‘നോ­ട്ടി­’ംഗ് ഹാ­മും ‘കത്തീ­’ഡ്രൽ സി­റ്റി­യും....


ശരശയ്യ - നിതിൻ നാങ്ങോത്ത്

ബാങ്കേ­ഴ്സ് ബാ­ങ്കി­ന്‍റെ­ ബാ­ലൻ‍സ് ഷീ­റ്റ് അറി­യി­പ്പോ­ടെ­ പ്രധാ­നമന്ത്രി­ ‘അഗ്നി­’ശു­ദ്ധി­ വരു­ത്തണമെ­ന്ന മു­റവി­ളി­യാ­ണെ­ങ്ങും. സംഗതി­ പാ­ളി­യാൽ‍ പച്ചയ്ക്ക് കത്തി­ക്കാ­മെ­ന്ന അന്പത് ദി­ന ചാ­ലഞ്ചാണ് വി­നയാ­യത്. ഏറ്റു­പി­ടി­ച്ച സഹചാ­ലഞ്ചൻ സു­രേ­ന്ദ്രജീ­യും പണി­ക്കു­റ്റം തീ­ർ‍ക്കേ­ണ്ട ഗതി­കേ­ടി­ലാ­ണ്. കേ­ന്ദ്രപ്പാ­ർ‍ട്ടി­യു­ടെ­ ലഗ്നത്തിൽ‍ ഇമ്മാ­സം മൊ­ത്തം വി­ഘ്നമാ­ണ്. ഏതോ­ ന്യൂ­നപക്ഷമർ‍ദ്ദം ഹഠാ­ദാ­വേ­ശി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട് താ­മരക്കു­ളത്തെ­. ഫണ്ട് ­ബ്ലോ­ക്ക് പ്രളയത്തിൽ‍ കു­റേ­ പഴി­ കി­ട്ടി­. വാ­ളി­ലും പേ­ജി­ലും ചെ­ളി­ ലേ­പനപ്പെ­ട്ടു­. അർ‍ണ്ണവി­ല്ലാ­യി­രു­ന്നു­വേൽ‍ കാ­ണാ­മാ­യി­രു­ന്നു­. അർ‍ണ്ണവം തന്നി­ലല്ലോ­ നി­മ്ന്നത ചേ­ർ‍ന്ന് ഞാ­യം എന്നാ­ണല്ലോ­. പി­ന്നെ­ ഒരാ­ശ്വാ­സം താ­മരയു­ടെ­ ആരൂ­ഢം ചെ­ളി­യി­ലാ­ണെ­ന്നതാ­ണ്.ഇലവാ­ട്ട രോ­ഗം ബാ­ധി­ക്കപ്പെ­ടാ­തി­രി­ക്കാൻ വെ­ക്കം മമതയോ­ടെ­ങ്കി­ലും മമതയു­ണ്ടാ­യി­രി­ക്കു­ക. ബാ­ക്കി­യെ­ല്ലാ­ ‘ബ്ലാ­ക്ക് ലഗ്ഗേ­ഴ്സും’ ഒറ്റക്കെ­ട്ടാണ്; അതി­ജീ­വനത്തി­നും ഉപജീ­വനത്തി­നും. മനു­ഷ്യാ­വകാ­ശ വരവരറാ­വു­മാ­രും തലവരമാ­യ്ക്കാൻ ഒരു­ന്പെ­ട്ടി­ട്ടു­ണ്ട്. ഇലക്ഷൻ അടു­ക്കു­ന്നതോ­ടെ­ ആക്രമണത്തി­ന്‍റെ­ തോത് ക്രമാ­തീ­തമാ­യി­ വർ‍ദ്ധി­ക്കും.രോ­ഷം മു­ന്നറി­യി­പ്പി­ല്ലാ­തെ­ ഒഴു­ക്കി­ക്കളയു­ക. ഡാ­മു­കളും അതി­വൃ­ഷ്ടി­യും കേ­രളത്തോട് ചെ­യ്തപോ­ലെ­!!

