സ്വാ­തന്ത്ര്യത്തി­ലേ­ക്കു­ള്ള പെ­ൺ­സു­നാ­മി­!

ജെ. ബിന്ദുരാജ് എന്റെ മകൾ ഒരു പൊടിക്കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളേയും പോലെ അവളും ഒരു വാശിക്കാരിയായിരുന്നു. മുലകുടിയുടെ...