ഞാൻ ഞാ­നല്ല, നീ­ നീ­യു­മല്ല !


ഗാ­നഗന്ധർ­വ്വൻ യേ­ശു­ദാ­സി­ന്റെ­ മകൻ നന്നാ­യി­ പാ­ടി­ തു­ടങ്ങി­യപ്പോൾ, സൂ­പ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂ­ട്ടി­യു­ടെ­ മകൻ നന്നാ­യി­ അഭി­നയി­ച്ച് തു­ടങ്ങി­യപ്പോൾ, പട്ടോ­ഡി­യു­ടെ­ മകൻ നന്നാ­യി­ ക്രി­ക്കറ്റ് കളി­ച്ച് തു­ടങ്ങി­യപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർ­ത്തതും വാ­ഴ്ത്തി­യതും പ്രകീ­ർ­ത്തി­ച്ചതും അവരു­ടെ­ പി­താ­വി­നെ­യും പാ­രന്പര്യമാ­യി­ ലഭി­ച്ച കഴി­വി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചു­മാ­ണ്.
കെ­. കരു­ണാ­കരന്റെ­ മകൻ മു­രളീ­ധരൻ രാ­ഷ്ട്രീ­യത്തിൽ തി­ളങ്ങി­ തു­ടങ്ങി­യപ്പോ­ഴും അംബാ­നി­യു­ടെ­ മകൻ ബി­സി­നസിൽ കോ­ടി­കൾ വാ­രി­ക്കൂ­ട്ടി­യപ്പോ­ഴും നമ്മൾ ചി­ന്തി­ച്ചത് പാ­രന്പര്യത്തെ­ക്കു­റി­ച്ചാ­ണ്.
കഴി­ഞ്ഞ മാ­സം ആസ്ത്രേ­ലി­യാ­യിൽ സോ­ഫി­യ എന്ന പെൺ­കു­ട്ടി­ അവരു­ടെ­ കാ­മു­കനോ­ടൊ­പ്പം അവരു­ടെ­ ഭർ­ത്താ­വി­നെ­ വി­ഷം നൽ­കി­ കൊ­ന്നപ്പോ­ഴും, ഗോ­വി­ന്ദച്ചാ­മി­ സൗ­മ്യയെ­ ക്രൂ­രമാ­യി­ പീ­ഡി­പ്പി­ച്ച് കൊ­ന്നപ്പോ­ഴും, ജി­ഷയെ­ കൊ­ന്ന കൊ­ലപാ­തകി­യെ­ക്കു­റി­ച്ച് ചർ­ച്ച ചെ­യ്യു­ന്പോ­ഴും ചി­ന്തി­ക്കു­ന്പോ­ഴും കു­റ്റം ആരോ­പി­ക്കു­ന്നത് കു­റ്റവാ­ളി­യു­ടെ­ മു­കളിൽ മാ­ത്രമാ­ണ്. നമ്മൾ ഒരി­ക്കലും അവരു­ടെ­ കു­ടുംബത്തെ­ കു­റി­ച്ചോ­ വളർ­ന്ന സാ­ഹചര്യങ്ങളെ­കു­റി­ച്ചോ­ ചി­ന്തി­ക്കു­ന്നി­ല്ല. ഇതി­നൊ­ക്കെ­ പു­റമെ­ അവർ­ക്കു­ അത്തരം ഒരു­ ചി­ന്ത തോ­ന്നി­പ്പി­ച്ച അവരു­ടെ­ ശരീ­രത്തി­ലു­ള്ള ജനി­തക വാ­സനകളെ­കു­റി­ച്ച് സംസാ­രി­ക്കു­ന്നി­ല്ല.
നല്ല ഗു­ണങ്ങൾ പാ­രന്പര്യമാ­യി­ ലഭി­ക്കു­ന്നത് പോ­ലെ­ തന്നെ­ മോ­ശം ഗു­ണങ്ങളും നമ്മു­ടെ­ ഡി­.എൻ.എ വഴി­ നമ്മു­ടെ­ മക്കൾ­ക്ക് ലഭി­ക്കു­ന്നു­ണ്ട്. അതു­കൊ­ണ്ട് തന്നെ­യാണ് പലപ്പോ­ഴും നമ്മു­ടെ­ മക്കൾ കാ­ണി­ച്ച് കൂ­ട്ടു­ന്ന പല ചെ­റി­യ കു­സൃ­തി­ത്തരങ്ങൾ കാ­ണു­ന്പോൾ അറി­യാ­തെ­ നമ്മൾ പറഞ്ഞു­ പോ­കു­ന്നത് നമ്മളും ഈ പ്രാ­യത്തിൽ ഇങ്ങനെ­യൊ­ക്കെ­യാ­യി­രു­ന്നു­വെ­ന്ന്!