ഇന്നത്തോ­ടെ­ പ്രതി­പക്ഷം പ്രതി­ഷേ­ധം കടു­പ്പി­ക്കും പോ­ലും. യമ സഭയി­ലെ­ കസേ­ലകൾ‍ക്ക് സ്ഥാ­നഭ്രംശം ഉണ്ടാ­വു­മോ­? നടു­ത്തളത്തിൽ‍ കടി­ക്കലും മാ­ന്തലും കളി­ തു­ടരു­മോ­? ക്ലീ­നിംഗ് ഗ്ലൗ­സും കു­റ്റി­ച്ചൂ­ലു­മാ­യി­ എമ്മല്ലേ­മാർ‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെ­ടു­മോ­? കൊ­ണ്ടറി­യാം. കണ്ടറി­യാം.നവകേ­രള നി­ർ‍മ്മി­തി­ക്ക് കാ­ഴ്ചയു­ടെ­ പ്രശാ­ന്തി­യാ­ശംസകൾ‍. പ്രതി­പക്ഷനേ­താ­വി­ന്‍റെ­ എടങ്കോ­ലി­ടൽ‍ ബർ‍ത്താ­നങ്ങൾ‍ക്ക് ഈയി­ടെ­യാ­യി­ സി­.എം ഫ്രണ്ട് ഫൂ­ട്ടിൽ‍ തന്നെ­യാണ് ബാ­റ്റ് ­വീ­ശു­ന്നത്. അടി­ച്ചതെ­ല്ലാം സി­ക്സർ‍. പു­ളളി­ നെ­റ്റ്സിൽ‍ അധി­കം സമയം ചി­ലവഴി­ക്കു­ന്നു­ണ്ടെ­ന്ന്­ തോ­ന്നു­ന്നു­. ഹോംവർ‍ക്കും പ്രി­പ്പറേ­ഷനും അസൂ­യാ­വഹം. ‘എന്തു­ പ്രശ്നം! നമ്മളെ­ല്ലാ­രും കൂ­ടി­യങ്ങ് നാ­ളെ ­മു­തൽ‍ ഇറങ്വല്ലേ­’ എന്ന ഹെ­ലി­ക്കോ­പ്റ്റർ‍ ഷോ­ട്ടിൽ‍ ഗ്യാ­ലറി­ മൊ­ത്തം കൈ­യടി­ച്ച് പോ­യി­. മത്സ്യത്തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കളെ­ സൈ­നി­കരാ­ക്കി­യ കവർ ‍ഡ്രൈവ് ബു­ക്കി­ൽ ‍പറയാ­ത്തതാ­യി­രു­ന്നു­. പെ­ർ‍ഫോ­മൻ‍സ് ലവൽ‍ ഇങ്ങനെ­ ഉയർ‍ന്നാൽ‍ ചെ­ന്നി­ത്തലയു­ടെ­ പ്രതി­പക്ഷ ആസനത്തിന് തയന്പേ­റും. എറി­ഞ്ഞ്­ കു­റ്റി­തെ­റി­പ്പി­ക്കാൻ പറ്റി­യ സീ­മേ­ഴ്സൊന്നും ഇന്നാ­ പാ­ർ‍ട്ടി­യി­ലി­ല്ല. ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നേൽ‍ ‘രാ­ജു­മാ­ണി­ക്ക്യ’ത്തെ­യൊ­ക്കെ­ എൽ‍ബി­യിൽ‍ കു­ടു­ക്കേ­ണ്ട അവസരത്തെ­ ഒരപ്പീ­ലു­മി­ല്ലാ­തെ­ കളഞ്ഞു­ കു­ളി­ച്ചു­. ഇസ്തി­രി ­ചു­ളി­യാ­ത്ത തൂ­വെ­ളളക്കാ­രു­ടെ­ ക്ലീ­നിംഗ് ചാ­ലഞ്ച് കണ്ട് നെ­റ്റി ­ചു­ളി­ഞ്ഞു­പോ­യി­. ഫോ­ട്ടോ­വി­ന് പോ­സു­ചെ­യ്യു­ന്പോൾ‍ നല്ല കൈ­ലി­യൊ­ക്കെ­യു­ടു­ത്ത് ദേ­ഹമാ­സകലം ചെ­ളി­ കു­റി­യാ­യി­ തൊ­ട്ട് തലയി­ലും അരയി­ലും ഒരു ­ചു­റ്റി­ക്കെ­ട്ടൊ­ക്കെ­യായ് ഒന്ന് ആഹാ­ര്യശോ­ഭ വരു­ത്തേ­ണ്ടേ­. ഞങ്ങൾ‍ പോ­ണ്ടി­ച്ചേ­രി­യി­ലെ­ ബു­ദ്ധി­യു­ളളവരൊ­ക്കെ­ അങ്ങനെ­യാ­ണ്.

