സ്വാതന്ത്ര്യവും ഐക്യവും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ

അമ്പിളിക്കല : അമ്പിളിക്കുട്ടൻ  ഏതൊരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ അവശ്യം വേണ്ട ഒരു മനോഭാവം സ്വാഭിമാനമാണ്. ആ വാക്കിനു പല തലങ്ങളുമുണ്ട്....