പെ­ട്ടി­ പെ­ട്ടി­ ബാ­ലറ്റ് പെ­ട്ടി­...


2019ലെ­ ലോ­ക്‌സഭ തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പിൽ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ‍ തന്നെ­ മതി­ എന്നും വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ ഒഴി­വാ­ക്കണം എന്നു­മു­ള്ള ആവശ്യം ഇന്ത്യയി­ലെ­ പ്രതി­പക്ഷം അടക്കമു­ള്ള പാ­ർ­ട്ടി­കൾ ഉന്നയി­ച്ചി­രി­ക്കു­കയാ­ണ്. ഈ ആവശ്യത്തോട് ബഹ്‌റൈ­നി­ലെ­ വി­വി­ധ മേ­ഖലകളിൽ ഉള്ളവർ പ്രതി­കരി­ച്ചപ്പോൾ...

പ്രദീപ് പതേ­രി­

2019-ൽ നടത്തേ­ണ്ടു­ന്ന തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് വീ­ണ്ടും പടി­വാ­തി­ൽ­ക്കൽ വന്നു­നി­ൽ­ക്കു­ന്പോൾ, പരന്പരാ­ഗതമാ­യ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ ഉപയോ­ഗി­ച്ചു­ള്ള തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് രീ­തി­യി­ലേ­യ്ക്ക് തി­രി­ച്ചു­പോ­കേ­ണ്ടതു­ണ്ടോ­, മറി­ച്ച് പു­തി­യ സാ­ങ്കേ­തി­ക വി­ദ്യകളു­ടെ­ സഹാ­യത്തോ­ടെ­ വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ ഉപയോ­ഗി­ച്ചു­ള്ള തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് വേ­ണ്ടതു­ണ്ടോ­ എന്ന വി­ഷയത്തിന് വളരെ­ സാംഗത്യം ഉണ്ടെ­ന്ന് തോ­ന്നു­ന്നു­.

ഇത്രയും വലി­യ തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് നടത്താൻ വേ­ണ്ട സാ­ന്പത്തി­ക ചി­ലവും (2014-ൽ 3426 കോ­ടി­ രൂ­പ, 2009-ൽ ഇത് 1483 കോ­ടി­ രൂ­പയാ­യി­രു­ന്നു­) മനു­ഷ്യ കാ­യി­ക വ്യയവും മറ്റ് സങ്കീ­ർണ്­ണതകളും വെ­ച്ചു­നോ­ക്കു­ന്പോൾ, ലോ­കത്തിൽ ആദ്യമാ­യി­ എസ്തോ­ണി­യയിൽ 2007-ൽ നടന്ന പൊ­തു­പാ­ർ­ലമെ­ന്റ് തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് ­പോ­ലെ­ ഓൺ­ലൈൻ ഇലക്ട്രോ­ണിക് തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പോ­, ഇന്ത്യയിൽ ഈയ്യി­ടെ­ പലപ്പോ­ഴാ­യി­ പരീ­ക്ഷി­ച്ചു­ വന്ന ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ (EVM) ഉപയോ­ഗി­ച്ചു­ള്ള തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് പ്രക്രി­യയോ­ നടത്താ­വു­ന്നതേ­ ഉള്ളൂ­ എന്ന് സ്വാ­ഭാ­വി­കമാ­യും ചി­ന്തി­ക്കാ­വു­ന്നതാ­ണ്. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോ­ട്ടിംഗ് സന്പ്രദാ­യം ഇന്ത്യൻ അനു­ഭവത്തിൽ ബാ­ക്കി­വെ­യ്ക്കു­ന്നതാ­യി­ കാ­ണു­ന്ന പരാ­ധീ­നതകളി­ലൂ­ടെ­യും പരാ­തി­കളി­ലൂ­ടെ­യും ഒന്ന് കണ്ണോ­ടി­ക്കു­ന്നത് ഇത്തരു­ണത്തിൽ അഭി­കാ­മ്യമാ­ണെ­ന്ന് തോ­ന്നു­ന്നു­. പ്രത്യേ­കി­ച്ചും ഇന്ത്യയി­ലെ­ വരു­ന്ന പൊ­തു­തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ ഉപയോ­ഗി­ച്ച് ആയി­രി­ക്കും എന്നും ആക്കേ­ണമെ­ന്നും പരി­ഗണി­ക്കപ്പെ­ട്ടി­രി­ക്കു­ന്ന ഈ സാ­ഹചര്യത്തിൽ.