എന്നാൽ കു­റ്റങ്ങൾ കു­റച്ച് കൂ­ടി­ വലി­യ രീ­തി­യി­ലാ­കു­ന്പോൾ കു­ടുംബക്കാ­രും വീ­ട്ടു­കാ­രും എന്തി­നധി­കം മാ­താ­പി­താ­ക്കൾ വരെ­ കു­റ്റം ചെ­യ്ത വ്യക്തി­യിൽ മാ­ത്രമാ­യി­ കു­റ്റം ആരോ­പി­ക്കു­ന്നു­. ഏതാ­യാ­ലും കു­വൈ­ത്തിൽ സൗ­ദി­ക്കാ­രൻ പള്ളി­യിൽ ബോംബി­ട്ട് കു­റേ­ പേ­രെ­ കൊ­ന്നൊ­ടു­ക്കി­യപ്പോൾ കു­വൈ­ത്ത് സർ­ക്കാർ ഒരു­ കാ­ര്യം ഉറപ്പി­ച്ചു­. കു­വൈ­ത്തി­ലു­ള്ള സ്വദേ­ശി­കളു­ടെ­യും വി­ദേ­ശി­കളു­ടെ­യും യഥാ­ർ­ത്ഥ പൗ­രത്വം ഡി­.എൻ.എ വഴി­ പരി­ശോ­ധി­ച്ച് നി­ർ­ണ്ണയി­ക്കണമെ­ന്ന്‌. ഈ നി­യമം കു­വൈത്തി­ലു­ള്ള ഇന്ത്യക്കാ­ർ­ക്കും അവി­ടെ­യു­ള്ള മലയാ­ളി­ക്കൾ­ക്കും ബാ­ധകമാണ്. കു­വൈ­ത്തി­ലു­ള്ള എല്ലാ­വരും ഡി­.എൻ.എ സാ­ന്പിൾ നൽ­കേ­ണ്ടി­ വരും. ആരെ­ങ്കി­ലും തെ­റ്റാ­യ സാ­ന്പിൾ നൽ­കി­യെ­ന്നറി­ഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർ­ഷം വരെ­ തടവ് ശി­ക്ഷ ലഭി­ക്കും. കു­വൈത്ത് സർ­ക്കാർ ഇതി­നാ­യി­ കോ­ടി­കൾ ആണ് പൊ­ടി­ക്കു­ന്നത്. ഇതി­നാ­യി­ വി­ദഗ്ദ്ധരാ­യ ശാ­സ്ത്രജ്ഞരെ­യും നി­യമി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട്.

കു­വൈ­ത്ത് സർ­ക്കാർ ഇത്തരമൊ­രു­ തീ­രു­മാ­നം എടു­ക്കു­വാ­നു­ള്ള കാ­രണം ആക്രമവാ­സനകളും ഹെ­റി­ഡി­റ്ററി­യാ­യി­ ലഭി­ക്കു­ന്നതാണ് എന്ന തി­രി­ച്ചറി­വി­ലാ­ണ്. ഇത്തരം ഒരു­ ടെ­സ്റ്റി­ലൂ­ടെ­ ചി­ല കു­വൈ­റ്റി­ പൗ­രന്മാർ കു­വൈ­റ്റി­കൾ അല്ലെ­ന്നും മനസ്സി­ലാ­ക്കു­വാൻ സാ­ധി­ക്കും.
ഒരു­ മരത്തി­ന്റെ­ ഡി­.എൻ.എ എടു­ത്താ­ലും മനു­ഷ്യന്റെ­ എടു­ത്താ­ലും അതിൽ 95 ശതമാ­നം ഒരു­പോ­ലെ­യി­രി­ക്കും. പി­ന്നീട് വരു­ന്ന ബാ­ക്കി­ ഭാ­ഗത്തി­ലാണ് ഒരാ­ളു­ടെ­ യഥാ­ർ­ത്ഥ പശ്ചാ­ത്തലം മനസ്സി­ലാ­വു­ക.
