നി­റമു­ള്ള നി­നവു­കളു­ടെ­ പേ­രാണ് പെ­രു­ന്നാൾ


ഇസ്മാ­യിൽ പതി­യാ­രക്കര

നി­റമു­ള്ളതും, നി­ലാ­വൊ­ളി­ ചി­തറു­ന്നതു­മാ­യ നി­നവു­കളു­ടെ­ നി­റദീ­പ സമാ­നമാണ് ഓരോ­ പെ­രു­ന്നാ­ളോ­ർ­മ്മകളും. ഒരു­ അലമാ­രയിൽ അടു­ക്കി­ വെ­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന നി­രവധി­ വാ­ല്­യങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രന്ഥം പോ­ലെ­ ഓർ­മ്മയു­ടെ­ അറയിൽ അടു­ക്കി­ വെ­ച്ചി­രി­ക്കു­കയാണ് അവയോ­രോ­ന്നും.

അതിൽ ഏറ്റവും മനോ­ഹരവും, ആസ്വാ­ദ്യകരമാ­യി­ട്ടു­ള്ളതും, മറ്റെ­ല്ലാ­വരി­ലു­മെ­ന്ന പോ­ലെ­ ബാ­ല്­യകാ­ലത്തെ­ പെ­രു­ന്നാ­ളാ­ഘോ­ഷങ്ങൾ തന്നെ­യാ­ണ്. പ്രശ്നങ്ങളോ­, പ്രതി­സന്ധി­കളോ­, പ്രാ­രാ­ബ്ധങ്ങളോ­, പ്രയാ­സപ്പെ­ടു­ത്താ­ത്ത, ചി­ത്രശലഭങ്ങളെ­പ്പോ­ലെ­ പാ­റി­ക്കളി­ച്ചു­ നടന്ന കാ­ലത്തെ­ പെ­രു­ന്നാ­ളു­കൾ! നോ­ന്പ് മാ­സം പകു­തി­യാ­കു­ന്നതി­ന് മു­ന്പേ­ ബന്ധു­ വീ­ടു­കളി­ലൊ­ക്കെ­ പോ­യി­ സക്കാ­ത്തി­ന്റെ­ പണം വാ­ങ്ങി­ സ്വരു­ക്കൂ­ട്ടി­ ഈദാ­ഘോ­ഷത്തി­ന്റെ­ ഒരു­ക്കങ്ങൾ തു­ടങ്ങു­കയാ­യി­.

പെ­രു­ന്നാൾ ദി­വസം അടു­ത്തു­ള്ള പള്ളി­യിൽ നി­ന്നും അബൂ­ബക്കർ മു­സ്്ലി­യാ­രു­ടെ­ ഈണത്തി­ലു­ള്ള അറി­യി­പ്പ് മു­ഴങ്ങും, ഒട്ടു­മി­ക്ക ബന്ധു­ വീ­ടു­കളി­ലും സാ­ന്നി­ധ്യം അറി­യി­ക്കു­ക എന്നതാണ് പെ­രു­ന്നാൾ ദി­നത്തി­ലെ­ മു­ഖ്യമാ­യ ഒരി­നം. അയൽ­പക്കങ്ങളി­ലെ­ അന്യ മതസ്ഥരു­ടെ­ വീ­ട്ടകങ്ങളി­ലേ­ക്ക് കൊ­ടു­ത്തു­ വി­ടപ്പെ­ടു­ന്ന വി­ശി­ഷ്ട ഭോ­ജ്യങ്ങൾ വി­ളി­ച്ചോ­തു­ന്നത് കേ­വലം ഭക്ഷണപ്പെ­രു­മയല്ല. മണി­ക്കൂ­റു­കൾ­ക്കകം ദഹി­ച്ചു­ പോ­കു­ന്ന അന്നതി­നപ്പു­റം നാ­ടി­ന്റെ­ മതേ­തര ഐക്യത്തി­ന്റെ­ വി­ളംബര ഘോ­ഷയാ­ത്ര തന്നെ­യാ­ണ്. കു­ട്ടി­ക്കാ­ലത്ത് പള്ളി­യു­ടെ­ പോ­യാൽ ഓരോ­രു­ത്തർ ധരി­ച്ചു­ വരു­ന്ന പു­തു­ വസ്ത്രങ്ങൾ­ക്ക് മാ­ർ­ക്കി­ടലാണ് എന്റെ­ പ്രധാ­ന ഹോ­ബി­.

നി­സ്കാ­രം അൽ­പ സമയത്തി­നകം തു­ടങ്ങും, ആളു­കൾ പെ­ട്ടെ­ന്ന് എത്തി­ച്ചേ­രണം എന്നതാ­ണത്, മണി­ക്കൂ­റു­കളോ­ളം മൈ­ക്കിൽ വി­ളി­ച്ചു­ പറഞ്ഞാ­ലേ­ ആളു­കൾ എത്തപ്പെ­ടു­കയു­ള്ളൂ­. കോ­ൾ­ഡ് സ്റ്റോ­റി­ലേക്ക് പു­ത്തനു­ടുപ്പു­കളി­ട്ട കു­ട്ടി­കൾ കലപി­ല കൂ­ട്ടി എത്തുന്പോൾ അറി­യാ­തെ­ കു­ട്ടി­ക്കാ­ലം തി­കട്ടി­ വരും. ഒരി­ക്കലും തി­രി­ച്ചു­ വരാ­ത്ത നി­റമു­ള്ള പെ­രു­ന്നാൾ കാ­ലങ്ങൾ നി­ർ­വൃ­തി­യോ­ടെ­ ഓർ­ത്തു­ കൊ­ണ്ട് കി­ടക്കു­ന്പോൾ മാ­നത്തെ­ പെ­രു­ന്നാൾ ചന്ദ്രിക മൗ­നമാ­യി­ യാ­ത്രാ­മൊ­ഴി­ ഓതു­ന്നു­ണ്ടാ­വും.

എല്ലാ­ പ്രി­യപ്പെ­ട്ടവർ­ക്കും ഹൃ­ദയങ്ങമമാ­യ പെ­രു­ന്നാൾ ആശംസകൾ...

You might also like

Most Viewed