ബ്ലാ­ക്ക് ബോ­ക്സ് സോ­ഫ്റ്റ്‌വെ­യർ സന്പ്രദാ­യത്തിൽ അടി­സ്ഥാ­നപ്പെ­ടു­ത്തി­യാണ് വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ പ്രവർ­ത്തി­ക്കു­ന്നത്. മെ­ഷീൻ പ്രവർ­ത്തി­പ്പി­ച്ചാൽ കി­ട്ടു­ന്ന ഔട്ട്പു­ട്ട് പരി­ശോ­ധി­ക്കാൻ മാ­ത്രമേ­ ജനങ്ങൾ­ക്ക് (അല്ലെ­ങ്കിൽ തേ­ർ­ഡ് പാ­ർ­ട്ടി­ക്ക്) അനു­വാ­ദം ഉള്ളൂ­. എന്നു­വെ­ച്ചാൽ, ഉപയോ­ഗി­ക്കു­ന്ന സോ­ഫ്റ്റ്‌വെ­യർ എന്താ­ണെ­ന്നോ­ അതി­ന്റെ­ പ്രവർ­ത്തനം എങ്ങനെ­യാ­ണെ­ന്നോ­ പരി­ശോ­ധി­ച്ച് അറി­യാൻ നി­ർ­മ്മാ­താ­ക്കൾ­ക്കല്ലാ­തെ­ മറ്റൊ­രാ­ൾ­ക്ക് അനു­വാ­ദം ഉണ്ടാ­കി­ല്ല. മറ്റൊ­രു­തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സോ­ഫ്റ്റ്‌വെ­യർ നി­ർ­മ്മാ­താ­വിന് കൃ­ത്രി­മം കാ­ണി­ക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട്. ഭയം കൊ­ണ്ടോ­, അനു­കന്പ കൊ­ണ്ടോ­, ആനു­കൂ­ല്യം പ്രതീ­ക്ഷി­ച്ചോ­, മറ്റെ­ന്തെ­ങ്കി­ലും കാ­രണത്താ­ലോ­ സോ­ഫ്റ്റ്‌വെ­യർ നി­ർ­മ്മാ­താ­വിന് ഏതെ­ങ്കി­ലും സ്ഥാ­നാ­ർ­ത്ഥി­യ്ക്ക് അനു­കൂ­ലമാ­യോ­ പ്രതി­കൂ­ലമാ­യോ­ കൃ­ത്രി­മം കാ­ണി­ക്കാ­മെ­ന്ന് സാ­രം. രണ്ടാ­മതാ­യി­, വോ­ട്ടർ­ക്ക് താൻ നൽ­കി­യി­രി­ക്കു­ന്ന വോ­ട്ട് താൻ ഉദ്ദേ­ശി­ച്ച സ്ഥാ­നാ­ർ­ത്ഥി­ക്ക് തന്നെ­യാ­ണോ­ അടയാ­ളപ്പെ­ടു­ത്തി­യി­രി­ക്കു­ന്നത് എന്ന് സ്ഥി­രീ­കരി­ക്കാൻ വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീ­നിൽ അവസരമി­ല്ല. മൂ­ന്നാ­മതാ­യി­, സാ­ങ്കേ­തി­കവി­ദ്യയു­ടെ­ ദു­രു­പയോ­ഗത്തി­ലൂ­ടെ­, ആര് ആർ­ക്ക് വോ­ട്ട് ചെ­യ്തി­രി­ക്കു­ന്നു­ എന്ന് മറ്റൊ­രാ­ൾ­ക്ക് അറി­യാൻ കഴി­യു­മെ­ന്നതി­നാൽ രഹസ്യ വോ­ട്ടിംഗ് എന്ന പരമതത്വംതന്നെ­ ലംഘി­ക്കപ്പെ­ടാ­വു­ന്നതാ­ണ്. ഇങ്ങി­നെ­ പട്ടി­കപ്പെ­ടു­ത്തി­യാൽ നി­രവധി­യാ­യ പോ­രാ­യ്മകൾ ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ ഉപയോ­ഗത്തിൽ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലി­യ സാ­ന്പത്തി­ക ശക്തി­യും സാ­ങ്കേ­തി­ക തി­കവു­ള്ളവർ എന്നും അഹങ്കരി­ക്കു­ന്ന അമേ­രി­ക്കയിൽ നടന്ന കഴി­ഞ്ഞ പൊ­തു­തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പിൽ, തങ്ങളു­ടെ­ ശത്രു­രാ­ജ്യത്തിന് ഇടപെ­ടാൻ കഴി­ഞ്ഞു­ എന്ന വി­ഷയത്തിൽ അന്വേ­ഷണം നടന്നു­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­കയാ­ണ്. സാ­ങ്കേ­തി­ക തി­കവു­കൊ­ണ്ടും സാ­ന്പത്തി­ക ഭദ്രതകൊ­ണ്ടും തു­ലോം താ­ഴെ­യു­ള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം കൃ­ത്രി­മങ്ങൾ നടത്താ­നു­ള്ള സാ­ധ്യതകൾ കൂ­ടു­തലാ­ണെ­ന്നത് കാ­ണേ­ണ്ടതു­ണ്ട്. എന്ത് തെ­റ്റാ­യി ­പോ­കാ­മോ­ അത് തെ­റ്റാ­യി­ സംഭവി­ച്ചി­രി­ക്കും എന്ന മർ­ഫി­യു­ടെ­ നി­യമം (Murphy’s Law) ഇവി­ടെ­ ഓർ­ത്തു­പോ­വു­കയാ­ണ്!!

എന്നി­രു­ന്നാ­ലും, ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ ഉപയോ­ഗി­ച്ചു­ള്ള തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­ലൂ­ടെ­ ഭീ­മമാ­യ സാ­ന്പത്തി­ക ഭാ­രം പൊ­തു­ജനങ്ങൾ­ക്ക് നൽ­കാ­തെ­, ഏറ്റവും എളു­പ്പത്തിൽ പ്രാ­പ്യമാ­യതും മേ­ൽ­പറഞ്ഞത്­പോ­ലു­ള്ള പോ­രാ­യ്മകൾ ഉണ്ടാ­കാ­നു­ള്ള സാ­ധ്യതകൾ ഇല്ലാ­താ­ക്കി­യും; സ്വതന്ത്രവും, നീ­തി­പൂ­ർ­വ്വവും, രഹസ്യവും ആയ രീ­തി­യിൽ പൊ­തു­തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് നടത്താൻ, നൂ­തനവും സാ­ങ്കേ­തി­ക തി­കവോ­ടെ­യു­മു­ള്ള ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോട്ടിംഗ് സന്പ്രദാ­യം തന്നെ­യാണ് അഭി­കാ­മ്യം എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തി­പരമാ­യ അഭി­പ്രാ­യം. എന്നി­രു­ന്നാ­ലും, വോ­ട്ട് ചെ­യ്തു­കഴി­ഞ്ഞാൽ താൻ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടി­ന്റെ­ സ്ഥി­രീ­കരണത്തിന് ഒരു­ പ്രി­ന്റ്ഔട്ട് വോ­ട്ടർ­ക്ക് ലഭ്യമാ­ക്കു­ക എന്നത് വളരെ­ പ്രധാ­നമാ­ണ്. വീ­ട്ടി­ലി­രു­ന്ന് ഇന്റർ­നെ­റ്റ് ഉപയോ­ഗി­ച്ച് വോ­ട്ട് ചെ­യ്യാ­നു­ള്ള സൗ­കര്യമു­ണ്ടാ­കു­ന്ന കാ­ലവും അതി­വി­ദൂ­രമാ­കി­ല്ല എന്ന് പ്രത്യാ­ശി­ക്കു­ന്നു­.

