ഫോര്‍ പി.എം ന്യൂസ് നല്‍കിയ വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്ന് ദുരിതപൂർണമായ കാലവസ്ഥകൾക്കിടയിലും കേറിക്കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാ