ഇത് കരുണയുടെ വസ്ത്രദാൻ


ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാ­ർ­പ്പി­ടം മനു­ഷ്യന്റെ­ പ്രാ­ഥമി­ക ആവശ്യങ്ങളു­ടെ­ പേ­രു­കളിൽ ആദ്യസ്ഥാ­നങ്ങൾ അലങ്കരി­ക്കു­ന്ന മൂ­ന്നു­ വസ്തു­തകളാണി­വ. പ്രഥമ പരി­ഗണന ഭക്ഷണം തന്നെ­യെ­ന്നി­രി­ക്കലും, അതി­നോ­ളം തന്നെ­ പ്രാ­ധാ­ന്യമു­ള്ള ഒരു­ ഘടകമാണ് വസ്ത്രവും. നഗ്നത മറയ്ക്കു­ന്ന ഒരു­ വസ്തു­വെ­ന്നതിൽ ഉപരി­ അന്തരീ­ക്ഷത്തി­ലെ­ മറ്റു­ ഘടകങ്ങളിൽ നി­ന്നു­മു­ള്ള ഒരു­ സു­രക്ഷാ­ കവചം കൂ­ടി­യാണ് വസ്ത്രം. നഗ്നതയു­ടെ­ ആദി­മകാ­ലഘട്ടങ്ങളിൽ നി­ന്നും ഇലകളി­ലേ­യ്ക്കും, മരവു­രി­യി­ലേ­യ്ക്കും, മൃ­ഗത്തോ­ലു­കളി­ലേയ്ക്കും രൂ­പാ­ന്തരം പ്രാ­പി­ച്ച വസ്ത്രശൈ­ലി­ മനു­ഷ്യന്റെ­ സാ­മൂ­ഹി­കവി­കാ­സത്തി­നൊ­പ്പം വളർ­ന്നതോ­ടെ­ പരു­ത്തി­യും മറ്റു­ കൃ­ത്രി­മപദാ­ർ­ത്ഥങ്ങളു­ടെ­ ചേ­രു­വയു­മെ­ല്ലാം ആയി­ മാ­റി­. ആധു­നി­ക കാ­ലത്ത് ഒരു­ വി­ഭാ­ഗം ജനതയ്ക്ക് അടി­സ്ഥാ­ന ആവശ്യമാ­യി­ നി­ൽ­ക്കു­ന്ന വസ്ത്രം തന്നെ­, മറ്റൊ­രു­ വി­ഭാ­ഗം ജനതയ്ക്ക് അലങ്കാ­രവും അഹങ്കാ­രവു­മെ­ല്ലാം പ്രദർ­ശി­പ്പി­ക്കു­ന്നതി­നു­ള്ള മാ­ർ­ഗവു­മാ­യി­ മാ­റി­.

ദാ­രി­ദ്ര്യ രേ­ഖയു­ടെ­ ഉയരം ഗ്രാ­മപ്രദേ­ശങ്ങളിൽ പ്രതി­ദി­നം 26 രൂ­പയാ­യും, നഗരപ്രദേ­ശങ്ങളിൽ 32 രൂ­പയാ­യും നി­ശ്ചയി­ച്ചി­ട്ടു­ പോ­ലും ജനസംഖ്യയു­ടെ­ നാ­ലി­ലൊ­ന്നു­ വി­ഭാ­ഗവും ദാ­രി­ദ്ര്യരേ­ഖയ്ക്ക് താ­ഴെ­ സ്ഥാ­നം പി­ടി­ച്ചൊ­രു­ രാ­ജ്യത്ത് ഭക്ഷണം തന്നെ­ പലർ­ക്കും കി­ട്ടാ­ക്കനി­യാ­ണ്. അപ്പോൾ പി­ന്നെ­ ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭി­ക്കു­ന്നതി­നെ­ കു­റി­ച്ച് ചി­ന്തി­ച്ചു­ നോ­ക്കൂ­. ഇനി­ ഇതി­ന്റെ­ മറു­വശം കൂ­ടി­ പറയാം, ആവശ്യത്തിന് ധരി­ക്കാ­നു­ള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉള്ളവർ മു­തൽ വസ്ത്രാ­ധി­ക്യം മൂ­ലം ഇന്നേ­തു­ വസ്ത്രം ധരി­ക്കു­മെ­ന്നു­ സംശയി­ക്കു­ന്നവർ വരെ­യു­ള്ള സമൂ­ഹത്തി­ന്റെ­ രണ്ടാ­മത്തെ­ മു­ഖം. മു­ൻ­പേ­ പറഞ്ഞത് പോ­ലെ­ ഇക്കൂ­ട്ടരിൽ പലർ­ക്കും വസ്ത്രം അലങ്കാ­രവും അഹങ്കാ­രവു­മാ­ണ്. പലർ­ക്കും ഉപയോ­ഗി­ച്ച ശേ­ഷം ഉപേ­ക്ഷി­ക്കാൻ വെ­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന വസ്ത്രങ്ങളു­ടെ­ വലി­യ ശേ­ഖരവും ഉണ്ടാ­കാ­റു­ണ്ട്. ഇങ്ങനെ­ സമൂ­ഹത്തി­ന്റെ­ രണ്ടു­ തലങ്ങളിൽ ജീ­വി­ക്കു­ന്നവരെ­ തമ്മിൽ ബന്ധി­പ്പി­ച്ചു­ കൊ­ണ്ട് ഉടലെ­ടു­ത്ത പരോ­പകാ­ര ആശയമാണ് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ആളു­കളിൽ നി­ന്നും ശേ­ഖരി­ച്ചു­ കൊ­ണ്ട് ആവശ്യക്കാ­ർ­ക്ക് നൽ­കു­ക എന്നത്. ഇത്തരം ചെ­റി­യ സംരംഭങ്ങൾ കേ­രളത്തിൽ പലയി­ടങ്ങളി­ലും ചെ­റി­യ തോ­തിൽ നടപ്പി­ലാ­ക്കപ്പെ­ട്ടി­ട്ടും ഉള്ളതാ­ണ്. പക്ഷെ­ ഇതേ­ ആശയം കു­റച്ചു­ കൂ­ടി­ വി­പു­ലമാ­യ രീ­തി­യിൽ ചെ­യ്യണം എന്ന, ആലു­വ സ്വദേ­ശി­ സൂ­രജ് എബ്രഹാ­മി­ന്റെ­ ആഗ്രഹമാണ് വസ്ത്രദാൻ എന്ന സംരംഭയമാ­യി­ മാ­റി­യത്. നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ പോ­ലും പഴയതെ­ന്ന കാ­രണത്താൽ ഉപേ­ക്ഷി­ക്കു­ന്നൊ­രു­ ശീ­ലം മലയാ­ളി­കൾ­ക്കു­ണ്ട്. ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ സംഭരി­ച്ചു­ വസ്ത്രം ആവശ്യമു­ള്ള ദരി­ദ്രർ­ക്ക് നൽ­കു­ക എന്നതാണ്, വസ്ത്രദാ­നി­ലൂ­ടെ­ നടപ്പി­ലാ­ക്കു­ന്നത്. കൊ­ച്ചി­യി­ലെ­ സ്‌കൂ­ളു­കൾ, വൊ­ഡാ­ഫോൺ, ടി­.സി­.എസ് തു­ടങ്ങി­യ ടെ­ലി­കോം കന്പനി­കളും കേ­ന്ദ്രീ­കരി­ച്ചു­ നടത്തു­ന്ന പദ്ധതി­ പ്രകാ­രം പാ­വങ്ങളാ­യ ജനങ്ങൾ­ക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ എത്തി­ക്കു­കയാണ് സൂ­രജ് ചെ­യ്യു­ന്നത്. ഒരു­ വർ­ഷത്തോ­ളമാ­യി­ നടത്തി­ വരു­ന്ന പദ്ധതി­ പ്രകാ­രം ആറാ­യി­രത്തോ­ളം ജനങ്ങൾ­ക്ക് വസ്ത്രം എത്തി­ക്കാ­നാ­യതാ­യി­ സൂ­രജ് പറയു­ന്നു­. ഒരു­ വർഷം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാ­യി­ നടത്താൻ തീ­രു­മാ­നി­ച്ചരു­ന്ന പദ്ധതി­ ജനങ്ങളു­ടെ­ സഹകരണ മനോ­ഭാ­വം മൂ­ലം നാല് തവണ ഈ സേ­വനം പാ­വങ്ങൾ­ക്ക് നൽ­കാ­നാ­യതാ­യി­ സൂ­രാജ് അവകാ­ശപ്പെ­ടു­ന്നു­.

എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി­ പ്രകാ­രം ലഭി­ക്കു­ന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കേ­രളത്തിൽ നൽ­കാ­നാണ് ഉദ്ദേ­ശി­ച്ചി­രു­ന്നെ­ങ്കി­ലും പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാ­ങ്ങാ­നു­ള്ള മലയാ­ളി­കളു­ടെ­ മനോ­ഭാ­വം മൂ­ലം ആരും ഈ സേ­വനം വി­നി­യോ­ഗി­ക്കു­ന്നി­ല്ലെ­ന്നു­ സൂ­രജ് പറയു­ന്നു­. കൊ­ച്ചി­യി­ലെ­ അനാ­ഥാ­ലയങ്ങളിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ എത്തി­ച്ചെ­ങ്കി­ലും പഴയത് ഇവി­ടെ­ വേ­ണ്ട പു­തി­യത് ഉണ്ടെ­ങ്കിൽ കൊ­ണ്ട് വരൂ­ എന്നാ­യി­രു­ന്നു­ അവരു­ടെ­ പ്രതി­കരണമെ­ന്നു­ സൂ­രജ് വ്യക്തമാ­ക്കി­. കേ­രളത്തി­ലെ­ അട്ടപ്പാ­ടി­ അടക്കമു­ള്ള പ്രദേ­ശങ്ങൾ മതപരി­വർ­ത്തനം നടത്തു­ന്നവരു­ടെ­ മേ­ഖലയാ­യി­ മാ­റി­യതി­നാൽ, മതാ­ധി­ഷ്ടി­മാ­യി­ മാ­ത്രമേ­ അവി­ടെ­ ഇത് നടപ്പാ­ക്കാ­നാ­കൂ­ ഏന്ന് മനസി­ലാ­യത് കാ­രണം തന്റെ­ പദ്ധതി­ നടപ്പി­ലാ­ക്കാൻ സാ­ധി­ക്കാ­തെ­ വന്നു­ എന്നും സൂ­രജ് 4pm ന്യൂ­സി­നോട് പറഞ്ഞു­. അതു­കൊ­ണ്ടു­ തന്നെ­ കന്പം, തേ­നി­, ഡൽ­ഹി­ ഈ റോഡ് തു­ടങ്ങി­ അന്യ സംസ്ഥാ­നങ്ങളി­ലെ­ പാ­വപ്പെ­ട്ടവർ­ക്ക് വസ്ത്രം നൽ­കാൻ തീ­രു­മാ­നി­ക്കു­കയും ചെ­യ്തു­. ഈ പദ്ധതി­യു­മാ­യി­ കൊ­ച്ചി­യി­ലെ­ ജനങ്ങൾ നല്ല പ്രതി­കരണമാണ് നൽ­കു­ന്നതെ­ന്നും അദ്ദേ­ഹം പറഞ്ഞു­. ഈ പദ്ധതി­യിൽ അംഗമാ­കാൻ കൊ­ച്ചി­യി­ലെ­ ഏതൊ­രാ­ൾ­ക്കും സാ­ധി­ക്കും. നി­ങ്ങളു­ടെ­ കയ്യി­ലും പഴയ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെ­ങ്കിൽ അവ മറ്റൊ­രാ­ൾ­ക്ക് സഹാ­യം നൽ­കാൻ ഉപയോ­ഗി­ക്കാ­വു­ന്നതു­മാ­ണ്. ഏതൊ­രു­ മതത്തിൽ വി­ശ്വസി­ക്കു­ന്ന ആളാ­ണെ­ങ്കി­ലും വി­ശ്വാ­സസംഹി­തകൾ പ്രകാ­രം വസ്ത്രദാ­നം പു­ണ്യവു­മാ­ണ്. പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽ­കാ­ൻ: +91 9746 474 181 ഈ നന്പറിൽ വി­ളി­ക്കു­ക.

 

ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ

 

You might also like

Most Viewed