എന്തൊ­ക്കെ­ വോട്ടിംഗ് സന്പ്രദാ­യം സ്വീ­കരി­ച്ചാ­ലും, ഭരണഘടനയിൽ അധി­ഷ്ഠി­തമാ­യി­ ആർ­ജ്ജവത്തോ­ടെ­യും നി­ർ­ഭയമാ­യും പ്രവർ­ത്തി­ക്കാൻ സന്നദ്ധരാ­കു­ന്ന തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് കമ്മീ­ഷണർ മു­തൽ താ­ഴോ­ട്ട് പോ­ളിംഗ് ഓഫീ­സർ­മാർ വരെ­ ഇല്ലാ­തെ­, ഇന്ത്യയി­ലെ­ ഒരു­ പൊ­തു­ തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് നീ­തി­പൂ­ർ­വ്വവും സ്വതന്ത്രവും ആകു­മെ­ന്ന് സ്വപ്നം കാ­ണു­ക കൂ­ടി­ സാ­ധ്യമല്ല. പ്രത്യേ­കി­ച്ചും ഭയം അല്ലെ­ങ്കിൽ പ്രീ­തി­പ്പെ­ടു­ത്തൽ എന്നി­വയാണ് ഇന്ത്യയു­ടെ­ ഭരണനി­ർ­വ്വഹണത്തിൽ നി­ലവി­ലത്തെ­ ചാ­ലക ശക്തി­കൾ എന്ന യാ­ഥാ­ർ­ത്ഥ്യം മു­ന്നി­ലു­ള്ളപ്പോ­ൾ!!

 

ഹീ­രാ­ ജോ­സഫ്

ഇലക്‌ട്രോ­ണിക് വോ­ട്ടു­യന്ത്രങ്ങൾ‍ ഉപയോ­ഗി­ച്ചാൽ‍ ഒരു­പാട് പ്രയോ­ജനങ്ങളു­ണ്ടെ­ന്നത് വാ­സ്തവമാ­ണ്. തിരഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­െ­ന്‍റ മൊ­ത്തം ചി­ലവ് കു­റയും എന്നതാണ് ഒന്ന്. വോട്ടിംഗി­നും വോ­െ­ട്ടണ്ണലി­നും വേ­ണ്ടി­വരു­ന്ന സമയവും ഗണ്യമാ­യി­ കു­റയ്ക്കാൻ ഇതു­വഴി­ കഴി­യു­ന്നു­ണ്ട്. എന്നാൽ‍, സാ­ങ്കേ­തി­ക വി­ദ്യയു­ടെ­ കാ­ര്യത്തിൽ ലോ­കത്തെ­ എപ്പോ­ഴും വി­സ്മയി­പ്പി­ച്ച രാ­ജ്യമാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് ഏവർ­ക്കും അറി­യാം. 2000ത്തി­ന്റെ­ തു­ടക്കത്തിൽ പോ­ലും ജപ്പാൻ പ്രധാ­നമന്ത്രി­യെ­ കാ­ണാ­നെ­ത്തി­യ വി­ദേ­ശ പ്രതി­നി­ധി­കളെ­, പ്രൈ­വറ്റ് സെ­ക്രട്ടറി­ക്ക് പകരം അസി­മോ­ എന്ന റോ­ബോ­ട്ടി­നെ­ കൊ­ണ്ട് സ്വീ­കരി­ച്ചി­രു­ത്തി­ അവരെ­ ഞെ­ട്ടി­ച്ച് കളഞ്ഞ രാ­ജ്യമാണ് ജപ്പാൻ. അന്ന് 2000ത്തിൽ സ്മാ­ർ­ട്ട് ഫോ­ണും ഫേ­സ്ബു­ക്കും പോ­ലും ജനി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ല. ആ ജപ്പാൻ ഇന്നും തിരഞ്ഞെ­ടു­പ്പിന് ഉപയോ­ഗി­ക്കു­ന്നത് ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറാ­ണ്. കാ­രണം വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീ­നു­കൾ­ക്ക് യാ­തൊ­രു­ വി­ശ്വാ­സ്യതയു­മി­ല്ല എന്ന് സാ­ങ്കേ­തി­ക വി­ദ്യ അരച്ചു­കലക്കി­ കു­ടി­ച്ച ജപ്പാൻ എന്നേ­ മനസ്സി­ലാ­ക്കി­. 

