സ്വകാ­ര്യ വാ­ഹനം ടാ­ക്‌സി­യാ­ക്കി­ : 2000ത്തോ­ളം പേർ പി­ടി­യി­ൽ


അബു­ദാ­ബി­ : അബു­ദാ­ബി­യിൽ സ്വകാ­ര്യവാ­ഹനം ടാ­ക്സി­യാ­യി­ ഉപയോ­ഗി­ച്ച രണ്ടാ­യി­രത്തി­ലധി­കം പേർ പി­ടി­യി­ലാ­യി­. അബു­ദാ­ബി­ പോ­ലീ­സി­ന്റെ­ പരി­ശോ­ധനയിൽ വി­വി­ധയി­ടങ്ങളി­ലാ­യി­ 2198 ആളു­കളെ­യാണ് ഇത്തരത്തിൽ നി­യമലംഘനം നടത്തി­യതാ­യി­ കണ്ടെ­ത്തി­യത്. 3000 ദി­ർ­ഹം പി­ഴയും 24 ബ്ലാ­ക്ക് പോ­യി­ന്റും വാ­ഹനം 30 ദി­വസത്തേ­ക്ക് കണ്ടു­കെ­ട്ടലു­മാണ് സ്വകാ­ര്യവാ­ഹനങ്ങൾ ടാ­ക്സി­യാ­യി­ ഉപയോ­ഗി­ച്ചാ­ലു­ള്ള ശി­ക്ഷ. 

ഇവരിൽ പലരും യു­.എ.ഇ ഡ്രൈ­വിംഗ് ലൈ­സൻ­സോ­ വി­സയോ­ ഇല്ലാ­ത്തവരാ­ണെ­ന്നും പോ­ലീസ് അറി­യി­ച്ചു­. വലി­യ സു­രക്ഷാ­ഭീ­ഷണി­ ഉയർ­ത്തു­ന്നതാണ് അനധി­കൃ­ത ടാ­ക്സി­കളു­ടെ­ ഉപയോ­ഗം. ഇത്തരത്തി­ലു­ള്ള വാ­ഹനങ്ങളിൽ യാ­ത്ര ചെ­യ്ത പലരു­ടെ­യും വി­ലപി­ടി­പ്പു­ള്ള വസ്തു­ക്കൾ അപഹരി­ക്കു­കയും പാ­തി­ വഴി­യി­ലി­റക്കി­വി­ടു­കയും ചെ­യ്യു­ന്നത് വർ­ദ്ധി­ച്ചു­വരി­കയാ­ണ്.  അംഗീ­കൃ­ത ടാ­ക്സി­കളിൽ യാ­ത്രക്കാ­രു­ടെ­യും ഡ്രൈ­വറു­ടെ­യും സു­രക്ഷ മു­ൻ­നി­ർ­ത്തി­ക്കൊ­ണ്ട് നൂ­തന ക്യാ­മറകൾ സ്ഥാ­പി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട്. 

മാ­ത്രവു­മല്ല ഇത്തരം ടാ­ക്സി­കളിൽ സംഭവി­ക്കു­ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ­ക്ക് പരാ­തി­പ്പെ­ടാ­നു­ള്ള നന്പറടക്കം നൽ­കി­യി­ട്ടു­ണ്ട്. വ്യാ­ജ ടാ­ക്സി­കൾ വരു­ത്തി­വെ­ക്കു­ന്ന സു­രക്ഷാ­ പ്രശ്നങ്ങളെ­ക്കു­റി­ച്ച് ജനങ്ങൾ ബോ­ധവാ­ന്മാ­രാ­കണമെ­ന്ന് അബു­ദാ­ബി­ പോ­ലീസ് ഗതാ­ഗത സു­രക്ഷാ­വി­ഭാ­ഗം ബ്രി­ഗേ­ഡി­യർ ഇബ്രാ­ഹിം സു­ൽ­ത്താൻ അൽ­സാ­ബി­ പറഞ്ഞു­. പല വ്യാ­ജ ടാ­ക്സി­കൾ­ക്കും ഇൻ­ഷു­റൻ­സ് ഇല്ല. ഇതെ­ല്ലാം മനസ്സി­ലാ­ക്കണമെ­ന്നും അദ്ദേ­ഹം ആവശ്യപ്പെ­ട്ടു­.

You might also like

Most Viewed