നാ­സയു­ടെ­ നാ­സാ­ദ്വാ­രം ഇടി­ച്ച് ­പഞ്ചറാ­ക്കി­യി­ട്ടു­ണ്ട്. സൈ­ബർ‍ കമ്മി­ക്കൂ­ട്ടം. സേ­വാ­ഭാ­രതി­യു­ടെ­ താ­ങ്ങോ­ടെ­ സങ്കി­ത്തു­ർ‍ക്കി­കൾ‍ പി­ടി­ച്ച്­നി­ൽ‍ക്കു­ന്നു­ണ്ട്. പഴയ വീ­രസാ­ഹസ ഗാ­ഥകൾ‍ കു­ത്തി­പ്പൊ­ക്കാ­നു­ളള പ്രത്യേ­ക ഫോ­ഴ്സു­തന്നെ­ ഇരു­ടീ­മു­കളും ഫോം ചെ­യ്തതാ­യി­ തി­രി­ച്ചറി­യു­ന്നു­. അടി­യും തടയും തടയും അടി­യും ഇലക്ഷൻ വരെ­ കേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ സ്വൈ­ര്യം കെ­ടു­ത്തും.

പി­ഴു­തെ­റി­യലി­ന്‍റെ­ പക മെ­ട്രോ­മാൻ കൃ­ത്യമാ­യി­ വീ­ട്ടി­. മർ‍മ്മത്തി­ട്ടു­തന്നെ­ കറക്റ്റ് ടൈ­മി­ൽ‍. ദി­ദു­വഴി­ ഭാ­വി­യി­ലെ­ മു­ഖ്യമന്ത്രി­ കാൻ‍ഡി­ഡേ­റ്റാ­യി­ ശ്രീ­ധരദ്ദേ­ഹത്തെ­ ഉയർ‍ത്തി­ക്കാ­ട്ടു­ന്നവരേ­റെ­. ജലഅതോ­റി­റ്റി­യു­ടെ­യും ഇലക്ട്രി­സി­റ്റി ­ബോ­ർ‍ഡി­ന്‍റെ­യും ഡി­ഫൻ‍സൊ­ക്കെ­ ഗു­ദാ­ഗവാ­...തളളി­യും താ­ങ്ങി­യും ഇങ്ങനെ­ മു­ന്നേ­റാൻ തന്നെ­യാണ് തീ­രു­മാ­നമെ­ങ്കിൽ‍ താ­ർ‍ക്കി­ക കേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ ഭാ­വി­ കൂ­ന്പടഞ്ഞത് തന്നെ­. പ്രതി­പക്ഷ ബഹു­മാ­നമി­ല്ലാ­തെ­ സംസാ­രി­ക്കു­ന്ന ഭരണപക്ഷവും ഭരണപക്ഷ റെ­സ്പെ­ക്റ്റി­ല്ലാ­തെ­ പെ­രു­മാ­റു­ന്ന പ്രതി­പക്ഷവും നമ്മു­ടെ­ കയ്പക്കാ­കേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ എത്രയെ­ത്ര സാ­ന്പാ­ർ ‍സദ്യകളാണ് തട്ടി­മറി­ച്ചി­ട്ടു­ കളഞ്ഞത്.

