ഓണം: മാവേലി എന്ന നായകനും വാമനൻ‍ എന്ന വില്ലനുംമനു­ഷ്യ വി­കാ­സത്തി­ലെ­ ഒരു­ പ്രത്യേ­ക ഘട്ടത്തിന് ശേ­ഷമാണ് അവൻ‍ ഏതെ­ങ്കി­ലും വി­ശ്വാ­സത്തി­ന്‍റെ­ തണലി­ലേ­ക്ക് എത്തി­ച്ചേ­ർ‍ന്നത്. വി­ശ്വാ­സം എന്ന അവസ്ഥയെ­ ചി­ന്തയിൽ‍ സാ­ധ്യമാ­ക്കു­വാൻ‍ കഴി­യു­ന്ന തരത്തി­ലേയ്­ക്ക് വലി­പ്പത്തി­ലൂ­ടെ­യും പ്രവർ‍ത്തനത്തി­ലൂ­ടെ­യും തലച്ചോ­റിന് എത്തു­വാൻ‍ കഴി­ഞ്ഞ ശേ­ഷം മാ­ത്രമാണ് ദൈ­വം-മതം തു­ടങ്ങി­യ സമഞ്ചകൾ‍ മനു­ഷ്യനിൽ‍ ഉണ്ടാ­യത്. (വി­ശ്വാ­സം, പ്രണയം, ആഗ്രഹം, തീ­രു­മാ­നം തു­ടങ്ങി­യ വി­കാ­രത്തെ­ പ്രതി­ഫലി­പ്പി­ക്കു­വാൻ‍ കോ­ർ‍ട്ടെക്സ്ന് (Ventro medial prefrontal cortex and amygdala) മു­ന്തി­യകഴിവ് ലഭി­ച്ചതി­നു­ ശേ­ഷം). ചരി­ത്ര പൂ­ർ‍വ്വകാ­ലത്തെ­ വി­ശ്വാ­സത്തി­ന്‍റെ­ പ്രത്യേ­കതകൾ‍ പരി­ശോ­ധി­ച്ചാൽ‍ നമു­ക്കതു­ ബോ­ധ്യപ്പെ­ടാ­വു­ന്നതേ­യു­ള്ളൂ­. വി­ശ്വാ­സങ്ങളിൽ‍ മാ­ത്രമല്ല മനു­ഷ്യന്‍റെ­ എല്ലാ­ വി­ചാ­ര വി­കാരങ്ങളി­ലും നി­രന്തരമാ­യി­ മാ­റ്റങ്ങൾ‍ തു­ടരു­ന്നു­.

ഇന്നു­ മനു­ഷ്യൻ‍ കൊ­ണ്ടാ­ടു­ന്ന എല്ലാ­ പരന്പരാ­ഗത ചടങ്ങു­കളു­ടെ­യും രൂ­പഭാ­വങ്ങൾ‍ മാ­റു­കയും ചി­ലപ്പോൾ‍ അവസാ­നി­ക്കു­കയും പു­തി­യവ ഉണ്ടാ­കു­കയും ചെ­യ്യു­ന്നു­ണ്ട്. ലോ­കം ഇന്നാ­ഘോ­ഷി­ക്കു­ന്ന ക്രി­സ്തുമസ് പ്രാ­ചീ­ന കാ­ലത്ത് യു­റോ­പ്പി­ലെ­ ശക്തമാ­യി­രു­ന്ന മതത്തി­ന്‍റെ­ (സൂ­ര്യ) ഉത്സവ ദി­നമാ­യി­രു­ന്നു­. മലയാ­ളക്കരയി­ലെ­ പ്രബല ആഘോ­ഷമാ­യി­രു­ന്ന മാ­മാ­ങ്കം18ാം നൂ­റ്റാ­ണ്ട് കൊ­ണ്ട് അവസാ­നി­ക്കു­കയും എന്നാൽ‍ ആറാ­ട്ടു­പു­ഴ പൂ­രം തൃ­ശൂർ‍ പൂ­രമാ­യി­ പ്രസി­ദ്ധി­ നേ­ടു­കയും ചെ­യ്തു­.

ഓരോ­ ആഘോ­ഷത്തി­നും പി­ന്നിൽ‍ വ്യക്തമാ­യ ദർ‍ശനങ്ങൾ‍ അടങ്ങി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­. മാ­ത്രവു­മല്ല അതി­നും ഉപരി­ മനു­ഷ്യരു­ടെ­ സംഘശക്തി­യേ­യും -ശേ­ഷി­യേ­യും ബോ­ധ്യപ്പെ­ടു­ത്തു­വാൻ‍ അവ അവസരം കൊ­ടു­ക്കു­ന്നു­. കൽ‍‌പാ­ത്തി­ രഥോത്സവം, ചെ­ട്ടി­കു­ളങ്ങര-ഓച്ചി­റ തു­ടങ്ങി­യ ക്ഷേ­ത്രത്തി­ലെ­ വലി­പ്പമു­ള്ള കേ­ട്ട് കു­തി­രകൾ‍, ക്ഷേ­ത്രത്തി­ലും ഉറൂ­സി­നും പള്ളി­ പെ­രു­ന്നാ­ളി­നും മറ്റും കൊ­ടി­മരം ചു­വന്ന് അതു­യർ‍ത്തു­ന്ന ചടങ്ങ് ഒക്കെ­ മനു­ഷ്യർ‍ ഒറ്റ കെ­ട്ടാ­യി­ നി­ന്നാൽ‍ വലി­യ നേ­ട്ടങ്ങൾ‍ ആകാം എന്ന് ഓർ‍മ്മി­പ്പി­ക്കു­ന്നു­. പല ഉത്സവങ്ങളും അടി­ച്ചമർ‍ത്തപെ­ട്ടവന്‍റെ­ പ്രതി­ഷേ­ധം പ്രകടി­പ്പി­ക്കു­വാ­നു­ള്ള അവസരമാ­യി­ മാ­റാ­റു­ണ്ട്. (തെ­യ്യം, പടയണി­, മു­ടി­യാ­ട്ടം മു­തലാ­യ) കേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ ദേ­ശീ­യ ഉത്സവം എന്ന് ഇന്ന് എല്ലാ­വരും (സർ‍ക്കാ­രും ജനവും) കൊ­ണ്ടാ­ടി­ വരു­ന്ന ഓണം ദേ­ശീ­യ ഉത്സവമാ­യി­(69) വ്യാ­പകമാ­യ തരത്തിൽ‍ പറഞ്ഞു­ തു­ടങ്ങി­യത് tourism ഒരു­ വ്യവസാ­യമാ­യി­ കാ­ണു­വാൻ‍ സർ‍ക്കാർ‍ തീ­രു­മാ­നി­ച്ച 80 ലെ­ നാ­യനാർ‍ മന്ത്രി­സഭാ­ കാ­ലത്താ­ണ്. (കേ­രളത്തെ­ ഒരു­ ദേ­ശമാ­യി­ (national) കാ­ണു­ന്നതിൽ‍ തെ­റ്റി­ല്ല എന്ന് ഇത് അറി­യാ­തെ­ പറയു­ന്നു­). കേ­രളം എന്ന ഇന്നത്തെ­ സംസ്ഥാ­നം ഉണ്ടാ­യി­ട്ട് മു­ക്കാൽ‍ നൂ­റ്റാ­ണ്ട് മാ­ത്രമേ­ ആയി­ട്ടു­ള്ളൂ­ എങ്കി­ലും മലയാ­ള നാട് നി­രവധി­ നാ­ട്ട് രാ­ജ്യങ്ങളു­ടെ­ (പരസ്പരം പോ­രടി­ച്ചു­വന്ന) ഇടമാ­യി­രു­ന്നു­. മലയാ­ളി­ എന്ന വി­കാ­രം മലയാ­ള ഭാ­ഷ ഉണ്ടാ­യ ശേ­ഷം ആളു­കളിൽ‍ പ്രകടമാ­ണ്. ആ വി­കാ­രം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ‍ എന്നപോ­ലെ­ ഇവി­ടെ­യും മത-ജാ­തി­ സംബന്ധി­യി­രു­ന്നി­ല്ല. നാട് കാ­ർ‍ഷി­ക-സംസ്കാ­രവു­മാ­യി­ ബന്ധപെ­ട്ടതി­നാൽ‍ നമ്മു­ടെ­ വി­ശ്വാ­സവും ആചാ­രങ്ങളും ശീ­ലങ്ങളും എല്ലാം കാ­ർ‍ഷി­ക വി­ളവെ­ടു­പ്പു­മാ­യി­ അടു­ത്ത് കി­ടക്കു­ന്നു­. മറ്റു­ ഭൂ­ഖണ്ധങ്ങളിൽ‍ രൂ­പം കൊ­ണ്ട മതങ്ങളു­ടെ­ ആചാ­രങ്ങൾ‍ കാ­ർ‍ഷി­ക വൃ­ത്തി­യു­മാ­യി­ ബന്ധപ്പെ­ട്ടല്ല എന്നത് സ്വാ­ഭാ­വി­കമാ­ണ്. കേ­രളം ഉൾപ്പെ­ടു­ന്ന തെ­ക്കേ­ ഇന്ത്യൻ‍ സംസ്ഥാ­നങ്ങളി­ലെ­ മു­ഖ്യഭക്ഷണമാ­യ അരി­യു­ടെ­ ഉത്‌പാ­ദനവും വി­പണനവും വളരെ­ പ്രധാ­ന സാ­മൂ­ഹി­ക വി­ഷയമാ­യി­ തീ­രു­ക സ്വാ­ഭാ­വി­കമാ­ണ്. ബാ­ർ‍ട്ടർ‍ സംവി­ധാ­നം നി­ലവി­ലു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന കാ­ലത്ത് അരി­യും മറ്റും പണം കൊ­ടു­ത്ത് വാ­ങ്ങൽ‍ അത്ര സാ­ർ‍വ്വത്രി­കമാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല. അതു­കൊ­ണ്ട് നെ­ല്ല് ഉത്പ്പാ­ദനത്തി­ലെ­ സ്വയം പര്യാ­പ്തത ഒരു­ വൈ­കാ­രി­ക വി­ഷയവു­മാ­യി­രു­ന്നു­. ജന്മി­ത്തം സജീ­വമാ­യി­രു­ന്ന നാ­ട്ടിൽ‍ നെൽ‍ കൃ­ഷി­യും അതി­ന്‍റെ­ അനു­ബന്ധ പ്രവർ‍ത്തനവും ജീ­വി­തചര്യയും അതി­ന്‍റെ­ ഉടമസ്ഥന് നാ­യക പദവി­ നേ­ടി­ കൊ­ടു­ത്തി­രു­ന്നു­. നമ്മു­ടെ­ ഒട്ടു­ മി­ക്ക ചടങ്ങു­കളി­ലും നെ­ൽ‍കതി­ർ‍-നെ­ന്മണി­ തു­ടങ്ങി­യവക്ക് മു­ന്തി­യ സ്ഥാ­നം ഉണ്ട്. (നി­റപറ). പ്രധാ­ന ക്ഷേ­ത്രങ്ങളിൽ‍ പലതി­ലും കതി­ർ‍കു­ലയും പു­ത്തരി­യും പ്രധാ­ന വി­ഭവമാ­ണ്. തി­രു­വനന്തപു­രം പദ്മനാ­ഭ ക്ഷേ­ത്ര ചടങ്ങു­കളിൽ‍ ഉപയോ­ഗി­ക്കു­വാൻ‍ ആവശ്യമാ­യ നെല്ല് ഉത്പാ­ദി­പ്പി­ക്കു­ന്ന നെ­ൽ‍പ്പാ­ടത്തെ­ പു­ത്തരി­ക്കണ്ടം എന്നാണ് വി­ളി­ച്ചത്.(ഇന്നത് മൈ­താ­നമാ­യി­ മാ­റി­) ഞാ­റ്റു­വേ­ല (വി­ഷു­), കാ­ർ‍ത്തി­ക (വൃ­ശ്ചി­ക മാ­സം) പൊ­ങ്കാ­ല, ഓണം തു­ടങ്ങി­യവ നെ­ൽ‍കൃ­ഷി­യു­മാ­യി­ അടു­ത്തു­നി­ൽ‍ക്കു­ന്ന ഉത്സവമാ­ണ്.വീ­ടി­ന്‍റെ­ നി­ർ‍മ്മാ­ണത്തി­ലും (പത്താ­യപ്പു­ര) നെൽ‍ കൃ­ഷി­ക്ക് മു­ന്തി­യ പ്രാ­ധാ­ന്യം ലഭി­ച്ചു­ വന്നു­. ഒരു­ വീ­ടി­ന്‍റെ­ പ്രതാ­പം വി­ളി­ച്ചറി­യി­ക്കു­ന്നത് വൈ­ക്കോൽ‍ പു­രകളും (തു­റു­) നി­ലം ഉഴു­വാൻ‍ ഉപകരി­ക്കു­ന്ന കാ­ളകളു­ടെ­ എണ്ണവു­മാ­യി­രു­ന്നു­ (അതി­നും മു­ന്‍പ് അടി­മകളു­ടെ­ എണ്ണം). നാ­ട്ട് കൂ­ട്ടങ്ങൾ‍ ഒത്തു­കൂ­ടു­ന്ന ചടങ്ങു­കൾ‍ (ഉത്സവങ്ങൾ‍) നി­ലം ഉഴുത് കഴി­ഞ്ഞ മീ­നമാ­സത്തി­ലെ­ തു­റസ്സാ­യ പാ­ടങ്ങളിൽ‍ ആയി­രു­ന്നു­ നടന്നി­രു­ന്നത്. അങ്ങനെ­ മലയാ­ളി­യു­ടെ­ ഉത്സവ കാ­ലങ്ങൾ‍ എല്ലാ­ അർ‍ഥത്തി­ലും കൃ­ഷി­(നെ­ല്ല്‍)യു­മാ­യി­ ബന്ധപെ­ട്ടു­ നി­ൽ‍ക്കു­ന്നു­.

നെ­ൽ‍പ്പാ­ടങ്ങൾ‍ 200ലധി­കം സൂ­ഷ്മ ജീ­വി­കൾ‍ക്ക് ആവാ­സ വ്യവസ്ഥി­തി­ ഒരു­ക്കു­ന്നു­ണ്ട്. അത് ജലവി­താ­നത്തെ­ വന്‍പി­ച്ച അളവിൽ‍ വർ‍ദ്ധി­പ്പി­ക്കു­ന്നു­. നദി­കളു­ടെ­ ഡൽ‍റ്റകളാ­യി­ അവ പ്രവർ‍ത്തി­ക്കു­ന്നു­. അങ്ങനെ­ പ്രകൃ­തി­ക്കും പൊ­തു­ ജീ­വനും മനു­ഷ്യന്‍റെ­ നി­ലനി­ൽ‍പ്പി­നും മലയാ­ളി­യു­മാ­യി­ വൈ­കാ­രി­കമാ­യി­ ബന്ധം സ്ഥാ­പി­കപ്പെ­ട്ട നെ­ൽ‍കൃ­ഷി­യും പാ­ടങ്ങളും അന്യമാ­കു­ന്നതിൽ‍ നമു­ക്കോ­ നമ്മു­ടെ­ സർ‍ക്കാ­ർറി­നു­ പോ­ലു­മോ­ ഉത്ക്കണ്ഠയി­ല്ല. നാ­ട്ടി­ലെ­ നെ­ൽ‍പ്പാ­ടങ്ങളു­ടെ­ വ്യാ­പ്തി­ 8.2 ലക്ഷം ഹെ­ക്ടറി­ൽ‍നി­ന്നും 2 ലക്ഷം ഹെ­ക്ടറി­നു­ താ­ഴെ­യാ­യി­ ചു­രു­ങ്ങി­. നാ­ടി­നാ­വശ്യമു­ള്ള അരി­യു­ടെ­ 15 ശതമാ­നം മാ­ത്രം ഉത്പാ­ദി­പ്പി­ച്ച് 5000 കോ­ടി­ രൂ­പ അന്യ സംസ്ഥാ­നത്തിന് നൽ‍കി­ നാം അരി­യാ­ഹാ­രം കഴി­ക്കു­ന്നു­. കേ­രളത്തി­ലെ­ ചതി­പ്പു­നി­ലങ്ങൾ‍ പ്രതി­വർ‍ഷം നാ­ടി­നു­ നൽ‍കു­ന്ന സേ­വനവി­ല 1.2 ലക്ഷം കോ­ടി­യു­ടേ­താണ് എന്ന് സമൂ­ഹം ഓർ‍ക്കു­ന്നി­ല്ല. വി­കസനത്തി­ന്‍റെ­ മറവി­ൽ‍, നെ­ൽ‍പ്പാ­ടങ്ങൾ‍ നി­കത്തി­, നെ­ൽ‍കൃ­ഷി­ ഇല്ലാ­താ­ക്കി­, പു­തി­യ വി­കസന ലോ­കം തീ­ർ‍ത്തു­വരി­കയാണ് നമ്മൾ‍. വയലു­കളെ­ ഭൂ­സാ­മി­മാ­രിൽ‍ നി­ന്നും മോ­ചി­പി­ച്ച, കർ‍ഷക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ അവകാ­ശങ്ങൾ‍ നേ­ടി­കൊ­ടു­ക്കാൻ നീ­ണ്ട സമരങ്ങൾ‍ നടത്തി­യ, കമൂ­ണി­സ്റ്റ് പാ­ർ‍ട്ടി­കൾ‍ക്ക് പോ­ലും പാ­ടങ്ങളു­ടെ­ നാ­ശത്തിൽ‍ വേ­ണ്ടത്ര ഉത്കണ്ഠയി­ല്ലാ­ത്തത് നി­രു­ത്തരവാ­ദപരമാ­ണ്. ഓണം കേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ ഗ്രമാ­ന്തരീ­ക്ഷവു­മാ­യി­ ചേ­ർ‍ന്നു­ നി­ൽ‍ക്കു­ന്നു­. ഗ്രാ­മീ­ണ ജനതയു­ടെ­ കൂ­ട്ടാ­യ്മയെ ­അത് അരക്കി­ട്ടു­റപ്പി­ച്ചി­രു­ന്നു­. ഓരോ­ നാ­ടി­ന്‍റെ­യും പ്രാ­ദേ­ശി­ക കലാ­ രൂ­പങ്ങളു­ടെ­ അരങ്ങു­ കൂ­ടി­യാ­യി­രു­ന്നു­ ഓണ നാ­ളു­കൾ‍. വടക്കൻ‍ കേ­രളത്തി­ലെ­ ഓണപൊ­ട്ടൻ, കു­മ്മാ­ട്ടി­കളി­ (തൃ­ശൂ­ർ‍), നാ­ടൻ‍ പന്തു­കളി­, വടംവലി­, തി­രു­വാ­തി­രകളി­, വള്ളംകളി­ തു­ടങ്ങി­യ നി­രവധി­ ആഘോ­ഷങ്ങൾ‍ ഓണകാ­ലത്ത് അവതരി­പ്പി­ക്കു­ന്നു­. ആദി­വാ­സി­കളും ഓണോ­ൽ‍സവത്തെ­ കൊ­ണ്ടാ­ടു­ന്നു­ണ്ട്. മാ­റി­യ കേ­രള സാ­മൂ­ഹി­ക പശ്ചാ­ത്തലത്തിന് പഴയ കൂ­ട്ടാ­യ്മയു­ടെ­ നാ­ടൻ‍ കളി­കൾ‍ നഷ്ട്പെ­ട്ടു­പോ­യി­. പകരം ആ അവസരങ്ങൾ‍ മറ്റ് കളി­കൾ‍ ഏറ്റെ­ടു­ക്കു­കയോ­ ഇല്ലെങ്കിൽ‍ രൂ­പമാ­റ്റത്തി­നു­ വി­ധേ­യമാ­കു­കയും ചെ­യ്തു­. അത്തരം മാ­റ്റങ്ങൾ‍ സ്വാ­ഭാ­വി­കമാ­ണ്. അപ്പോ­ഴും പഴമയു­ടെ­ പല nostalgia കളെ­യും നി­ലനി­ർ‍ത്തണമെ­ങ്കിൽ‍ ബോ­ധപൂ­ർ‍വ്വമാ­യ ഇടപെ­ടലു­കൾ‍ ഉണ്ടാ­കാ­തെ­ തരമി­ല്ല. നമ്മു­ടെ­ കാ­ർ‍ഷി­ക ലോ­കം നാ­ണ്യവി­ളകളാൽ‍ നി­റഞ്ഞു­. ലാ­ഭം മാ­ത്രം ലാ­ക്കാ­ക്കി­ വൈ­ദേ­ശി­ക താ­ൽപര്യങ്ങൾ‍ക്കു­ മു­ൻ‍ഗണന നൽ‍കി­ വളർ‍ത്തി­യെ­ടു­ത്ത തോ­ട്ടം കൃ­ഷി­കൾ‍ സൃ­ഷ്ടി­ച്ച പു­തി­യ സംസ്കാ­രം നമ്മു­ടെ­ പ്രകൃ­തി­യി­ലും മനു­ഷ്യബന്ധങ്ങളി­ലും വന്‍മാ­റ്റങ്ങൾ‍ വരു­ത്തി­. കൃ­ഷി­യും വി­ളയും മണ്ണും എല്ലാം ലാ­ഭത്തി­ന്‍റെ­ തോ­തിൽ‍ അടയാ­ളപ്പ­െടു­ത്തു­ന്നു­. തൊ­ടി­യി­ലെ­ പ്രാ­ദേ­ശി­ക പൂ­ക്കളും വള്ളി­കളും നി­ലനി­ൽക്കാൻ‍ കഴി­യാ­തെ­ അന്യം നി­ന്നു­. പു­തി­യ തൊ­ഴിൽ‍ ഇടങ്ങൾ‍, യൂ­റോ­പ്യൻ‍ സംസ്കാ­രത്തോ­ടു­ള്ള അതി­യാ­യ താ­ൽ‍പര്യം, ആഗോ­ളവൽ‍ക്കരണം ഇവയൊ­ക്കെ­ മലയാ­ളി­യു­ടെ­ ജീ­വി­ത ദർ‍ശനത്തെ­ പു­തി­ക്കി­ പണി­തു­. ഇത് കേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ പല പാ­രന്പര്യശീ­ലങ്ങളും അവസാ­നി­പ്പി­ച്ചു­. ഇന്നു­ കേ­രളം ആധു­നി­ക വി­പണി­യു­ടെ­ ഉത്തമ ഇടമാ­യി­ മാ­റി­. പഴയകാ­ല ഓണം ഓണ തുന്പി­യും ഓണത്തപ്പനും പൂ­വി­ളി­യും കൊ­ണ്ട് മു­ഖരി­തമാ­ണെങ്കിൽ‍ ഇന്നവ സ്വർ‍ണ്ണ-തു­ണി­-ഗൃ­ഹോ­പകരണ മേ­ളകളു­ടെ­ ആഘോ­ഷമാ­ണ്. I shop therefore I am എന്ന ദർ‍ശനം നമ്മു­ടെ­ ജീ­വി­തത്തെ­ നി­ർ‍വ്വചി­ക്കു­ന്നു­.
മലയാ­ളത്തിൽ‍ ഓണം ഒരാ­ഘോ­ഷമാ­യി­ തു­ടങ്ങി­യത് കു­ലശേ­ഖര പെ­രു­മാ­ളി­ന്‍റെ­ കാ­ലത്താ­ണ്. (A.D.800). B.C.500 മു­തൽ‍ A.D.400 വരെ­യു­ള്ള സംഘ കാ­ലത്ത്, തമി­ഴകത്തിൽ‍ ഓണം വളരെ­ പ്രാ­ധാ­ന്യത്തോട് കൊ­ണ്ടാ­ടി­വന്നു­. ഇന്നും അതി­ന്‍റെ­ തു­ടർ‍ച്ചയാ­യി­ തി­രു­പ്പതി­, മധു­ര, മൂ­കാംബി­ക ക്ഷേ­ത്രങ്ങളിൽ‍ തി­രു­വോ­ണം ഒരു­ പ്രധാ­ന ദി­നമാ­ണ്‌. ഓണത്തി­ന്‍റെ­ നി­റമാ­യി­ പരി­ഗണി­ച്ചു­ വരു­ന്ന മഞ്ഞ, ജൈ­ന-ബു­ദ്ധമതങ്ങൾ‍ക്ക് പ്രധാ­നപ്പെ­ട്ടതാണ്. മധു­ര ജൈ­ന മതങ്ങളു­ടെ­ പ്രധാ­ന ഭൂ­മി­യാ­യി­രു­ന്നു­. ഓണം അവി­ടെ­ ഏറെ­ പ്രസി­ദ്ധമാ­യി­ ആഘോ­ഷി­ച്ചു­. മധു­ര രാ­ജസന്നി­ധി­യിൽ‍ ഓണ ദി­നത്തിൽ‍ മഞ്ഞ പു­ടവ കൈ­മാ­റൽ‍ ഒരു­ ചടങ്ങാ­യി­ നടന്നു­വന്നു­. എന്നാൽ‍ പി­ൽ‍കാ­ലത്ത് ജൈ­ന-ബു­ദ്ധ മതങ്ങളു­ടെ­ ശക്തി­ ക്ഷയി­ക്കലി­നോ­പ്പം ഓണം അവി­ടങ്ങളിൽ‍ ക്ഷയോ­ന്മു­ഖമാ­യി­ പകരം ഓണം മലയാ­ള നാ­ട്ടിൽ‍ കാ­ര്യമാ­യ ആഘോ­ഷമാ­യി­ മാ­റി­.
