നാ­സി­ക്കി­ലെ­ കർ‍ഷകർ ചരി­ത്രം കു­റി­ക്കു­കയായി­രു­ന്നു­...

ഇ.പി അനിൽ ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ‍ ലോകത്തിനാകെ ബാധകമാണ്. മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന...

ചി­ല മൃ­ഗങ്ങൾ‍ മറ്റു­ള്ളവരെ­ക്കാൾ‍ കൂ­ടു­തൽ‍ തു­ല്യരാണ്...

ഇ.പി അനിൽ അമേരിക്കയിലെ രണ്ടു മുന്തിയ പാർ‍ട്ടിക്കാരുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആനയും കുതിരയുമാണ്. ഒരു കാലത്ത് കോൺ‍ഗ്രസ്സിന്‍റെ ചിഹ്നം...

വരൾ‍ച്ച ബാധിച്ച കേരളം

ഇ.പി അനിൽ  കേരളത്തെപറ്റിയുള്ള ഓർ‍മ്മകളിൽ‍ ഏറ്റവും അധികം വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ മഴയും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളുമാണ്. ഇടവപ്പാതിയും...

മെയ് ദി­ന ചി­ന്തകളെ­ കൂ­ടു­തൽ പ്രസക്തമാ­ക്കു­ന്ന കാ­ലം

ഇ.പി അനിൽ ഒരു മെയ്‌ ദിനം കൂടി കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു.  ഓരോ ദിവസത്തിന്‍റെയും പ്രാധാന്യം എക്കാലത്തും മാറ്റമില്ലാതെ  തുടരുന്നു...

സ്ത്രീ­ത്വത്തെ­ മാ­നി­ക്കാ­ത്ത സമൂ­ഹം ജനാ­ധി­പത്യത്തെ­യും മാ­നി­ക്കു­കയി­ല്ല

സ്ത്രീ­കളെ­ സമൂ­ഹത്തി­ന്‍റെ­ രണ്ടാം തരക്കാ­രാ­യി­ പരി­ഗണി­ക്കു­വാൻ കാ­രണമാ­യതിൽ‍ വലി­യ പങ്കാ­ളി­ത്തം...

ഗോ­ ബ്രാ­ഹ്മണെ­ഭ്യ ശു­ഭമസ്തു­ നി­ത്യം ലോ­കാ­ സമസ്താ­ സു­ഖി­നോ­ ഭവന്തു­...

  (പശുവിനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും സംരക്ഷിച്ചാൽ‍ ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു)   ഇ.പി അനിൽ കൃഷിയെ പ്രധാന വരുമാന മാർ‍ഗമായി കണ്ടു...