കരി­ന്തി­രി­യല്ല അവർ‍, നാ­ടി­ന്‍റെ­ കെ­ടാ­വി­ളക്കു­കൾ‍...


വൽ­സ ജേ­ക്കബ്

ഒരി­ക്കൽ‍ ഡോ. എ.പി­.ജെ­ അബ്ദുൾ‍ കലാ­മി­നോട് ഒരു­ കു­ട്ടി­ ചോ­ദി­ച്ചു­, “ഇന്ത്യയു­ടെ­ ശക്തി­യെ­ന്ത്?”, അദ്ദേ­ഹം പറഞ്ഞത്, “ഇന്ത്യയു­ടെ­ ശക്തി­ നി­ങ്ങളെ­പ്പോ­ലു­ള്ള 600 മി­ല്യൺ യു­വാ­ക്കൾ‍ ആണ്”.

കേ­രളം കടന്നു­പോ­യ ഏറ്റവും വി­ഷമം നി­റഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ് കഴി­ഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ‍. വലി­യൊ­രു­ ദു­രന്തത്തെ­ കൂ­ട്ടാ­യ്മയി­ലൂ­ടെ­യും, സഹകരണത്തി­ലൂ­ടെ­യും, ഏകോ­പനത്തി­ലൂ­ടെ­യും, ഒത്തൊ­രു­മയി­ലൂ­ടെ­യും, എന്‍റെ­ നാ­ട്, എന്‍റെ­ സഹോ­ദരൻ, മലയാ­ളി­ എന്ന അഭി­മാ­നമാ­ർ‍­ന്ന വി­കാ­രത്തി­ലൂ­ടെ­യും നേ­രി­ട്ട്, നാം ദു­രന്തത്തെ­ അതി­ന്‍റെ­ ഏറ്റവും ചെ­റി­യ അളവിൽ‍ എത്തി­ച്ചു­. എല്ലാ­വി­ധ വൈ­രു­ദ്ധ്യങ്ങളും നാം മറന്നു­. നമു­ക്കറി­യാ­വു­ന്ന എല്ലാ­വി­ധ സൗ­കര്യങ്ങളും നാം ഫലപ്പെ­ടു­ത്തി­. കൈ ­മെ­യ്യ് മറന്ന് ജീ­വൻ പണയപ്പെ­ടു­ത്തി­ ദു­രന്ത മു­ഖത്തേ­യ്ക്ക് ഇറങ്ങി­ പ്രവർ‍­ത്തി­ച്ച ഏവർ‍­ക്കും ഒരു­ ബിഗ് സല്യൂ­ട്ട്. 

ഒരു­ മാ­സം മു­ന്‍പ് വരെ­ ഒരു­ ന്യൂ­ ജ­നറേ­ഷൻ സങ്കൽ‍­പ്പം മി­ക്കവർ‍­ക്കും ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നത് ഇങ്ങനെ­: തകർ‍­ന്ന്­ പോ­കു­ന്ന, പ്രതീ­ക്ഷ നഷ്ടപ്പെ­ട്ട, സ്വാ­ർത്‍­ഥരാ­യ, ഭാ­വി­യെ­ക്കു­റി­ച്ച് ആലോ­ചനയി­ല്ലാ­ത്ത, യാ­തൊ­രു­ അർ‍ത്­ഥവു­മി­ല്ലാ­തെ­ പു­തി­യ ഇലക്ട്രോ­ണിക് സൗ­കര്യങ്ങളിൽ‍ സകലവും മറന്ന് ജീ­വി­തം വെ­റു­തെ­ ആസ്വാ­ദനത്തി­നു­ള്ളത് മാ­ത്രമെ­ന്ന് കരു­തി­ ജീ­വി­ക്കു­ന്നവർ‍, രാ­ഷ്ട്രീ­യ നേ­താ­ക്കളു­ടെ­ കയ്യി­ലെ­ ഉപകരണങ്ങൾ‍, ഗു­ണ്ടാ­യി­സം തൊ­ഴി­ലാ­ക്കി­യവർ‍, ലഹരി­ക്കടി­മകൾ‍... പക്ഷേ­ ഈ സങ്കൽ‍­പ്പങ്ങളെ­ തി­രു­ത്തി­ക്കു­റി­ച്ച് നമ്മു­ടെ­ കേ­രളത്തി­ലെ­ യു­വതലമു­റ തലയു­യർ‍­ത്തി­ നി­ൽ­ക്കു­ന്നു­.

നമ്മു­ടെ­ യു­വാ­ക്കൾ‍, കു­ട്ടി­കൾ‍, ന്യൂ­ ജ­നറേ­ഷൻ ഇന്ന് നമ്മു­ടെ­ പ്രതീ­ക്ഷകൾ‍­ക്ക് നി­റം പകരു­ന്നു­. എന്നും എവി­ടേ­യും പ്രതി­കരണങ്ങളു­മാ­യി­, പ്രതി­ഷേ­ധങ്ങളു­മാ­യി­, സേ­വനവു­മാ­യി­ മു­ന്‍പിൽ‍ ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നവർ‍ ഒരു­ മയക്കത്തിൽ‍ ആയി­പ്പോ­യോ­ എന്ന്­ നാം സംശയി­ച്ചു­. ഇല്ല, അവർ‍ എല്ലാം നോ­ക്കി­ക്കാ­ണു­കയാ­യി­രു­ന്നു­, നി­ശബ്ദം തങ്ങളു­ടെ­ ജോ­ലി­യിൽ‍ വ്യാ­പ്രതരാ­യി­രു­ന്നു­. അവശ്യ മേ­ഖലയിൽ‍ സാ­ന്നി­ധ്യമാ­യി, കൈ­ത്താ­ങ്ങായി ഓടി­യെ­ത്താൻ സദാ­ സന്നദ്ധരാ­യി­രു­ന്നു­. അവരു­ടെ­ ഉള്ളിൽ‍ നാം വി­ഷം പകർ‍­ത്തി­യ ജാ­തി­മത ചി­ന്തകൾ‍ ഇല്ലാ­യി­രു­ന്നു­. ആർ‍­ക്കും എന്നും എപ്പോ­ഴും എങ്ങനെ­യും സഹാ­യമാ­കാൻ തങ്ങളാ­ലാ­വുംവി­ധം എല്ലാ­ മേ­ഖലകളും അവർ‍ ഉപയോ­ഗപ്പെ­ടു­ത്തി­.