നമ്മു­ടെ­ നാ­ട്ടിൽ‍ നി­ലവി­ലു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന ജാ­തി­-ജന്മി­-നാ­ടു­വാ­ഴി­ത്തം ബഹു­ഭൂ­രി­പക്ഷം സാ­ധാ­രണക്കാ­രെ­യും പൊ­തു­ ഇടങ്ങളിൽ‍ ദാ­സ്യന്മാ­രാ­യി­ മാ­ത്രം കണ്ടി­രു­ന്നു­. പു­തി­യ പു­ടവ, ഓടു­മേ­യൽ‍, സ്വർ‍ണ്ണം തു­ടങ്ങി­യവ നി­ഷി­ദ്ധമാ­യി­രു­ന്നു­.തൊ­ഴി­ലിൽ‍ നി­ന്നും വി­ട്ടു­ നി­ൽ‍ക്കു­വാൻ‍ അവകാ­ശം അവർ‍ക്ക് ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല. ഭക്ഷണം നൽ‍കി­യി­രു­ന്നത് (കരി­ക്കാ­ടി­)മണ്ണിൽ‍ കു­ഴി­ കു­ഴി­ച്ചാ­യി­രു­ന്നു­. മൃ­ഗസമാ­നരാ­യി­ ജീ­വി­തം നയി­ച്ച ഇക്കൂ­ട്ടർ‍ക്ക് ഒരു­ ദി­വസം നല്ല ഭക്ഷണവും പു­തു­ കോ­ടി­യും കി­ട്ടു­വാൻ‍ അവസരം ഉണ്ടാ­കു­ന്നത് ഓണനാ­ളി­നാ­ണ്.അതി­ന്‍റെ­ ഭാ­ഗമാ­യി­ ജന്മി­യു­ടെ­ വീ­ട്ടിൽ‍ കാ­ഴ്ച വി­ഭവവു­മാ­യി­ എത്തു­ന്ന അടി­യാൻ ജന്മി­-നാ­ടു­വാ­ഴി­ തു­ണി­യും ഭക്ഷ്യസാ­ധനവും നൽ‍കും. ഒരു­ തരത്തി­ലു­ള്ള ഓണം A day “equality” ആയി­ പ്രവർ‍ത്തി­ച്ചു­.
ഓണത്തിന് പി­ന്നി­ലെ­ ഐതീ­ഹ്യം വളരെ­ മാ­തൃ­കാ­പരമാണ്. ഓണത്തി­ന്‍റെ­ പി­ന്നാംപു­റം കഥയി­ലെ­ സത്യം, നീ­തി­, സ്നേ­ഹം, സാ­ഹോ­ദര്യം മു­തലാ­യ സങ്കൽ‍പം കഴി­ഞ്ഞ കാ­ലഘട്ടത്തി­ലെ­ ഗോ­ത്ര യു­ഗത്തെ­ ഓർ‍മ്മി­പ്പി­ക്കു­ന്നു­. ആദി­മ വാ­സി­കൾ‍ക്കു­ശേ­ഷം നാ­ട്ടിൽ‍ എത്തി­യ ദ്രവീ­ഡി­യൻ‍ ജനവി­ഭാ­ഗം തെ­ക്കേ­ ഇന്ത്യയിൽ‍ ശക്തമാ­യ സ്വാ­ധീ­നം ഉറപ്പി­ച്ചു­. അന്നത്തെ­ കേ­രളത്തി­ലെ­ ഭരണക്കാ­ർ‍, പു­ലയ-പാ­ണ-മു­തലാ­യ ബു­ദ്ധ-ജൈ­ന മതവി­ശ്വാ­സി­കളാ­യി­രു­ന്നു­. ആയ് രാ­ജ കു­ടുംബങ്ങൾ‍ പറയ സമു­ദാ­യക്കാർ‍ ആണെ­ന്നു­ വി­ശ്വസി­ക്കു­ന്നു­. കേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ പ്രാ­ചീ­ന ആഘോ­ഷങ്ങളിൽ‍ പലതും ഹി­ന്ദു­-ഇതര സംസ്കാ­രത്തി­ന്‍റെ­ ഭാ­ഗമാ­ണ്. (കഥകളി­യും കെ­ട്ടു­കാ­ഴ്ചയും നാ­ഗരാ­ധനയും) ഇത്തരം ശീ­ലങ്ങളെ­ എല്ലാം സവർ‍ണ്ണ ഹി­ന്ദു­ത്വ കടന്നു­കയറ്റം മാ­റ്റി­മറി­ച്ചു­. അതി­നെ­ പി­ന്തു­ണയ്ക്കു­ന്ന രണ്ട് കെ­ട്ടു­കഥകളാണ് വാ­മാ­നവതാ­രവും പരശു­രാ­മ കഥയും. ഈ കഥകൾ‍ നമ്മു­ടെ­ നാ­ടി­നെ­ എങ്ങനെ­യാണ് ബ്രാ­ഹ്മണരു­ടെ­ കൈ­കളിൽ‍ എത്തി­ച്ചത് എന്ന് തെ­ളി­യി­ക്കു­ന്നു­. ബു­ദ്ധ ജൈ­ന കാ­ലഘട്ടത്തി­നു­ശേ­ഷം ഉണ്ടാ­യ ബ്രാ­ഹ്മണ മേ­ൽ‍കോ­യ്മ പല മുൻകാ­ല ചരി­ത്രത്തെ­യും തി­രു­ത്തി­. ദ്രാ­വി­ഡ സ്വാ­ധീ­ന കാ­ലത്തി­ന്‍റെ­ ഓർ‍മ്മകളെ­ മാ­റ്റി­വരക്കു­ന്ന നി­രവധി­ സാംസ്കാ­രി­ക പ്രവർ‍ത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാ­യി­. ബു­ദ്ധ-ജൈ­ന ക്ഷേ­ത്രങ്ങൾ‍ ഹി­ന്ദു­ ദേ­വാ­ലയങ്ങളാ­യി­ രൂ­പ-ഭാ­വ മാ­റ്റത്തി­നു­ വി­ധേ­യമാ­ക്കി­യ സംഭവങ്ങളെ­ ഇന്നാ­ർ‍ക്കും തള്ളി­പറയു­വാൻ‍ കഴി­യു­കയി­ല്ല. ലോ­കത്തി­നു­ മാ­തൃ­കയാ­യ നാ­ടി­ന്‍റെ­ രാ­ജാ­വി­നെ­ പ്രത്യേ­ക കാ­രണങ്ങളി­ല്ലാ­തെ­ ദൈ­വ കു­ലത്തി­ന്‍റെ­ അധി­പരിൽ‍ ഒരാൾ‍ വേ­ഷം മാ­റി­വന്നു­ ചതി­ച്ച് പാ­തളത്തി­ലേ­യ്ക്ക് ചവി­ട്ടി­താ­ഴ്ത്തി­യതാ­യി­ പു­രാ­ണം വി­ശദമാ­ക്കു­ന്നു­.
