യുവത്വമെന്ന കരുത്ത്....


ഴു­പത്തി­രണ്ടാം സ്വാ­തന്ത്ര്യദി­നാ­ഘോ­ഷ വേ­ളയിൽ ബഹ്റൈ­നി­ലെ­ ഇന്ത്യൻ സമൂ­ഹത്തിന് എന്റെ­ ഊഷ്മളമാ­യ എല്ലാ­വി­ധ ആശംസകളും നേ­രു­ന്നു­. ചരി­ത്രാ­തീ­ത കാ­ലം മു­തൽ ഇന്ത്യ-ബഹ്റൈൻ ബന്ധം അതി­ന്റെ­ സാംസ്കാ­രി­കവും രാ­ഷ്ട്രീ­യവു­മാ­യി­ട്ടു­ള്ള ഉഭയകക്ഷി­ ബന്ധങ്ങളും കാ­ത്തു­സൂ­ക്ഷി­ച്ചി­ട്ടു­ള്ളതാണ്. അതു­പോ­ലെ­ തന്നെ­ ഇരു­രാ­ജ്യങ്ങളു­ടെ­യും പ്രതി­നി­ധി­കൾ തമ്മിൽ നടത്തി­യ സന്ദർ­ശനങ്ങളും, കൂ­ടി­ക്കാ­ഴ്ചകളും, ഇടപെ­ടലു­കളും ആ ബന്ധത്തെ­ കൂ­ടു­തൽ ദൃ­ഢപ്പെ­ടു­ത്തു­കയും ചെ­യ്തി­ട്ടു­ണ്ട്. ഇന്ന് മു­ൻ­കാ­ലങ്ങളേ­ക്കാൾ ഇന്ത്യയും ബഹ്റൈ­നു­മാ­യുള്ള ബന്ധം അതി­ന്റെ­ ഏറ്റവും ഉയർ­ന്ന തലത്തി­ലേ­യ്ക്ക് മാ­റി­യി­ട്ടു­ണ്ട്. സു­രക്ഷ, അടി­സ്ഥാ­ന വി­കസന സൗ­കര്യങ്ങൾ, നി­ക്ഷേ­പം, ആധു­നി­ക സാ­ങ്കേ­തി­ക വി­ദ്യകൾ, ആരോ­ഗ്യം, ഭക്ഷ്യസു­രക്ഷ തു­ടങ്ങി­യ മേ­ഖലകളി­ലേ­യ്ക്ക് അവ വ്യാ­പി­ച്ചി­ട്ടു­മു­ണ്ട്. മാ­ത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ­ സംബന്ധി­ച്ചി­ടത്തോ­ളം ഇന്ത്യ ഒരു­ പു­തി­യ സാ­ന്പത്തി­ക പരി­വർ­ത്തനത്തി­ന്റെ­ പാ­തയി­ലാ­ണി­ന്ന്. ഇന്ത്യൻ സന്പദ് ഘടന ലോ­കത്തി­ലെ­ ഏറ്റവും വേ­ഗതയേ­റി­യ സന്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാ­യി­ മാ­റി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­. 

