ഒരു പ്രളയ ഓർമ്മ

സജി മാർക്കോസ് ഭാഗ്യത്തിനോ ദൗർഭാഗ്യത്തിനോ മഹാപ്രളയ കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം ഹൈറേഞ്ചിൽ...

ജീവനൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവനോട് നാം എന്ത് പറയും..?

അഡ്വ. ജലീൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒക്കെയും ചെയ്തു കഴുത്തിൽ കുരുക്കിടും മുന്നേ അത് നിങ്ങളെ...

മീശ - വായനാനുഭവം

സുധീശ് രാഘൻ മലയാള നോവലുകളിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന പലതും ദേശങ്ങളുടെ കഥയാണ്. മനുഷ്യ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജൈവ പ്രകൃതങ്ങൾ. ഭൂപ്രദേശം...