എല്ലാ­ ദി­വസവും കൃ­ഷ്ണനെ­ കൈ­ക്കൂ­പ്പി­ പ്രാ­ർ­ത്ഥി­ച്ച് കൃ­ഷ്ണൻ മാ­ത്രമാണ് ദൈ­വമെ­ന്ന് വി­ശ്വസി­ക്കു­ന്ന ഒരു­വൻ ഡി­.എൻ.എ ടെ­സ്റ്റ് വഴി­ അവൻ 90 ശതമാ­നം ഇസ്ലാ­മാ­ണെ­ന്നോ­ ക്രി­സ്ത്യനാ­ണെ­ന്നോ­ തി­രി­ച്ചറി­യു­ന്പോൾ ഉണ്ടാ­കാ­വു­ന്ന മനോ­നി­ല നമ്മു­ടെ­ ചി­ന്തയ്ക്ക് അപ്പു­റത്താ­ണ്. ഇതേ­ അനു­ഭവം മറ്റ് മതങ്ങളി­ലും വി­ശ്വാ­സങ്ങളി­ലും ജീ­വി­ക്കു­ന്നവർ­ക്കും തി­രി­ച്ചും ഉണ്ടാ­കാം.
ബയോ­മെ­ട്രിക് സി­സ്റ്റം വഴി­ ജനങ്ങളെ­ വേ­ർ­തി­രി­ക്കു­ന്പോൾ വരാ­വു­ന്ന വലി­യ ഒരു­ ഭീ­കരതയും നമ്മൾ തി­രി­ച്ചറി­യണം. നാ­ളെ­ അമേ­രി­ക്ക പോ­ലു­ള്ള ഒരു­ രാ­ജ്യത്ത്, വേ­ണമെ­ങ്കിൽ ഒരു­ പ്രത്യേ­ക ഡി­.എൻ.എ ഗ്രൂ­പ്പി­ലു­ള്ളവരെ­ മാ­ത്രം ലക്ഷ്യമാ­ക്കി­ ഒരു­ വൈ­റസ് സൃ­ഷ്ടി­ക്കു­വാ­നും അതു­വഴി­ ആ ഡി­.എൻ.എയി­ലു­ള്ളവരെ­ മാ­ത്രം കൊ­ന്നൊ­ടു­ക്കു­വാ­നും ശാ­സ്ത്രജ്ഞർ­ക്ക് സാ­ധി­ക്കും.
ഈ ഒരു­ നി­യമം എല്ലാ­ ഗൾ­ഫ് രാ­ജ്യത്തും നടപ്പി­ലാ­ക്കി­ തു­ടങ്ങി­യാൽ പലരു­ടെ­യും യഥാ­ർ­ത്ഥ പി­താ­വി­നേ­ തി­രി­ച്ചറി­യാ­നും, അത്തരം രഹസ്യങ്ങൾ ഏജൻ­സി­ വഴി­ നഷ്ടപ്പെ­ടാ­നും സാ­ധ്യതയു­ണ്ട്.
കു­തി­രവട്ടം പപ്പു­ പറഞ്ഞ ഒരു­ കി­ടി­ലൻ ഡയലോഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓർ­മ്മ വരു­ന്നത്. താ­നാ­രാ­ണെ­ന്ന് തനി­ക്കറി­യാ­ന്മേ­ലെ­ങ്കിൽ താൻ എന്നോട് ചോ­ദി­ക്ക്­ താ­നാ­രാ­ണെ­ന്ന്. തനി­ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു­ തരാം താ­നാ­രാ­ണെ­ന്ന്. ഞാൻ ആരാ­ണെ­ന്നു­ എനി­ക്കറി­യാ­മോ­ എന്ന് താൻ എന്നോട് ചോ­ദി­ക്ക് ഞാൻ ആരാ­ണെ­ന്ന് അപ്പോൾ തനി­ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു­ തരാം ഞാൻ ആരാ­ണെ­ന്നും താൻ ആരാ­ണെ­ന്നും.
ഏതാ­യാ­ലും ലോ­കം ഇങ്ങി­നെ­യൊ­ക്കെ­ മു­ന്പോ­ട്ട് നീ­ങ്ങു­ന്പോൾ, നമ്മൾ ആരാ­ണെ­ന്ന് നമു­ക്ക് മനസ്സി­ലാ­യാ­ലും മറ്റു­ള്ളവർ­ക്ക് നമ്മൾ ആരാ­ണെ­ന്ന് മനസ്സി­ലാ­യാൽ ഉണ്ടാ­കു­ന്ന വി­ഷമത്തെ­ക്കാൾ മറ്റു­ള്ളവർ ആരാ­ണെ­ന്ന് നമു­ക്ക് മനസ്സി­ലാ­യാൽ നമു­ക്ക് ഉണ്ടാ­വു­ന്ന സന്തോ­ഷം അതു­ണ്ടാ­ല്ലോ­ അത് മനസ്സി­ലാ­ക്കി­ സന്തോ­ഷി­ക്കു­ക. മനസ്സി­ലാ­യോ­ ?

You might also like

Most Viewed