സമ്മതി­ദാ­യകർ‍ ഏത് ചി­ഹ്നത്തിൽ‍ വോ­ട്ട് ചെ­യ്താ­ലും അതെ­ല്ലാം ഒരു­ ചി­ഹ്നത്തി­ൽ‍­ മാ­ത്രം വീ­ഴു­ന്ന സ്ഥി­തി­വരെ­ ഉണ്ടാ­യി­. ശ്രദ്ധയിൽ‍ വന്ന തകരാ­റു­കൾ‍ അപ്പപ്പോൾ‍ പരി­ഹരി­ച്ചെ­ന്ന് പറയാ­മെ­ങ്കി­ലും പരാ­തി­ക്കാ­ർ‍­ക്ക് തൃ­പ്തി­കരമാ­യ പരി­ഹാ­രം പലപ്പോ­ഴും ഉണ്ടാ­യി­ട്ടി­ല്ല. ജനങ്ങളു­ടെ­ വോ­ട്ടിന് വി­ല കൽ­പ്പി­ക്കു­ന്ന രാ­ജ്യങ്ങൾ മു­ഴു­വൻ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറിൽ വോ­ട്ട് ചെ­യ്യു­ന്പോൾ, നമു­ക്കും വേ­ണ്ടേ­ ആ സു­താ­ര്യത? അതോ­ വോ­ട്ടും ചെ­യ്ത് വോ­ട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തി­ലെ­ ലൈ­റ്റ് തെ­ളി­യു­ന്പോ­ഴു­ള്ള ഒച്ചയും കേ­ട്ട്, എങ്ങോ­ട്ടാണ് ആ വോ­ട്ട് പോ­യത് എന്ന് പോ­ലും അറി­യാ­തെ­ തി­രി­ച്ചു­ പോ­ന്നാൽ മതി­യോ­?

 

ഗണേശ് കു­മാർ എം.കെ­

ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ ഒഴി­വാ­ക്കണം എന്നു­ള്ള അഭി­പ്രാ­യത്തോ­ടാണ് ഞാൻ യോ­ജി­ക്കു­ന്നത്. ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറി­ലേ­യ്ക്ക് മടങ്ങി­ പോ­കണം എന്ന അഭി­പ്രാ­യം പൊ­ങ്ങി­ വന്നത് സമീ­പകാ­ലത്ത്, ഒരു­ പ്രത്യേ­ക രാ­ഷ്ട്രീ­യ പാ­ർ­ട്ടി­ തു­ടർ­ച്ചയാ­യി­ തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­കളിൽ ജയി­ച്ച് വന്നപ്പോ­ഴാ­ണ്. അതി­ന്­ ശേ­ഷം ഇങ്ങനെ­ ജയി­ച്ചു­ വന്ന രാ­ഷ്ട്രീ­യ പാ­ർ­ട്ടി­ തന്നെ­ അടു­ത്തി­ടെ­ പരാ­ജയം നേ­രി­ട്ടതും നമ്മൾ കണ്ടതാ­ണ്. അപ്പോൾ വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷി­നോ­, ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പ റോ­ അല്ല പ്രശ്നം, മറി­ച്ച് ജനങ്ങളു­ടെ­ സമ്മതി­ദാ­നം തന്നെ­യാണ് മു­ന്നിൽ വന്നി­രി­ക്കു­ന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാ­ണ്. പി­ന്നെ­, എന്തടി­സ്ഥാ­നത്തി­ലാണ് നാം ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറി­ന് പകരം വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ നടപ്പി­ലാ­ക്കി­യത് എന്നത് പരി­ശോ­ധി­ച്ചാൽ മനസ്സി­ലാ­ക്കാ­വു­ന്ന കാ­ര്യമാ­ണ്. ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറാ­യി­രു­ന്ന കാ­ലത്ത് വോ­ട്ട് ചെ­യ്തി­രു­ന്നത്, അഡ്രസ് വേ­രി­ഫി­ക്കേ­ഷന് ശേ­ഷം ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറു­മാ­യി­ നാം വോ­ട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തേ­യ്ക്ക് പോ­കു­ന്നു­, സമ്മതി­ദാ­നാ­വകാ­ശം സീൽ മു­ദ്രയി­ലൂ­ടെ­ ചി­ഹ്നത്തിൽ പതി­പ്പി­ച്ച ശേ­ഷം ചതു­രാ­കൃ­തി­യിൽ മടക്കി­ ബാ­ലറ്റ് പെ­ട്ടി­യിൽ നി­ക്ഷേ­പി­ക്കു­ന്നു­. പി­ന്നീട് വോ­ട്ടെ­ണ്ണൽ കേ­ന്ദ്രത്തി­ലേ­യ്ക്ക് കൊ­ണ്ടു­ പോ­ക്കു­വാൻ ഈ ബാ­ലറ്റ് പെ­ട്ടി­കൾ വലി­പ്പത്തി­ലും എണ്ണത്തി­ലും കൂ­ടി­യവയും കൈ­കാ­ര്യം ചെ­യ്യു­വാൻ ബു­ദ്ധി­മു­ട്ടു­ള്ളതു­മാ­ണ്. പി­ന്നീട് വോ­ട്ടെ­ണ്ണൽ തു­ടങ്ങു­ന്പോ­ഴു­ള്ള തരംതി­രി­ക്കൽ, വോ­ട്ടെ­ണ്ണൽ, റീ­ കൗ­ണ്ടിംഗ് ഇവയൊ­ക്കെ­ ഏറ്റവും അധി­കം സമയമെ­ടു­ക്കു­ന്നതും മാ­ത്രമല്ല പ്രയാ­സമേ­റി­യതു­മാ­യു­ള്ള പ്രവർ­ത്തി­യാണ്.

