ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രാജകുടുംബം പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയത്‌ : പന്തളം രാജ ശശികുമാര്‍ വര്‍മ