യു­വജനങ്ങളു­ടെ­ സോ­ഷ്യൽ‍ മീ­ഡി­യ പ്രവർ‍­ത്തനം ഈ ദി­നങ്ങളിൽ‍ അർ‍ത്­ഥവത്താ­യി­. തന്‍റെ­ ഫോ­ണി­ലൂ­ടെ­ സേ­വനം ചെ­യ്ത 12 വയസ്സു­കാ­രൻ, ലോ­കത്തി­ന്റെ­ പാ­ലഭാ­ഗങ്ങളിൽ‍ ഇരു­ന്ന് അന്യോ­ന്യം റെ­സ്കൂ­ ഓപ്പറേ­ഷനിൽ‍ പങ്കാ­ളി­കൾ‍ ആയവർ‍, വി­വരങ്ങളെ­ ആവശ്യക്കാ­രെ­, രക്ഷകരെ­ കോ­ർ‍­ത്തി­ണക്കി­യവർ‍, പു­തി­യ പവർ‍ ബാ­ങ്ക്, എമർ‍­ജൻ‍സി­ ലാന്പ്, ക്ലി­നിംഗ് സാ­ധനങ്ങൾ‍ തു­ടങ്ങി­യവ നി­ർ‍­മ്മി­ച്ചവർ‍, കാ­ത്തു­വെച്ച പണപ്പെ­ട്ടി­ നൽ­കി­യ കൊ­ച്ചു­ മി­ടു­ക്കി­, വീട് െവയ്ക്കാൻ സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങൾ നൽ‍­കി­യ കൊ­ച്ചു­ സഹോ­ദരങ്ങൾ‍, വീ­ട്ടിൽ‍ നി­ർ‍­മ്മി­ച്ച ലോ­ഷൻ സൗ­ജന്യമാ­യി­ നൽ‍­കു­ന്ന 17കാ­രൻ, ഇതൊ­ക്കെ­ ചി­ല ഉദാ­ഹരണങ്ങൾ‍ മാ­ത്രം. ആത്മാ­ർത്‍­ഥതയു­ടെ­ പ്രതി­കമാ­യി­ നാം എന്നും ആദരവോ­ടെ­ ഓർ‍­മ്മി­ക്കാൻ കഴി­യു­ന്ന യു­വകലക്ടർ‍­മാർ‍, നേ­താ­ക്കൾ‍, ഉദ്യോ­ഗസ്ഥർ‍ അവർ‍­ക്കൊ­പ്പം പി­ന്തു­ണയു­മാ­യി­ എന്തും എവി­ടേ­യും എപ്പോ­ഴും സന്നദ്ധരാ­യി­ നി­ൽ‍­ക്കു­ന്ന യു­വതലമു­റ. 50 പേ­രെ­ വി­ളി­ക്കു­ന്നി­ടങ്ങളിൽ‍ 500 പേ­രാ­യി­ സേ­വനത്തി­നൊ­ടി­യെ­ത്തു­ന്ന, ആരു­ടേ­യും നി­ർദ്‍­ദേ­ശത്തിന് കാ­ത്ത് നി­ൽ‍­ക്കാ­തെ­ ആവശ്യമനു­സരി­ച്ച് ചാ­ടി­പ്പു­റപ്പെ­ടു­ന്ന നമ്മു­ടെ­ യു­വാ­ക്കൾ‍. ഇന്ന് സൗ­ജന്യമാ­യി­ ഒന്നു­ചേ­ർ‍­ന്ന് കേ­രളം കെ­ട്ടി­പ്പടു­ത്തു­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്ന നമ്മു­ടെ­ കൊ­ച്ചു­ സഹോ­ദരങ്ങളെ­ നി­ങ്ങൾ‍­ക്ക് നമോ­വാ­കം. നി­ങ്ങൾ‍ എരി­യു­ന്ന വി­ളക്കു­കൾ‍.

ഇന്ന് പല ലോ­ക രാ­ജ്യങ്ങളെ­യും നയി­ക്കു­ന്നത് യു­വാ­ക്കളാ­ണ്. എല്ലാ­ ജോ­ലി­കൾ‍­ക്കും വി­രമി­ക്കൽ‍ പ്രാ­യം ഉണ്ട്, എന്നാൽ‍ നമ്മു­ടെ­ നേ­തൃ­ത്യനി­ര? മു­തി­ന്നവർ‍ നി­ർദ്­ദേ­ശങ്ങൾ‍ നൽ­കി­ ചു­റു­ചു­റു­ക്കു­ള്ള യു­വതലമു­റയ്ക്ക് ഭരണം കൈ­മാ­റ്റം ചെ­യ്താൽ‍ നമു­ക്കും മാ­റ്റങ്ങൾ‍ ഉണ്ടാ­കും.

You might also like

Most Viewed