സ്വയം തോൽപ്പിക്കാൻ പാടുപെടുന്നവർ

അന്പിളിക്കുട്ടൻ ലോകം വീണ്ടും ഒരു മഹായുദ്ധത്തിന്റെ നിഴലിലാണെന്ന് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ ഭയക്കുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായിരിക്കുന്നു....

കാ­ലം വളരു­ന്നു­ കു­ടി­ലതകൾ­ക്കൊ­പ്പം

തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരിയെയും ചിന്തിക്കാനാവാത്ത ക്രൂരതയോടെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മകനെപ്പറ്റി വാർത്തകൾ വരുന്നു....