നമു­ക്കറി­യാം വി­കസനത്തി­ന്റെ­ തോത് ഇന്ന് സാ­ങ്കേ­തി­ക വി­ദ്യകളു­ടെ­ ഉപയോ­ഗത്തി­ലൂ­ടെ­യാണ് ത്വരി­തപ്പെ­ടു­ത്തു­ന്നത്. വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷി­നു­കൾ വന്നപ്പോൾ വോ­ട്ട് ചെ­യ്യൽ, വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷി­നു­കളു­ടെ­ എണ്ണം, വലി­പ്പം, കൈ­കാ­ര്യം ചെ­യ്യു­വാ­നു­ള്ള അനാ­യാ­സ രീ­തി­, വോ­ട്ടെ­ണ്ണലി­നു­ള്ള വേ­ഗത, വേ­ണ്ടി­ വന്നാൽ റീ­ കൗ­ണ്ടിംഗ് ഇവയൊ­ക്കെ­ എത്ര ലഘൂ­കരി­ക്കപ്പെ­ട്ടു­വെ­ന്നു­ള്ളത് പ്രസക്തമാ­യ കാ­ര്യങ്ങളാണ്. നമു­ക്ക് വേ­ണ്ടത്, വർ­ഷങ്ങൾ­ക്ക് പി­ന്നി­ലേ­യ്ക്ക് നമ്മെ­ എത്തി­ക്കു­ന്ന ബാ­ലറ്റ് പേ­പറു­കളല്ല, മറി­ച്ച് കൂ­ടു­തൽ പ്രവർ­ത്തന ക്ഷമതയു­ള്ള വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീ­നു­കളും, അടി­യന്തര ഘട്ടത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ, അതിന് ഉടൻ തന്നെ­ പരി­ഹാ­രം കാ­ണു­വാൻ കഴി­വു­ള്ള സാ­ങ്കേ­തി­ക ജ്ഞാ­നവും, അത്­ ഭംഗി­യാ­യി­ നടപ്പാ­ക്കു­വാ­നു­ള്ള മനു­ഷ്യവി­ഭവവു­മാ­ണ്.

 

ദു­ർ­ഗാ­ കാ­ശി­നാഥ്‌ 

2019ലെ­ ലോ­ക്സഭ തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പിൽ ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോ­ട്ടിംഗ് യന്ത്രം തന്നെ­ ആയി­രി­ക്കും നല്ലത് എന്ന അഭി­പ്രാ­യം ആണ് എനി­ക്കു­ള്ളത്. കാ­രണം ഇന്ത്യൻ വോ­ട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഒരു­ വൈ­ഫൈ­ ഉപയോ­ഗി­ച്ചോ­ ഇന്റർ­നെ­റ്റ് ഉപയോ­ഗി­ച്ചോ­ അല്ല ഉപയോ­ഗി­ക്കു­ന്നത്. അതു­കൊ­ണ്ട് തന്നെ­ ഒരു­ പരു­ധി­ വരെ­ സു­രക്ഷി­തം ആണ്. ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ ഉപയോ­ഗി­ച്ച് വോ­ട്ട് ചെ­യ്യു­ന്പോൾ അഴി­മതി­ നടക്കാം. കൂ­ടാ­തെ­ സമയ നഷ്ടവും ഉണ്ടാ­കു­ന്നു­. അതു­വഴി­ ദേ­ശീ­യനഷ്ടം ഉണ്ടാ­കും. ഇപ്പോൾ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ വേ­ണം എന്ന് ശഠി­ച്ച് ഇലക്ഷൻ വൈ­കി­ക്കാ­നും ഒരു­ തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് ആക്രമണം ഉണ്ടാ­വാ­നും ഇടയാ­ക്കും. അതു­കൊ­ണ്ട് ഈ വരു­ന്ന തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് ഇലക്ട്രോ­ണിക് സംവി­ധാ­നം ഉപയോ­ഗി­ച്ച് ആവട്ടെ­ വോ­ട്ടിംഗ്. ഇലക്ട്രോ­ണിക് യന്ത്രത്തിന് ഓരോ­ രഹസ്യ കോഡ് ഉണ്ട്. ആ കോഡ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീ­ഷനും ഓരോ­ ജി­ല്ലാ­ ഇലക്ഷൻ ഹെ­ഡ്ഡി­നും മാ­ത്രമേ­ അറി­യൂ­. ഇപ്പോൾ വരു­ന്ന ഇലക്ഷന് നമ്മൾ ഓരോ­രു­ത്തർ‍­ക്കും ആരേ­യും ഭയപ്പെ­ടാ­തെ­ വോ­ട്ട് ­ചെ­യ്യാ­നു­ള്ള സംവി­ധാ­നവും, വോട്ട് ചെ­യ്യു­ന്നതി­നോ­ടൊ­പ്പം വോ­ട്ട് ചെ­യ്തതി­നു­ള്ള പേ­പ്പർ കൂ­ടി­ നൽ­കു­വാൻ സംവി­ധാ­നം ഉണ്ടാ­കണം. സാ­ധാ­രണക്കാ­രന്റെ­ അവകാ­ശമാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത്. അത് ഇലക്ട്രോ­ണിക് യന്ത്രത്തി­ലൂ­ടെ­ ഈ വരു­ന്ന തി­രഞ്ഞെ­ടു­പ്പിൽ ചെ­യ്യാം.

