യു­.എ.ഇയിൽ വി­സാ­മാ­റ്റത്തിന് സ്വഭാ­വ സർ­ട്ടി­ഫി­ക്കറ്റ് ആവശ്യമി­ല്ല


അബുദാബി : അബുദാബി വിസാമാറ്റത്തിന് യു.എ.ഇയിൽ സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നു സ്വദേശി വൽക്കരണ, മനുഷ്യശേഷി മന്ത്രാലയ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പുതിയ തൊഴിൽ വിസയിൽ രാജ്യത്തു പുറത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവർക്കാണ് സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ളതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

യു.എ.ഇയിൽ നിലവിലുള്ള വിസ റദ്ദാക്കിയാണ് പുതിയ തൊഴിലിലേക്ക് മാറുന്നതെങ്കിലും പാസ്‌പോർട്ടിൽ പുതിയ വിസ പതിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മന്ത്രാലയ അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ പുതിയ തൊഴിലിലേക്ക് വിസ മാറ്റത്തോടെ മാറുന്നവർ നിലവിലുള്ള വിസ റദ്ദാക്കിയതിന്റെ പകർപ്പ് അപേക്ഷകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. തൊഴിൽ വിസ പുതുക്കുന്പോഴും സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. യു.എ.ഇയിൽ തൊഴിൽ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഈ മാസം നാലു മുതലാണ് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത്‌.

സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല യു.എ.ഇയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പുതിയ വിസയിൽ വരുന്ന വിദേശികൾക്ക് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി മന്ത്രാലയ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പുതുതായി രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ സ്വദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വിദേശമന്ത്രാലായം മുഖേന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അറബിക്, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയാറാക്കേണ്ടതെന്നും 2017 ലെ 8 / 1 നന്പർ പ്രകാരമുള്ള മന്ത്രിസഭാ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്. 

ഹ്രസ്വകാല വിസയിൽ വരുന്നവരും തൊഴിൽ വിസയിലേക്ക് മാറുന്പോൾ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര, വിദേശ മന്ത്രാലയങ്ങളും സ്വദേശിവൽക്കരണ, മനുഷ്യശേഷി മന്ത്രാലയവുമാണ് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ചുമതലയും നടപ്പിൽ വരുത്താനുമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

You might also like

Most Viewed