മഹാ­ബലി­ ദ്രാ­വി­ഡ രാ­ജാ­കു­ടുംബത്തിൽ‍ ഹി­രണ്യ രാ­ജാ­വി­ന്‍റെ­ മകൻ‍ പ്രഹ്ലാ­ദന്‍റെ­ പെ­രകു­ട്ടി­യാ­യി­ ത്രേ­താ­ യു­ഗത്തി­ൽ ‍(രാ­മൻ‍ ജീ­വി­ച്ചി­രു­ന്ന കാ­ലമെ­ന്ന് ഹി­ന്ദു­ പു­രാ­ണം) ജനി­ച്ചു­. ദൈ­വി­ക ഭക്തി­ കൊ­ണ്ട് അനു­ഗ്രഹീ­തനാ­യ പ്രഹ്ലാ­ദൻ തന്നെ­ നന്മയു­ടെ­ പ്രതീ­കമാ­യി­രു­ന്നു­. മഹാ­ബലി­യാക­ട്ടെ­ ഭരണ തി­കവു­കൊ­ണ്ട് ത്രി­ലോ­കത്തി­നും മാ­തൃ­കാ­ പു­രു­ഷനാ­യി­ അറി­യപ്പെ­ട്ടു­. ത്രി­ലോ­കത്തെ­യും ഭരി­ച്ചു­ വരു­ന്ന സു­രന്മാ­ർ‍ക്ക് (ദേ­വന്മാ­ർ‍ക്ക്) ബലി­യെ­ പറ്റി­യു­ള്ള സു­വാ­ർ‍ത്തകൾ‍ തങ്ങളു­ടെ­ കസേ­ര തെ­റി­പ്പി­ക്കും എന്ന ഭീ­തി­യിൽ‍ ചതി­യി­ലൂ­ടെ­ കൊ­ലെപ്പ­ടു­ത്തു­വാൻ‍ തീ­രു­മാ­നി­ച്ചു­ എന്ന് പു­രാ­ണങ്ങൾ‍ പറയു­ന്നു­. ഈ വി­വ­രണം സ്വഭാ­വി­കമാ­യി­ വി­ഷ്ണു­ എന്ന ദേ­വനെ­ നാ­ടി­ന്‍റെ­ വി­ല്ലനാ­യി­ നോ­ക്കി­കാ­ണു­വാൻ‍ നമ്മേ­ നി­ർ‍ബന്ധി­തമാ­ക്കും. വി­ഷ്ണു­വി­ന്‍റെ­ അവതാ­രങ്ങളിൽ‍ അഞ്ചാ­മൻ‍ ചതി­യി­ലൂ­ടെ­ അധി­കാ­ര അട്ടി­മറി­ നടത്തി­ എന്ന് പറയു­ന്പോൾ‍ മറ്റു­ള്ളവരു­ടെ­യും track റെ­ക്കോ­ർ‍ഡ്‌ ഇതിൽ‍ നി­ന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല.
മഹാ­ബലി­യെ­ ചവി­ട്ടി­ താ­ഴ്ത്തി­യ ആളി­ന്‍റെ­ നാ­മധേ­യത്തി­ലു­ള്ള ക്ഷേ­ത്രത്തിൽ‍ നി­ന്നു­തന്നെ­ (തൃ­ക്കാ­ക്കരഅപ്പൻ‍)മഹാ­ബലി­യെ­ വാ­നോ­ളം ആരാ­ധി­ക്കു­ന്ന ഓണചടങ്ങു­കൾ‍ ആരംഭി­ക്കു­ന്നു­ എന്നത് സാ­മാ­ന്യയു­ക്തി­ക്ക് എങ്ങനെ­യാണ് നി­രക്കു­ന്നത്? മാ­ത്രവു­മല്ല ചതി­യി­ലൂ­ടെ­ പാ­താ­ളത്തി­ലേ­യ്ക്ക് എടു­ത്തെ­റി­യപ്പെ­ട്ട മഹാ­രാ­ജാ­വിന്‌ വർ‍ഷത്തിൽ‍ നടു­കാ­ണൂ­വാൻ‍ അനു­വാ­ദം നൽ‍കി­യത് ഏതോ­ വലി­യ കാ­ര്യമാ­യി­ പറയേ­ണ്ടി­വരു­ന്നു­.
