വലി­യ തി­രു­മേ­നി­ക്ക് പി­റന്നാ­ളാ­ശംസകൾ...


പ്രദീപ് പുറവങ്കര

കണ്ണൂ­രാ­ണല്ലേ­.. വലി­യ പ്രശ്നക്കാ­രാ­... ചി­രി­ച്ചു­ കൊ­ണ്ട് ആ വലി­യ തി­രു­മേ­നി­ പറ‍ഞ്ഞപ്പോൾ‍ അദ്ദേ­ഹത്തി­ന്റെ­ അഭി­മു­ഖം എടു­ക്കാൻ ചെ­ന്ന എന്റെ­യു­ള്ളി­ലും ചി­രി­ പൊ­ട്ടി­ത്തു­ടങ്ങി­യി­രു­ന്നു­. അല്ല തി­രു­മേ­നി­ എല്ലാ­വരും പ്രശ്നക്കാ­രല്ലെ­ന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയു­ന്പോ­ഴും അത് വി­ശ്വസി­ക്കാൻ മടി­യു­ള്ളത് പോ­ലെ­... തി­രു­മേ­നി­ കു­ലു­ങ്ങി­ കു­ലു­ങ്ങി­ ചി­രി­ച്ചു­ കൊ­ണ്ടി­രു­ന്നു­. ആത്മീ­യനേ­താ­ക്കൾ‍ തമാ­ശ പറയു­ന്നവരാ­കരു­തെ­ന്ന് ചി­ന്തി­ക്കു­ന്നവരാണ് മലയാ­ള നാ­ട്ടിൽ‍ മ
ഹാ­ഭൂ­രി­ഭാ­ഗം പേ­രും. ഈശ്വരനു­മാ­യി­ നേ­രി­ട്ട് ബന്ധപ്പെ­ടാ­നു­ള്ള കു­റു­ക്കു­വഴി­കളാ­യി­ട്ടാണ് പലരും ഇവരെ­ കാ­ണു­ന്നത് പോ­ലും. എന്നാൽ‍ ഇതിൽ‍ നി­ന്നൊ­ക്കെ­ വ്യത്യസ്തമാ­യി­ ഏറ്റവും സാ­ധാ­രണക്കാ­ർ‍­ക്കി­ടയിൽ‍ പോ­ലും അവരി­ലൊ­രാ­ളാ­യി­ മാ­റി­, ചു­റ്റി­ലും, സ്നേ­ഹവും പൊ­ട്ടി­ചി­രി­യും സമ്മാ­നി­ച്ച് കേ­രളത്തി­ന്റെ­ മണ്ണിൽ‍ നി­ന്ന് ലോ­കരാ­ജ്യങ്ങളി­ലേ­യ്ക്ക്് തന്റെ­ യശസ്സ് ഉയർ‍­ത്തി­യ മഹാ­നാ
ണ് ഒരു­ നൂ­റ്റാ­ണ്ടി­ന്റെ­ ആയുസ്സ് ആഘോ­ഷി­ക്കു­ന്ന മാ­ർ‍­ത്തോ­മ സഭയു­ടെ­ വലി­യ മെ­ത്രാ­പ്പോ­ലീ­ത്തയാ­യ മാർ‍ ക്രി­സോ­സ്റ്റം തി­രു­മേ­നി­. അദ്ദേ­ഹം ബഹ്റൈ­നിൽ‍ കഴി­ഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ­ഴും കാ­ണാ­നു­ള്ള മഹാ­ഭാ­ഗ്യം ലഭി­ച്ചതി­ന്റെ­ ഓർ‍­മ്മയാണ് തു­ടക്കത്തിൽ‍ പങ്കി­ട്ടത്.
"ദൈ­വത്തെ­ കു­റി­ച്ച് അറി­ഞ്ഞ് മതി­യാ­യി­ട്ടി­ല്ല, മനു­ഷ്യനെ­ കു­റി­ച്ച് അറി­ഞ്ഞതി­നേ­ക്കാൾ കൂ­ടു­തൽ അറി­യാ­നു­ണ്ട് ദൈ­വത്തെ­ കു­റി­ച്ച്. ഇനി­യൊ­രു­ ജന്മം കൂ­ടി­ വേ­ണ്ടി­ വരും അതി­ന്". തി­രു­മേ­നി­ മാർ ക്രി­സോ­സ്റ്റം പറയു­ന്നതാ­ണി­ത്. ജീ­വി­തത്തിൽ ‘സെ­ഞ്ച്വറി­’ നേ­ടി­യ അദ്ദേ­ഹത്തിന് മനു­ഷ്യനെ­ന്ന മഹാ­ത്ഭു­തത്തെ­ അറി­യാൻ കഴി­ഞ്ഞി­ടത്തോ­ളം മറ്റാ­ർ­ക്കും കഴി­ഞ്ഞു­ കാ­ണി­ല്ല. അദ്ദേ­ഹത്തി­ന്റെ­ നൂ­റാം പി­റന്നാ­ളാ­ണി­ന്ന്. പലവി­ധ അസു­ഖങ്ങൾ കൊ­ണ്ട് ജീ­വി­തത്തി­നി­ടെ­ ‘അർ­ദ്ധ സെ­ഞ്ച്വറി­യി­ൽ­’ പാ­ഡഴി­ച്ചു­വെ­ക്കേ­ണ്ടി­ വരു­ന്ന നമ്മളെ­പ്പോ­ലു­ള്ളവർ­ക്ക് മാർ ക്രി­സോ­സ്റ്റം അത്ഭു­ത പ്രതി­ഭാ­സമാ­ണ്.
ചി­രി­ച്ചു­കൊ­ണ്ട് നമ്മളെ­യൊ­ക്കെ­ ചി­ന്തി­പ്പി­ക്കു­ന്ന വാ­ക്കു­കളാണ് മാർ ക്രി­സോ­സ്റ്റത്തെ­ ഏറെ­ വ്യത്യസ്തനാ­ക്കു­ന്നത്. പേ­രിന് സ്വർ­ണ്ണനാ­വു­കാ­രൻ എന്ന് അർ­ത്ഥം വരു­ന്ന ഇദ്ദേ­ഹം കേ­രളത്തി­ന്റെ­ ആത്മീ­യ മേ­ഖലയിൽ ഏറ്റവും ആദരി­ക്കപ്പെ­ടു­ന്ന വ്യക്തി­ത്വമാ­ണ്. 100ാം വയസ്സിൽ എത്തി­യി­ട്ടും നർ­മ്മസംഭാ­ഷണത്തിൽ കേ­മത്വമു­ള്ള അദ്ദേ­ഹം പറയു­ന്നത് ‘എന്റെ­ അച്ഛൻ 103 വയസ്സു­വരെ­ ജീ­വി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട്’ എന്നാ­ണ്. ഇത്രയധി­കം ആയു­സ്സ് ലഭി­ച്ചി­ട്ടു­പോ­ലും അതി­നെ­ നി­സ്സാ­രമാ­യി­ കാ­ണു­ന്ന അദ്ദേ­ഹത്തി­ന്റെ­ കാ­ഴ്ചപ്പാട് തന്നെ­യാണ് മി­ക്കപ്പോ­ഴും മാർ ക്രി­സോ­സ്റ്റം ഏറെ­ ജനകീ­യനാ­കാൻ കാ­രണമാ­യതും. ഈ 100 വർ­ഷം ജീ­വി­ച്ചി­ട്ടും തനി­ക്ക് ലോ­കത്തിന് വലി­യ സംഭാ­വനകളൊ­ന്നും നൽ­കാൻ കഴി‍­‍ഞ്ഞി­ട്ടി­ല്ലെ­ന്ന് അദ്ദേ­ഹം പറയു­ന്പോൾ അതി­ലെ­ എളി­മ നമ്മൾ ഉൾ­ക്കൊ­ള്ളണം.
മത മേ­ലദ്ധ്യക്ഷന്‍മാ­രെ­ കു­റി­ച്ചു­ള്ള സകല പരന്പാ­രാ­ഗത ധാ­രണകളെ­യും വെ­ല്ലു­വി­ളി­ച്ചും പലതും തി­രു­ത്തി­ക്കു­റി­ച്ചു­മാ­യി­രു­ന്നു­ ഫി­ലി­പ്പോസ് മാർ‍‌ ക്രി­സോ­സ്റ്റം തി­രു­മേ­നി­യു­ടെ­ ജീ­വി­തം. ജീ­വി­തം ഒരു­ തു­ടർ­ച്ചയാ­ണ്. അതി­ലെ­ ഓരോ­ ഘട്ടവും വ്യത്യസ്തവു­മാ­ണ്. ഓരോ­ന്നി­നെ­യും ആഘോ­ഷമാ­ക്കി­ മാ­റ്റു­ന്പോൾ‍ ആ ജീ­വി­തങ്ങൾ‍ ധന്യമാ­കു­ന്നു­. അത്തരമൊ­രു­ ധന്യ ജീ­വി­തമാ­യ മാർ ക്രി­സോ­സ്റ്റം തി­രു­മേ­നി­ക്ക് ഹൃ­ദയത്തിൽ‍ നി­ന്നും സ്നേ­ഹം നി­റഞ്ഞ ജന്മദി­നാ­ശംസകൾ...

You might also like

Most Viewed