അ--സത്യമേ­വ ജയതേ­...


ഒരു­ സമൂ­ഹത്തി­നെ­ അച്ചടക്കത്തോ­ടെ­ മു­ന്പോ­ട്ട് നയി­ക്കാ­നാണ് അവി­ടെ­ നി­യമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാ­ക്കു­ന്നത്. ആധു­നി­ക ലോ­കത്ത് അത്തരം നി­യമവ്യവസ്ഥകൾ പാ­ലി­ച്ചു­ ജീ­വി­ച്ചു­ പോ­കാ­നാണ് സാ­മാ­ന്യബോ­ധമു­ള്ള ആരും തന്നെ­ ശ്രമി­ച്ചു­ പോ­രു­ന്നത്. സ്വാ­തന്ത്ര്യം എന്നാൽ എന്തും ചെ­യ്യാ­നു­ള്ള ലൈ­സൻ­സല്ലെ­ന്ന് ഇത്തരം നി­യമവ്യവസ്ഥകൾ നമ്മെ­ ആവർ­ത്തി­ച്ച് ഓർ‍­മ്മി­പ്പി­ക്കു­ന്നു­.

നി­യമങ്ങൾ­ തെ­റ്റി­ച്ചാൽ ലഭി­ക്കു­ന്ന ശി­ക്ഷകളെ­ പറ്റി­ ഏതൊ­രു­ പരി­ഷ്കൃ­ത സമൂ­ഹത്തി­ലെ­യും പൗ­രന്‍മാ­ർ‍­ക്ക് വളരെ­ ചെ­റു­പ്പത്തി­ലേ­ ഏകദേ­ശധാ­രണ ലഭി­ക്കു­ന്നു­. തൂ­ക്ക് കയർ മു­തൽ സാ­ദാ­ തടവ് ശി­ക്ഷ വരെ­ ഇതിൽ പെ­ടു­ന്നു­. തെ­റ്റ് ചെ­യ്താൽ‍ വഴക്ക് മു­തൽ‍ അടി­വരെ­ ലഭി­ക്കു­മെ­ന്ന് ചെ­റി­യ കു­ഞ്ഞു­ങ്ങൾ­ക്ക് വരെ­ ഇന്ന് അറി­യാം. ഇത്തരമൊ­രു­ സാ­ഹചര്യത്തിൽ രാ­ജ്യത്തെ­ നി­യമങ്ങളോട് പൊ­തു­വാ­യി­ നമു­ക്ക് ആദരവാണ് ഉള്ളത്. നാ­ളെ­ എനി­ക്കോ­ എന്റെ­ പ്രി­യപ്പെ­ട്ടവർ­ക്കോ­ അന്യാ­യമാ­യി­ എന്തെ­ങ്കി­ലും നേ­രി­ടേ­ണ്ടി­ വന്നാൽ അതിന് തക്കതാ­യ പരി­ഹാ­രം ഈ നി­യമവ്യവസ്ഥ നൽ­കു­മെ­ന്ന വി­ശ്വാ­സമാണ് ഈ ആദരവിന് കാ­രണം. ആ ഒരു­ വി­ശ്വാ­സത്തി­നാണ് കഴി­ഞ്ഞ ദി­വസത്തെ­ സൗ­മ്യ വധക്കേസ് വി­ധി­ പോ­റലേ­ൽ‍­പ്പി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്നതെ­ന്ന് പറയാ­തി­രി­ക്കാൻ സാ­ധ്യമല്ല.