കേ­രളത്തെ­പറ്റി­യു­ള്ള മറ്റൊ­രു­ ഐതീ­ഹ്യം ഇങ്ങനെ­യാണ്. പരശു­രാ­മൻ‍ അറബി­ക്കടലിൽ‍ നി­ന്നും മോ­ചി­പ്പി­ച്ചു­ തന്ന കേ­രളത്തെ­, 64 ബ്രാ­ഹ്മണർ‍ക്കാ­യി­ വീ­തി­ച്ചു­ നൽ‍കി­യെ­ന്നും അവരു­ടെ­ കു­ശി­നി­ക്കാ­രാ­യി­ നാ­യർ‍ സമൂ­ഹത്തേ­ ചു­മതല പെ­ടു­ത്തി­യതാ­യും പു­രാ­ണം പറഞ്ഞു­ വെ­ക്കു­ന്നു­. ഇതിൽ‍ നി­ന്നും അർ‍ത്ഥമാ­ക്കേ­ണ്ടത് കേ­രളത്തി­ലെ­ ഈഴവ-ദളി­ത്‌-ആദി­വാ­സി­കൾ‍ക്ക് ഭൂ­മി­യിൽ‍ അവകാ­ശങ്ങൾ‍ ഇല്ല എന്നാ­ണ്. ചാ­തു­ർ‍വർ‍ണ്യത്തിൽ‍ പെ­ടാ­ത്ത പഞ്ചമർ‍ക്ക് ഭൂ­മി­യിൽ‍ ഒരു­ അവകാ­ശവും ഇല്ല എന്ന മനു­വാ­ദത്തെ­ (ശൂ­ദ്രൻ പോ­ലും ഭൂ­മി­യു­ടെ­ ഉടമയാ­കു­വാൻ‍ അവസരം ഇല്ലതന്നെ­) ഇവി­ടെ­ കൂ­ടു­തൽ‍ ഉറപ്പി­ക്കു­ന്നു­. കേ­രളം പൂ­ർ‍ണ്ണമാ­യും ബ്രാ­ഹ്മണാ­ധി­പത്യത്തിന് സർ‍വ്വാ­ത്മന കീ­ഴടങ്ങാൻ‍ വി­ധി­ക്കപെ­ട്ടവരാ­ണെ­ന്ന ധാ­രണ ഇത്തരം പു­രാ­ണങ്ങൾ‍ പങ്കു­വെ­യ്ക്കു­ന്നു­ണ്ട്. അതി­നെ­ സാ­ധൂ­കരി­ക്കു­ന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഇന്നു­ നമ്മു­ടെ­ നാ­ട്ടിൽ‍ ശക്തമാ­ണ്. ഹി­ന്ദു­ ചടങ്ങു­കളു­ടെ­ ഭാ­ഗമാ­യ പല അടയാ­ളങ്ങളും പൊ­തു­ ചടങ്ങു­കളിൽ‍ അരങ്ങ്‌ വാ­ഴു­ന്പോൾ‍ മറ്റു­ മതങ്ങൾ‍ ചടങ്ങു­കൾ‍ക്ക് പു­റത്തു­മാ­ണ്.
80കൾ‍ക്ക് ശേ­ഷം മൂ­ന്നാം രാ­ജ്യങ്ങളിൽ‍ പൊ­തു­വാ­യി­ മത പു­നരു­ദ്ധാ­രണം പല രൂ­പത്തിൽ‍ നടന്നു­ വരു­ന്നു­. ഓരോ­ മതവും അവരു­ടെ­ അണി­കളു­ടെ­ ജീ­വി­തത്തിൽ‍ മൗ­ലി­കത പരമാ­വധി­ പാ­ലി­ക്കു­വാൻ‍ വേ­ണ്ട ശ്രമങ്ങൾ‍ നടത്തി­ വരു­ന്നു­ണ്ട്. അതി­നു­ പി­ന്നിൽ‍ രാ­ഷ്ട്രീ­യമാ­യ അജണ്ടകൾ‍ ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു­ എന്ന് ഇന്നു­ വ്യക്തമാ­ണ്‌. (ഹി­ന്ദു­ സംഗമം, സംവരണവി­രു­ദ്ധ പ്രക്ഷോ­ഭം, ശബാ­നൂ­ വി­രു­ദ്ധ വാ­ദം, ഇസ്രാ­യേൽ‍ അനു­കൂ­ല പ്രചരണം രാ­മജന്മഭൂ­മി­ തു­ടങ്ങി­യവ) ഹി­ന്ദു­വി­ന്‍റെ­ പേ­രിൽ‍ സാംസ്‌കാ­രി­ക രാ­ഷ്ട്രീ­യ പദ്ധതി­കൾ‍ നടപ്പിൽ‍ വരു­ത്തു­ന്ന RSS, VHP, BJP മു­തലാ­യവർ‍ ഹി­ന്ദു­മതത്തി­ലെ­ വി­വി­ധ ജാ­തി­ ശ്രേ­ണി­യിൽ‍ പെ­ട്ടവരെ­ ഒരു­ പോ­ലെ­ ഒന്നി­പ്പി­ക്കു­വാൻ‍ അല്ല പരി­ശ്രമി­ക്കു­ന്നത്. അങ്ങനെ ­പ്രവർ‍ത്തി­ക്കു­വാൻ‍ വർ‍ണ്ണ വ്യവസ്ഥ അനു­വദി­ക്കു­ന്നി­ല്ല എന്ന് മറ്റാ­രെ­ക്കാൾ‍ കൂ­ടു­തൽ‍ അറി­യാ­വു­ന്നത് ഹൈ­ന്ദവത ഒരു­ മു­ദ്രാ­വാ­ക്യമാ­യി­ സ്വീ­കരി­ച്ചവർ‍ക്ക് തന്നെ­യാ­ണ്. ഹി­ന്ദു­ മതം ശക്തമാ­യി­ ആഘോ­ഷി­ക്കു­ന്ന ഉത്സവങ്ങൾ‍ എല്ലാം തന്നെ­ അവർ‍ണ്ണ ജാ­തി­ക്കാ­രു­ടെ­ പ്രതി­നി­ധി­കൾ‍ക്ക് മു­കളിൽ‍ സവർ‍ണ്ണ ദൈ­വങ്ങൾ‍ നേ­ടി­യ വി­ജമാണ് പരാ­മർ‍ശി­ക്കു­ന്നത് (ദൈ­വങ്ങളിൽ‍ അവർ‍ണ്ണനും സവർ‍ണ്ണനും ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതി­ക്കാ­തെ­ തരമി­ല്ല. ഈഴവാ­തി­-പി­ന്നോ­ക്കക്കാ­രിൽ‍ കൂ­ടു­തൽ‍ ആളു­കൾ‍ക്കും ആരാ­ധനാ­ മൂ­ർ‍ത്തി­യാ­യി­ കാ­ണു­ന്നത് ശി­വനും സു­ബ്രഹ്മണ്യനും അയ്യപ്പനും മറ്റു­മാ­യി­രി­ക്കെ­ നാ­യർ‍ തു­ടങ്ങി­യ വർ‍ണ്ണ വ്യവസ്ഥക്കകത്ത് ഉള്ളവർ‍ ശ്രീ­കൃ­ഷ്ണൻ‍ തു­ടങ്ങി­യ വി­ഷ്ണു­ അവതാ­രങ്ങളെ­ കൂ­ടു­തലാ­യി­ പരി­ഗണി­ക്കു­ന്നു­. നാ­രാ­യണഗു­രു­ ശി­വനെ­ പ്രതി­ഷ്ടി­ക്കു­വാൻ‍ തെ­രഞ്ഞെ­ടു­ത്തതും അദ്ധേ­ഹം വർ‍ക്കല ആശ്രമം സ്ഥാ­പി­ച്ച കു­ന്നിന്‍ പ്രദേ­ശത്തി­നു­ ശി­വഗി­രി­കു­ന്ന് എന്ന് പെ­രു­നൽ‍കി­യതും അവി­ചാ­രി­തമല്ല). ബംഗാ­ളി­കൾ‍ക്ക് ഏറെ­ പ്രി­യപ്പെ­ട്ട ദു­ർ‍ഗ്ഗാ­ പൂ­ജ മഹി­ഷാ­സു­രൻ‍ എന്ന കറു­ത്തവന്‍റെ­ ദൈ­വത്തി­നു­ മു­കളി­ലു­ള്ള ദു­ർ‍ഗ്ഗയു­ടെ­ വി­ജമാ­ണ്. അവി­ടെ­ മഹി­ഷാ­സു­രനെ­ ദു­ർ‍ഗ്ഗ വധി­ക്കു­ന്നു­. ഹോ­ളി­ എന്ന ആഘോ­ഷത്തിൽ‍ രാ­വണ നി­ഗ്രഹമാണ് ഇതി­വൃ­ത്തം. മലയാ­ളി­ക്ക് പ്രി­യപ്പെ­ട്ട വി­ഷു­ ആഘോ­ഷത്തി­നു­ പി­ന്നി­ലും അവർ‍ണ്ണന്‍റെ­ വി­കാ­രത്തി­നു­ മു­കളിൽ‍ സവർ‍ണ്ണവി­കാ­രത്തി­ന്‍റെ­ വി­ജമാണ് സൂ­ചി­പി­ക്കപ്പെടു­ന്നത്.
ദ്രവീ­ഡി­യൻ‍ സംസ്കാ­രത്തിൽ‍ ജീ­വി­ക്കു­ന്ന മലയാ­ളി­യു­ടെ­ കഴി­ഞ്ഞകാ­ല ജി­വി­ത മാ­തൃ­കയാ­യി­രു­ന്ന മഹാ­ബലി­യെ­ നി­ഗ്രഹി­ച്ച വാ­മനനെ­ (വി­ഷ്ണു­) നാ­ട്ടു­കാ­രു­ടെ­ ശത്രു­വാ­യി­ കാ­ണു­വാൻ‍ ഓണം ചടങ്ങു­കൾ‍ അനു­വദി­ക്കു­ന്നി­ല്ല. അതി­നു­ കാ­രണം ഓണം മതേ­തര ഉത്സവമാ­യി­ സർ‍ക്കാർ‍ പറയാ­റു­ണ്ടെ­ങ്കി­ലും തി­രു­വോ­ണവും അതി­ന്‍റെ­ ചടങ്ങു­കളും ഹി­ന്ദു­മത രീ­തി­യിൽ‍ കൊ­ണ്ടാ­ടി­ വരു­ന്നതി­നാ­ൽ‍ (ബ്രാ­ഹ്മണ ആരാ­ധന) വി­ഷ്ണു­ എന്ന വി­കാ­രത്തെ­ എല്ലാ­വരും അംഗീ­കരി­ക്കു­വാൻ‍ ബാ­ധ്യസ്താ­രാ­യി­രി­ക്കു­ന്നു­ എന്ന് കാ­ണാം. അങ്ങനെ­ ഓണം ആഘോ­ഷം തന്നെ­.
മലയാ­ളി­യെ­ സംബന്ധി­ച്ച് ഓണം ഒരാ­ഘോ­ഷവും ഓർ‍മ്മകൾ‍ അയവി­റക്കു­വാ­നു­ള്ള അവസരവും ആണന്നി­രി­ക്കെ­ അതി­ലടങ്ങി­യി­രി­ക്കു­ന്ന സൈ­ദ്ധാ­ന്തി­ക തയി­ലേ­യ്ക്ക് പലരും ഊഴ്ന്നി­റങ്ങാ­റി­ല്ല. എന്നാൽ‍ ഓണത്തി­ന്‍റ ഐതീ­ഹ്യത്തി­നു­ പി­ന്നിൽ‍ മഹാ­ബലി­ അപ്രധാ­നവും അങ്ങനെ­ ഒരാൾ‍ കേ­രളക്കരയിൽ‍ ഇല്ലാ­ എന്നും വാ­മനനെ­യാണ് നമ്മൾ‍ പരി­ഗണി­ക്കേ­ണ്ടത് എന്നു­മു­ള്ള വാ­ദം സവർ‍ണ്ണ ഹി­ന്ദു­ത്വത്തി­ന്‍റെ­ രാ­ഷ്ട്രീ­യ ആശയം പ്രചരി­പ്പി­ക്കലാ­ണ്. കേ­രളത്തി­ലെ­ കാ­വി­ രാ­ഷ്ട്രീ­യം അജണ്ടയാ­ക്കി­യ സംഘടനയും അവരു­ടെ­ മാ­സി­കയും വാ­മനനെ­ നാ­യകനാ­ക്കു­ന്പോൾ അവി­ടെ­ മലയാ­ളി­യു­ടെ­ മഹാ­ബലി­ എന്ന അസു­രനെ­ പോ­ലും ചാ­തു­ർ‍വർ‍ണ്യക്കാ­ർ‍ക്ക് അംഗീ­കരി­ക്കു­വാൻ‍ കഴി­യി­ല്ല എന്ന വെ­ല്ലു­വി­ളി­ ഉയർ‍ത്തു­കയാ­ണി­വി­ടെ­.

You might also like

Most Viewed