 

കു­ഞ്ഞി­രാ­മൻ

2019ലെ­ പാ­ർ­ലി­മെ­ന്റ­് തി­ര­ഞ്ഞടു­പ്പിൽ കേ­രളത്തെ­ സംബന്ധി­ച്ച് പറയു­കയാ­ണങ്കിൽ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ തന്നെ­ മതി­.പക്ഷെ­ ഇന്ത്യയു­ടെ­ വടക്ക് കി­ഴക്കൻ േസ്റ്റ­റ്റു­കളിൽ ബൂ­ത്ത്­ പി­ടി­ത്തവും ബാ­ലറ്റ് ബോ­ക്സ് തന്നെ­ തട്ടി­കൊ­ണ്ടു­ പോ­കു­ന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാ­കാ­റു­ണ്ട­്. അത്തരം സംസ്ഥാ­നങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോ­ട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ പോ­ലു­ള്ളവയാണ് ഉചി­തം.

 

വി­നോദ് അളി­യത്ത് 

എല്ലാ­ രാ­ഷ്ട്രീ­യ പാ­ർ­ട്ടി­കളും അവർ­ക്കെ­തി­രെ­ ഫലം വരു­ന്പോൾ, വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീ­നെ­ കു­റ്റപ്പെ­ടു­ത്തു­ന്ന പ്രവണത കണ്ടു­വരു­ന്നു­ണ്ട്. ഇത്­ ഒരി­ക്കലും പ്രോ­ത്സാ­ഹി­പ്പി­ക്കപ്പെ­ടേ­ണ്ട കാ­ര്യമല്ല. ഒരു­ ജനാ­ധി­പത്യ രാ­ജ്യമെ­ന്ന നി­ലയിൽ ‘തിരഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് കമ്മീ­ഷൻ­’ പോ­ലു­ള്ള സ്വതന്ത്ര സംഘടനകളെ­ നാം ബഹു­മാ­നി­ക്കു­കയും വി­ശ്വസി­ക്കു­കയും ചെ­യ്യേ­ണ്ടതു­ണ്ട്. എല്ലാ­വർ­ക്കും അറി­യാ­വു­ന്ന പോ­ലെ­ ഏതെ­ങ്കി­ലും തി­രഞ്ഞെ­ടു­ക്കപ്പെ­ട്ട സർ­ക്കാ­രി­ന്റെ­ താ­ഴെ­ അല്ല ഈ സംഘടനകൾ പ്രവർ­ത്തി­ക്കു­ന്നത്. എല്ലാ­ രാ­ഷ്ട്രീ­യ പാ­ർ­ട്ടി­കളും അത് അംഗീ­കരി­ക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ഇ.വി­.എം ഉപയോ­ഗം 1998 മു­തൽ തു­ടങ്ങി­യതാ­ണ്. പക്ഷെ­ അതി­നെ­ കു­റ്റംപറയു­ന്ന പ്രവണത അടു­ത്തി­ടെ­യാ­യി­ വളരെ­ കൂ­ടു­തലാ­യി­. എന്റെ­ കാ­ഴ്ചപ്പാ­ടിൽ, ഇ.വി­.എം ഉപയോ­ഗി­ക്കു­ന്നതി­ന്റെ­ ഏറ്റവും വലി­യ നേ­ട്ടം അതി­ന്റെ­ ഇക്കോ­ ഫ്ര­ൻ­ഡ്‌ലി­ സ്വഭാ­വമാ­ണ്. പേ­പ്പർ വേ­ണ്ട, പ്രി­ന്റിംഗ് ചി­ലവി­ല്ല, വേ­ഗത്തി­ലു­ള്ള വോട്ടിംഗ്‌, അസാ­ധു­ വോ­ട്ടു­കൾ തീ­രെ ­ഇല്ല, എളു­പ്പവും വേ­ഗത്തി­ലു­മു­ള്ള എണ്ണൽ തു­ടങ്ങി­യവ എല്ലാ­വരു­ടെ­യും സമയം ലാ­ഭി­ക്കു­ന്നു­. ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറി­ലേ­യ്ക്ക് തി­രി­ച്ച് പോ­കു­ന്നത് നി­ങ്ങളു­ടെ­ കൈ­യിൽ കന്പ്യൂ­ട്ടർ ഇരി­ക്കു­ന്പോൾ, കാൽക്കുലേറ്റർ തപ്പി­ നടക്കു­ന്നതു­പോ­ലാ­ണ്. അത് ഒരു­ കാ­രണവശാ­ലും അംഗീ­കരി­ക്കാൻ പാ­ടു­ന്നതല്ല. ഇവി­എമ്മിൽ എന്തെ­ങ്കി­ലും മെ­ച്ചപ്പെ­ടു­ത്തൽ സാ­ധ്യതകൾ തിരഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് കമ്മീ­ഷന്റെ­യും ബഹു­മാനപ്പെ­ട്ട സു­പ്രീംകോ­ടതി­യു­ടെ­യും മു­ന്നിൽ അവതരി­പ്പി­ക്കു­കയും അത് പഠനത്തി­ന്­ വി­ധേ­യമാ­ക്കു­കയും സാ­ധ്യമെ­ങ്കിൽ നടപ്പി­ലാ­ക്കു­കയും ചെ­യ്യാ­വു­ന്നതാ­ണ്.

 

ബോ­ണി­ ജോസ് ചി­റ്റാ­ട്ടു­കര

പൊ­തു­ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പിന് എട്ട് മാ­സകാ­ലം മാ­ത്രം അകലമു­ള്ളപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹത്തിന് എത്ര കണ്ട് സാ­ധ്യതയു­ണ്ട് എന്ന് അറി­യി­ല്ല. എങ്കി­ലും വരു­ന്ന ലോക്സഭാ­ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പിൽ പഴയ ബാ­ലറ്റ് സംവി­ധാ­നം തി­രി­ച്ചെ­ത്തണം. 