കോ­ടതി­ എന്നത് ഇന്ന് സാ­ധാ­രണ മനു­ഷ്യന്റെ­ അവസാ­നത്തെ­ പ്രത്യാ­ശ കേ­ന്ദ്രമാ­ണ്. രാ­ഷ്ട്രീ­യവും, മതവും, കച്ചവടവു­മൊ­ക്കെ­ പരസ്പരം പാ­ര പണി­യു­ന്ന ഇടങ്ങളാ­ണെ­ന്ന തി­രി­ച്ചറിവ് തന്നെ­യാണ് കോ­ടതി­യിൽ തന്റെ­ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാ­നി­ക്കു­മെ­ന്ന് കരു­താൻ സാ­ധാ­രണക്കാ­രനെ­ പ്രേ­രി­പ്പി­ക്കു­ന്നത്. അതു­കൊ­ണ്ടാണ് എന്ത് വി­ഷമഘട്ടത്തി­ലും ഇനി­ കോ­ടതി­യിൽ‍ കാ­ണാ­മെ­ന്ന് ആ പാ­വപ്പെ­ട്ടവൻ അലറി­വി­ളി­ക്കു­ന്നത്. ആ അലർ‍­ച്ചയു­ടെ­ ആവേ­ശത്തി­നാണ് ഇപ്പോൾ മങ്ങലേ­റ്റി­രി­ക്കു­ന്നത്. അവർ‍­ക്ക് പ്രൊ­സി­ക്യൂ­ഷനും, റി­വ്യൂ­ ഹർ­ജ്ജി­യും, സെ­ക്ഷൻ 376, 325 എന്നൊ­ക്കെ­ പറഞ്ഞാൽ‍ മനസി­ലാ­കി­ല്ല. അവർ‍­ക്കറി­യു­ന്ന കാ­ര്യം നഗരത്തിൽ ജോ­ലി­ ചെ­യ്തി­രു­ന്ന ഒരു­ പാ­വം പെ­ൺ‍­കു­ട്ടി­യെ­ വീ­ട്ടി­ലേ­യ്ക്ക് പോ­കു­ന്നവഴി­യിൽ അതി­ക്രൂ­രനാ­യ ഒരാൾ ബലാ­ത്സംഗം ചെ­യ്ത് കൊ­ന്നു­ എന്ന് മാ­ത്രമാ­ണ്. കോ­ടതി­ അവന് വി­ധി­ക്കു­ന്നത് ഏറ്റവും കടു­ത്ത ശി­ക്ഷയാ­യി­രി­ക്കു­മെ­ന്ന് സമൂ­ഹം വി­ശ്വസി­ച്ചതിൽ ഒരു­ തെ­റ്റും പറയാൻ സാ­ധി­ക്കി­ല്ല. അവരെ­ സംബന്ധി­ച്ചെ­ടു­ത്തോ­ളം നീ­തി­ പരാ­ജയപ്പെ­ട്ടി­രി­ക്കു­ന്നു­. സൗ­മ്യയു­ടെ­ അമ്മയു­ടെ­ നെ­ഞ്ചു­പൊ­ട്ടി­യു­ള്ള കരച്ചിൽ അവരു­ടെ­ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെ­ടു­ത്തി­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്നു­.