‘ടൺ‍കണക്കിന് ഫണ്ടാണ്’ പ്രളയകേ­രളത്തി­ന്‍റെ­ സൗ­ഭാ­ഗ്യമാ­യി­ അവതരി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്നത്. വ്യക്തി­ഗതം എന്നതി­നപ്പു­റം കൂ­ട്ടാ­യ്മയു­ടെ­ സംഘഗാ­നമാണ് സഹാ­യ ധനകാ­ര്യത്തിൽ‍ മു­ഴങ്ങി­ക്കേ­ൾ‍ക്കു­ന്നത്.വൃ­ദ്ധമന്ദി­രത്തിൽ‍ നി­ന്നു­ളള ‘നു­ളളി­പ്പെ­റു­ക്കലു­കൾ‍’ കണ്ണു­നനയി­ച്ചു­കളഞ്ഞു­. ഭൂ­മീ­ദാ­നത്തിന് തയ്യാ­റാ­യ കു­ട്ടി­കൾ‍, മാ­ലയൂ­രി­ നൽ‍കി­യ സ്ത്രൈ­ണ മാ­ഹാ­ത്മ്യം, ലോ­ട്ടറി­യടി­ച്ച കാശ് അപ്പടി­ നീ­ട്ടി ­നൽ‍കി­യ കാ­രു­ണ്യം, പു­തി­യ നോ­വലി­ന്‍റെ­ റോ­യൽ‍റ്റി­യാ­യ ലക്ഷങ്ങൾ‍ റി­ലീ­ഫ് ഫണ്ടി­ലേ­യ്ക്ക് വകയി­രു­ത്തി­യ സൂ­ര്യനെ­ അണി­ഞ്ഞ ഒരു­ എഴു­ത്തു­കാ­രി­യു­ടെ­ വി­ശാ­ലമനസ്കത, ലൈംഗി­കത്തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കളു­ടെ­ കോ­ൺട്രി­ബ്യൂ­ഷൻ, റോ­ഹി­ങ്ക്യൻ അഭയാ­ർ‍ത്ഥി­കളു­ടെ­ നന്മമനസ്സ്.... അങ്ങിനെ­യങ്ങിനെ­യങ്ങനെ­...

ഈയാ­ഴ്ച മ്യാ­രകമാ­യി­ ബലാ­ൽ‍‘സംഘം’ ചെ­യ്യപ്പെ­ട്ട മലയാ­ളപദം ‘പക്ഷെ­’ എന്നതാ­ണ്. പണം തരാം, പക്ഷെ­.... ചി­ല കണ്ടീ­ഷൻ‍സ് വെ­ച്ചു­കൊ­ണ്ടു­ളള പ്രസ്താ­വനാ­ യു­ദ്ധങ്ങൾ‍ അനവരതം തു­ടരു­ന്നു­. പബ്ലി­സി­റ്റി­ ക്രേ­സു­മാ­യി­ കൊ­ടു­ത്താ­ളാ­വു­ന്നവരു­ടെ­ പ്രളയം പു­റപ്പെ­ട്ട് ­തു­ടങ്ങി­യി­ട്ടേ­യു­ളളൂ­. മു­ട്ടാ­പ്പോ­ക്കും പറഞ്ഞ് നയാ­പൈ­സ കൊ­ടു­ക്കാ­ത്തവരേ­ക്കാൾ‍ എത്രയോ­ ബെ­റ്ററാ­ണല്ലോ­ ആത്മപു­ഷ്ഷേ­ഴ്സി­ന്‍റെ­ നെ­റ്റി­പ്പട്ടം കെ­ട്ടി­യ സഹാ­യധനങ്ങൾ‍. സാ­ലറി­ ചാ­ലഞ്ച് ക്ലി­ക്കാ­യി­. പട്ടി­ണി­യും പരി­വട്ടവും ബാ­ങ്ക് ­ലോ­ണും പറഞ്ഞ് അടവ് നയവു­മാ­യി­ പരി­തപി­ക്കു­ന്ന ജനത­യെ­യും കണ്ട്­ സങ്കടസ്ഥനാ­യി­. കൊ­രട്ടയോ­ട്­ അടു­ക്കു­ന്പോ­ഴാ­ണല്ലോ­ നാവ് മാ­ങ്ങയു­ടെ­ പു­ളി­യറി­യു­ക!!