2009ൽ EVS (Electronic Voting System) ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പി­ലാ­ക്കി­യപ്പോൾ സാ­ങ്കേ­തി­കത്വം നമ്മു­ടെ­ നാ­ടി­നെ­ വലി­യ പു­രോ­ഗതി­യി­ലേയ്­ക്ക് നയി­ക്കു­മെ­ന്നതിൽ വലി­യ അഭി­മാ­നം തോ­ന്നി­യി­രു­ന്നു­. ലോ­കത്തെ­ ഏറ്റവും വലി­യ ജനാ­ധി­പത്യ രാ­ജ്യത്തെ­ അതി­സങ്കീ­ർ­ണ്ണവും ചി­ലവേ­റി­യതു­മാ­യ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് പ്രക്രി­യ കൂ­ടു­തൽ സു­താ­ര്യവും എളു­പ്പവും താ­രതമ്യേ­ന പണച്ചി­ലവ് കു­റയ്ക്കു­ന്നതും ആയതി­നാൽ EVS സംവി­ധാ­നം പൊ­തു­വെ­ സ്വീ­കരി­ക്കപ്പെ­ട്ടു­. പക്ഷെ­ ഇന്ത്യയെ­പ്പോ­ലെ­ ഒരു­ രാ­ജ്യത്ത് ഈ സംവി­ധാ­നം എത്ര കണ്ട് സു­രക്ഷി­തമാ­യി­രി­ക്കു­മെ­ന്ന് അന്ന് പല വി­ദഗ്ദ്ധരും ചൂ­ണ്ടി­ക്കാ­ണി­ച്ചു­വെ­ങ്കി­ലും അത് പു­തി­യ രീ­തി­കളോ­ടു­ള്ള സ്വാ­ഭാ­വി­കമാ­യ എതി­ർ­പ്പ് മാ­ത്രമാ­യി­ പരക്കെ­ വി­ലയി­രു­ത്തപ്പെ­ട്ടു­.

പത്ത് വർ­ഷങ്ങൾ­ക്കി­പ്പു­റം ഇന്ന് മറ്റൊ­രു­ മഹാ­തിരഞ്ഞെ­ടു­പ്പിന് കാ­ഹളം മു­ഴങ്ങി­യി­രി­ക്കെ­ ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോട്ടിംഗ് സംവി­ധാ­നം അപ്പാ­ടെ­ സംശയത്തിന് മു­കളി­ലാ­ണ്. പണ്ട് ഉത്സവപറന്പു­കളിൽ കണ്ടി­രു­ന്ന നി­രോ­ധി­ത ‘കറക്കി­കു­ത്തു­ കളി­’ പോ­ലെ­ ഇന്ന് പലയി­ടത്തും EVS-ൽ എന്ത് കു­ത്തി­യാ­ലും വീ­ഴു­ന്നത് ഗു­ലാൻ മാ­ത്രമാ­ണെ­ന്ന സ്ഥി­തി­ വി­ശേ­ഷമാ­ണ്. ഒരു­ രാ­ഷ്ട്രീ­യ പാ­ർ­ട്ടി­യു­ടെ­യും ശക്തി­യേ­യോ­ വളർ­ച്ചയെ­യോ­ ഇകഴ്ത്തി­ കാ­ട്ടാ­നോ­ അവരു­ടെ­ വി­ജയത്തെ­ പരി­ഹസി­ക്കാ­നോ­ അല്ല മറി­ച്ച് സു­താ­ര്യതയും വി­ശ്വസ്തതയും ചോ­ദ്യം ചെ­യ്യപ്പെ­ടു­ന്നു­വെ­ങ്കിൽ ജനാ­ധി­പത്യ സംവി­ധാ­നങ്ങളു­ടെ­ യാ­ന്ത്രി­കവശം നവീ­കരി­ക്കപ്പെ­ടേ­ണ്ടതു­ണ്ട്. അന്തർ­ദേ­ശീ­യ തലത്തിൽ നി­രവധി­ രഹസ്യങ്ങൾ ചു­രു­ളഴി­ഞ്ഞ വർ­ഷമാണ് കടന്ന് പോ­കു­ന്നത്. ജനങ്ങളു­ടെ­ സ്വകാ­ര്യ വി­വരങ്ങൾ സന്ദർ­ഭോ­ചി­തമാ­യി­ വി­റ്റ് കാ­ശാ­ക്കി­യ കു­ത്തകകളു­ടെ­യു­ം മറ്റ്­ വി­ശ്വസ്തരു­ടെ­യു­മെ­ല്ലാം മൂ­ടു­പടം വീ­ണു­ടഞ്ഞതിന് നാം സാ­ക്ഷി­കളാ­ണ്. ആധാർ, ഫേ­സ്‌ബു­ക്ക് പോ­ലു­ള്ള ജനകീ­യ പ്രസ്ഥാ­നങ്ങളൊ­ന്നും ഇന്ന് ഒട്ടും വി­ശ്വസനീ­യമല്ല എന്ന് അതിൽ അഭി­രമി­ക്കു­ന്ന സാ­ധാ­രണക്കാർ പോ­ലും വി­ശ്വസി­ക്കു­ന്നു­. അങ്ങനെ­യു­ള്ള ഈ കാ­ലഘട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രചി­പ്പു­കൾ ഘടി­പ്പി­ച്ച നമ്മു­ടെ­ EVS സംവി­ധാ­നങ്ങൾ, എൻ­ക്രി­പ്റ്റഡ് ആണെ­ന്ന് പറയു­ന്നു­ണ്ടെ­ങ്കി­ലും അവ നമ്മു­ടെ­ രാ­ജ്യത്ത് അത്ര സു­രക്ഷി­തമല്ല. കാ­രണം അത്രയ്ക്കും മലീ­നമസമാണ് നമ്മു­ടെ­ രാ­ഷ്രീ­യ ബ്യു­റോ­ക്രസി­ സംവി­ധാ­നങ്ങൾ എന്ന് വേ­ദനയോ­ടെ­ പറയട്ടെ­.