അതേ­സമയം ഗോ­വി­ന്ദചാ­മി­ക്ക് വേ­ണ്ടി­ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതി­ഫലം വാ­ങ്ങി­ കേസ് വാ­ദി­ക്കു­ന്നു­ എന്നു­ പറയപ്പെ­ടു­ന്ന അഡ്വ. ആളൂ­രി­നെ­ കു­റ്റപ്പെ­ടു­ത്തി­ നി­രവധി­ പേർ രംഗത്ത് വന്നി­ട്ടു­ണ്ട്. സത്യത്തിൽ അദ്ദേ­ഹം തന്റെ­ ജോ­ലി­ ചെ­യ്യു­കയല്ലെ­ ചെ­യ്യു­ന്നത്. കള്ളനും, കൊ­ലപാ­തകി­ക്കും, അഴി­മതി­ക്കാ­രനു­മൊ­ക്കെ­ പണമു­ണ്ടെ­ങ്കിൽ‍ സ്വന്തമാ­യി­ ഒരു­ വക്കീ­ലി­നെ­ വെ­ച്ച് കേസ് വാ­ദി­ക്കാം. അതിന് നമ്മു­ടെ­ നി­യമവ്യവസ്ഥ അനു­കൂ­ലമാ­ണ്. അതു­കൊ­ണ്ട് വക്കീ­ലി­നെ­ കു­റ്റം പറയു­ന്നതിന് പകരം തൂ­ക്ക്കയറിൽ‍ നി­ന്ന് ജീ­വപര്യന്തത്തി­ലേ­യ്ക്ക് ഗോ­വി­ന്ദചാ­മി­യെ­ പോ­ലെ­ ഒരു­ ക്രി­മി­നലി­നെ­ ഇറക്കി­ കൊ­ണ്ടു­വരു­ന്പോൾ നമ്മു­ടെ­ നി­യമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എവി­ടെ­യോ തകരാ­റു­കൾ സംഭവി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്നു­ എന്ന തി­രി­ച്ചറി­വാണ് ഉണ്ടാ­കേ­ണ്ടത്. വർ‍­ഷങ്ങൾ ഏറെ­യാ­യി­രി­ക്കു­ന്നു­ നമ്മു­ടെ­ നി­യമങ്ങൾ‍ ഉണ്ടാ­ക്കി­യി­ട്ട്. പലതും കാ­ലഹരണപ്പെ­ട്ട നി­യമങ്ങളാ­ണ്. ഒരാ­ളെ­ കൊ­ന്നാൽ പോ­ലും വളരെ­ എളു­പ്പത്തിൽ ശി­ക്ഷയൊ­ന്നു­മി­ല്ലാ­തെ­ ഇറങ്ങി­ നടക്കാൻ അവസരമൊ­രു­ക്കു­ന്നവയാണ് അതിൽ പലതും. ഇത്തരം നി­യമങ്ങളെ­ കണ്ടു­പി­ടി­ച്ച് പു­തി­യ നി­യമനി­ർ­മ്മാ­ണം നടത്തു­കയാണ് നമ്മു­ടെ­ രാ­ജ്യത്ത് അടി­യന്തരമാ­യി­ ചെ­യ്യേ­ണ്ടു­ന്ന കാ­ര്യം.

നാ­ളെ­ മറ്റൊ­രു­ കു­റ്റപത്രം ഹാ­ജരാ­ക്കു­കയാ­ണ്. പെ­രു­ന്പാ­വൂ­രി­ലെ­ ജി­ഷയെ­ കൊ­ന്ന അമീ­റുൽ ഇസ്ലാ­മിന് എതി­രെ­യു­ള്ള കു­റ്റപത്രം. അതി­ലും കാ­ണും സു­ഖമാ­യി­ ഇറങ്ങി­വരാൻ സാ­ധി­ക്കു­ന്ന തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി­ പഴു­തു­കൾ. ഒടു­വിൽ ജി­ഷ സ്വന്തം നി­ലയ്ക്ക് കത്തി­യെ­ടു­ത്തു­ കു­ത്തി­ ആത്മഹത്യ ചെ­യ്യാൻ ശ്രമി­ച്ചപ്പോൾ പ്രതി­ രക്ഷി­ക്കാൻ അവി­ടെ­യെ­ത്തി­യാ­തെ­ണെ­ന്ന് വരെ­ നമ്മു­ടെ­ ഇപ്പോ­ഴത്തെ­ നി­യമം കണ്ടു­പി­ടി­ച്ചേ­ക്കാം. അതാണ് നമ്മു­ടെ­ സമീ­പകാ­ല അനു­ഭവങ്ങളൊ­ക്കെ­ തെ­ളി­യി­ക്കു­ന്നത്. സത്യമേ­വ ജയതേ­ എന്ന് പറയാൻ ഇനി­യും നമു­ടെ­ നീ­തി­പീ­ഠങ്ങൾ­ക്ക് എന്ത് അർ‍­ഹത എന്ന ചി­ന്തയോ­ടെ­...

You might also like

Most Viewed