഡി.എച്ച്.എ) അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതോടെ രോഗനിർണയം മുതൽ ചികിത്സവരെ അർബുദത്തിന് പരിരക്ഷനൽകുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ സർക്കാരാകും ദുബൈയിയുടേത്.

"ബസ്മാഹ്"  എന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ സ്തനാർബുദം, സെർവിക്കൽ അർബുദം, കോളോറെക്ടൽ അർബുദം എന്നിവയ്ക്കാണ് ചികിത്സ ലഭിക്കുകയെന്ന് രോഗ്യവകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്പും അടിസ്ഥാനപരിരക്ഷയിൽ അർബുദം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 

You might also like

Most Viewed