ഈ സാ­ഹചര്യങ്ങൾ വളരെ­ അസ്വസ്ഥപ്പെ­ടു­ത്തു­ന്നതി­നാ­ലാണ് പഴയ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ സംവി­ധാ­നം തി­രി­ച്ചു­ വരണമെ­ന്ന് രാ­ജ്യത്തെ­ കു­റെ­ പേ­രെ­ങ്കി­ലും ആഗ്രഹി­ക്കു­ന്നത്. കാ­ലം ഇത്രയും പു­രോ­ഗമി­ച്ചി­ട്ടും എമി­ഗ്രേ­ഷൻ സംവി­ധാ­നങ്ങൾ ഇപ്പോ­ഴും ബു­ക്കും സ്റ്റാ­ന്പും തു­ടരു­ന്നത് അതി­ന്റെ­ വി­ശ്വസ്‌തയും സു­രക്ഷി­തത്വവും ഒരു­ പരി­ധി­വരെ­ നി­ലനി­ർ­ത്തു­ന്നു­. കൂ­ടു­തൽ ഫലപ്രദവും വി­ശ്വസ്‌തവു­മാ­യ മറ്റ് സംവി­ധാ­നങ്ങൾ ഉയർ­ന്നു­ വരു­ന്നതു­വരെ­യെ­ങ്കി­ലും നമ്മു­ടെ­ പൊ­തു­തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­കളിൽ പഴയ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ സംവി­ധാ­നങ്ങൾ തി­രി­കെ­യെ­ത്തട്ടെ­...

 

രമ്യ ഗി­രീഷ്  

ഇനി­വരു­ന്ന വോ­ട്ടെ­ടു­പ്പിൽ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ മതി­ എന്ന അഭി­പ്രാ­യക്കാ­രി­യാണ് ഞാൻ. ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ വലി­യ തോ­തിൽ ഹാ­ക്ക് ചെ­യ്യപ്പെ­ടു­ന്നു­വെ­ന്നും അട്ടി­മറി­ നടത്തു­ന്നു­ എന്നുമുള്ള ആരോ­പണങ്ങൾ പ്രചരണങ്ങൾ എന്നി­വ തടയാൻ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറിന് കഴി­യും. ഇലക്ട്രോ­ണിക് വോട്ടിംഗ് മെ­ഷീൻ ഉപയോ­ഗി­ച്ച അന്നു­ത്തൊ­ട്ടി­ങ്ങോ­ട്ട് കേ­ൾ­ക്കു­ന്ന ഒരു­ വാ­ർ­ത്തയാണ് വോ­ട്ടിംഗ് യന്ത്രം തകരാ­റി­ലാ­യി­ എന്നത്. ജനവി­ധി­യിൽ തി­രി­മറി­ നടത്താൻ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ദു­രു­പയോ­ഗം ചെ­യ്യു­ന്നു­വെ­ന്ന് എല്ലാ­ പാ­ർ­ട്ടി­ക്കാ­രും ജനങ്ങളും ആശങ്കപ്പെ­ടു­ന്നു­. വോ­ട്ടെ­ടു­പ്പും വോ­ട്ടെ­ണ്ണലും നീ­തി­പൂ­ർ­വ്വവും സു­താ­ര്യവും ആക്കാൻ തിരഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് കമ്മീ­ഷൻ ഭരണഘടനാ­പരമാ­യ ഉത്തരവാ­ദി­ത്വമു­ണ്ട്. വോ­ട്ടിംഗ് മെ­ഷീ­നിൽ ഉണ്ടാ­കു­ന്ന തകരാ­റു­കൾ രാ­ജ്യത്ത് വി­ദ്വേ­ഷം വളർ­ത്തു­വാ­നും, പാ­ർ­ട്ടി­കൾ തമ്മി­ലു­ള്ള വി­ദ്വേ­ഷത്തി­നും കാ­രണമാ­കു­ന്നു­. എന്നാൽ ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പറിലേയ്ക്ക് മാ­റു­ന്പോൾ ചി­ന്തി­ക്കേ­ണ്ട ഒന്നാണ് സമയം. ഇതു­മൂ­ലം തിരഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് വൈ­കാൻ കാ­രണമാ­കു­ന്നു­. എന്നി­രു­ന്നാ­ലും ബാ­ലറ്റ് പേ­പ്പർ തി­രി­ച്ചെ­ത്തി­യാൽ മാ­ത്രമേ­ ജനാ­ധി­പത്യ പ്രക്രി­യ കാ­ര്യമാ­കയു­ള്ളൂ­. ദു­രൂ­ഹമാ­യ അകങ്ങളു­ണ്ട് യന്ത്രങ്ങൾ­ക്ക്. വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന്റെ വലി­യ പരി­മി­തി­യും അതു­തന്നെ­യാ­ണ്. അതി­നാൽ ജനാ­ധി­പത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മൂ­ല്യങ്ങൾ ലജ്ജി­ക്കാ­ത്ത തരത്തിൽ ഒരു­ പൊ­തു­സമ്മതി­ നേ­ടൽ വളരെ­ പ്രയാ­സമാ­യി­ മാ­റി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­.

You might also like

Most Viewed