സമയവും ബു­ദ്ധി­യും നഷ്ടപ്പെ­ടു­ത്തരു­തേ­...

“എത്ര പറഞ്ഞാലും ഈ കുട്ടി ഇതിന്‍റെ മുന്‍പിൽ‍ത്തന്നെ. അവധിയാണെന്ന് കണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ? പഠിത്തം ഇല്ല, കളിയില്ല, മിണ്ടാട്ടമില്ല...

സ്ഥിരോത്‍സാഹം, നിരന്തര പ്രയത്നം, സുനിശ്ചിത വിജയം

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ‍ നമ്മെളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരുടെയും ചേട്ടന്‍മാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വിജയം ആഘോഷിച്ചു. പത്തും...