കരയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് സാന്ത്വനമേകാനെത്തിയ മകന്റെ ആത്മാവ്