എന്താണ് ശാസ്ത്രം?

ശാസിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ‍ സംകൃത ഭാഷയിൽ‍ ഉൽപ്പത്തിയുള്ള ഒരു പദമാണ് മലയാളത്തിൽ‍ ശാസ്ത്രം. ഈ പദമുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും,...

മാർ‍ക്സും ദാ­സ്‌കാ­പ്പി­റ്റലും ആധു­നി­ക ലോ­കവും

പങ്കജ് നാഭൻ കാൾ‍ മാർ‍ക്സിന്‍റെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മവാർ‍ഷികം അടുത്ത വർഷം. ഈ വർഷം ദാസ്‌കാപിറ്റലിന്റെ നൂറ്റി അന്പതാം വാർ‍ഷികവും...

വൈ­റസ്

Vital Resources Under Siege എന്ന കന്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്്വെയറിനെ കുറിച്ചല്ല, ജീവവസ്തുവിനും, അജീവവസ്തുവിനും ഇടയിലുള്ള ജൈവഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന്...

ആഗോ­ള കാ­ലാ­വസ്ഥ വ്യതി­യാ­നവും പരി­സ്ഥി­തി­നാ­ശവും

ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് ഇന്നും വാദിക്കുന്നത് പോലെ ആഗോള താപനം, കാലാവസ്ഥവ്യതിയാനം ഇവയൊന്നും മനുഷ്യപ്രവർത്തിയുടെ ഫലമല്ല,...