പച്ചപ്പരി­ഷ്ക്കാ­രി­കളു­ടെ­ സൈ­ദ്ധാ­ന്തി­ക വെ­ളി­ച്ചപ്പെ­ടലു­കൾ‍­ക്ക് ­നേ­രെ­ പൊ­ങ്കാ­ലയാ­ണ്. ഗാ­ഡ്ഗി­ലി­ന്‍റെ­ വാ­ദത്തെ­ പു­ച്ഛം കൊ­ണ്ടും തു­മ്മാ­രു­കു­ടി­യു­ടെ­ ദു­രന്ത നി­വാ­രണത്തെ­ അസൂ­യ കൊ­ണ്ടും കൂ­വി­ ഒതു­ക്കു­ന്നു­.ഡാം കൊ­ലയെ­ന്നോ­ എഴു­നൂ­റാ­നെ­ന്നോ­ മി­ണ്ടി­യാൽ‍ പണി­ പാ­ലുംവെ­ളളം ൈസ്റ്റ­ലിൽ‍. നി­ലവാ­രമു­ളള പ്രതി­കരണ ധീ­രത വരി­യു­ടയ്ക്കപ്പെ­ടു­ന്ന നവകേ­രളസൃ­ഷ്ടി­ക്കാണ് തറക്കല്ലി­ട്ട് ­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്നത്. ഉഗ്രശാ­സന കി­ട്ടി­ രാ­ജു­മന്ത്രി­ ബോ­ധരഹി­തനാ­യോ­? പരസ്യശാ­സനയു­ടെ­ പടവാൾ‍ തു­രന്പെ­ടു­ത്തു­. പ്രളയം സംസ്ക്കാ­രത്തെ­യേ­ തൂ­ത്തു­വാ­രി­യി­ട്ടു­ളളൂ­. ശവസംസ്ക്കാ­രം അവി­ടവി­ടെ­യാ­യി­ ദു­ർ‍­ഗന്ധം വമി­പ്പി­ക്കു­ന്നു­ണ്ട്. പെ­യ്ഡ് ന്യൂ­സു­കളു­ടെ­യും വ്യാ­ജവാ­ർ‍­ത്തകളു­ടെ­യും ഒരു­ ഡാം നി­റയപ്പെ­ടു­ന്നു­ണ്ട്. പ്രളയാ­നന്തര കേ­രളത്തെ­ ഗീ­ബൽ‍­സു­മാർ‍ നയി­ക്കും. ചെ­ങ്കി­സ്ഖാ­ന്‍മാർ‍ ഭരി­ക്കും. നു­മ്മ പാ­വം വോ­ട്ട് ­വി­രൽ ‍­ഞെ­ക്കി­കൾ‍ കണ്ടാ­മൃ­ഗപ്പെ­ട്ട് സന്തോ­ഷി­ച്ചാ­ട്ടെ­... സന്തോ­ഷി­ച്ചാ­ട്ടെ­... നോ­ട്ടിംഗ് ഹാ­മും മാ­ണ്ട. കത്തീ­ഡ്രൽ‍ സി­റ്റി­യും മാ­ണ്ട. നു­മ്മക്ക് കൽ­പ്പി­ച്ചി­ട്ടു­ളളത് പയേ­ ഉട്ടോപ്പി­യാ­!!!

You might also like

Most Viewed