മറ്റൊ­ന്ന് ജനസംഖ്യയിൽ 65 ശതമാ­നത്തോ­ളം യു­വാ­ക്കളാണ് എന്നതും, അവർ­ക്ക് പു­തി­യ സ്വപ്നങ്ങളും, സ്വപ്നങ്ങൾ സാ­ക്ഷാ­ത്കരി­ക്കാ­നു­ള്ള കഴി­വും പ്രാ­പ്തി­യും ഉണ്ട് എന്നതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനു­കൂ­ല സാ­ഹചര്യമാണ് ഒരു­ക്കു­ന്നത്.  ഇന്ത്യയി­ലു­ള്ള മി­കച്ച മാ­നവ വി­ഭവശേ­ഷി­, വലി­യ മാ­ർ­ക്കറ്റു­കൾ, വ്യവസാ­യ സംരംഭങ്ങൾ എന്നി­വയെ­ല്ലാം ഇന്ത്യയെ­ കൂ­ടു­തൽ ശാ­ക്തീ­കരി­ക്കു­ന്ന ഘടകങ്ങളു­മാ­ണ്. ഇന്ത്യയെ­ കൂ­ടു­തൽ ശക്തി­പ്പെ­ടു­ത്താ­നാ­യി­ ഗവൺ­മെ­ന്റി­ന്റെ­ ഭാ­ഗത്ത് നി­ന്നും നി­രവധി­ പദ്ധതി­കളും ഉണ്ട്. മേ­ക്കിംഗ് ഇന്ത്യ, സ്കിൽ ഇന്ത്യ, ഡി­ജി­റ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നി­വയും അതിൽ പ്രധാ­നവും, ബഹ്റൈ­നു­മാ­യു­ള്ള സാ­ന്പത്തി­ക ഇടപാ­ടു­കൾ­ക്ക് കൂ­ടു­തൽ അവസരങ്ങൾ സൃ­ഷ്ടി­ക്കു­ന്നവയു­മാ­ണ്. 

നമു­ക്ക് അറി­യാം വി­ദേ­ശ നി­ക്ഷേ­പങ്ങളു­ടെ­യും സാ­ന്പത്തി­ക സേ­വനങ്ങളു­ടെ­യും വി­വരാവകാ­ശ സാ­ങ്കേ­തി­ക വി­ദ്യയു­ടെ­യും, ടൂ­റി­സത്തി­ന്റെ­യും ജി­സി­സി­ മാ­ർ­ക്കറ്റി­ലു­ള്ള പ്രവേ­ശനകവാ­ടമാണ് ബഹ്റൈൻ എന്നത്. വാ­ണി­ജ്യപരമാ­യ കാ­ര്യങ്ങളി­ലും നി­ക്ഷേ­പ സാ­ധ്യതകളി­ലും ഇരു­ രാ­ജ്യങ്ങളും നൽ­കു­ന്ന പ്രോ­ത്സഹാ­നങ്ങളും, കൂ­ട്ടാ­യ പ്രവർ­ത്തനങ്ങളും രാ­ജ്യത്തിന്റെ­ വി­കസനത്തിൽ വലി­യ പങ്ക് വഹി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട്. അതോ­ടൊ­പ്പം തന്നെ­ ബഹ്റൈ­നി­ലു­ള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂ­ഹവും ഇന്ത്യ-ബഹ്റൈൻ ബന്ധത്തെ­ കൂ­ടു­തൽ ശക്തമാ­ക്കാൻ ശ്രമി­ച്ച ഘടകങ്ങളിൽ സു­പ്രധാ­നമാ­ണെ­ന്നും, ബഹ്റൈ­ന്റെ വി­കസന പ്രവർ­ത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂ­ഹത്തി­ന്റെ­ സംഭാ­വനകൾ മി­കച്ചതാ­ണെ­ന്നും അതിൽ അഭി­മാ­നവുമു­ണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാ­രു­ടെ­ സാംസ്കാ­രി­ക ഉത്സവങ്ങളും, ആഘോ­ഷങ്ങളും സംഘടി­പ്പി­ക്കാൻ വേ­ണ്ടി­ ബഹ്റൈൻ ഭരണാ­ധി­കാ­രി­കൾ ഒരു­ക്കി­ തരു­ന്ന അനു­കൂ­ല സാ­ഹചര്യങ്ങളും വളരെ­ പ്രശംസനീ­യമാ­ണ്. ഒരി­ക്കൽ കൂ­ടി­ ഇരു­രാ­ജ്യങ്ങൾ­ക്കും എല്ലാ­രീ­തി­യി­ലു­ള്ള വി­കസനവും, അഭി­വൃ­ദ്ധി­യും ഉണ്ടാ­കട്ടെ­യെ­ന്ന് ഞാൻ ആശംസി­ക്കു­ന്നു­. 

അലോക് കു­മാർ സി­ൻ­ഹ

ഇന്ത്യൻ അംബാ­സഡർ, ബഹ്‌റൈൻ.

You might also like

Most Viewed