ജയ് ജവാ­ൻ; നമ്മളൊ­ന്ന്...


വർ­ത്തമാ­നകാ­ലത്തെ­ പല സംഭവങ്ങളും കാ­ണു­ന്പോൾ പെ­ട്ടെ­ന്ന് ഓർ­മ്മ വരു­ന്നത് പു­രാ­ണ കഥാ­ സാ­ഹചര്യങ്ങളാ­ണ്. എപ്പോ­ഴും പു­രാ­ണം തന്നെ­ പറഞ്ഞു­കൊ­ണ്ടി­രു­ന്നാൽ ചി­ലർ­ക്കെ­ങ്കി­ലും ബോ­റടി­ക്കും. അതു­കൊ­ണ്ടു­ കൂ­ടി­യാണ് ഇപ്പോൾ ഗോ­ഡ്ഫാ­ദർ മനസ്സി­ലേ­യ്ക്ക് എത്തി­യത് എന്നു­ വേ­ണമെ­ങ്കിൽ പറയാം. വി­ശ്രു­തമാ­യ ക്രൈം ത്രി­ല്ലറാണ് മാ­രി­യോ­ പു­സോ­യു­ടെ­ ദ ഗോഡ് ഫാ­ദർ. അച്ചടി­ക്കപ്പെ­ട്ടും ചലച്ചി­ത്ര രൂ­പത്തി­ലു­മൊ­ക്കെ­ ജനലക്ഷങ്ങളു­ടെ­ ഇഷ്ടം പി­ടി­ച്ചു­ പറ്റി­യ മി­കച്ച സൃ­ഷ്ടി­. അമേ­രി­ക്കൻ ഐക്യനാ­ടു­കളി­ലെ­ അധോ­ലോ­കത്തി­ന്റെ പോ­രാ­ട്ടങ്ങളു­ടെ­യും കു­ടി­പ്പകകളു­ടെ­യും കഥയാണ് ഡോൺ വി­റ്റോ­ കോ­ർ­ലി­യോ­ണി­യെ­യും പു­ത്രൻ മൈ­ക്കേ­ലി­നെ­യും കേ­ന്ദ്രകഥാ­ പാ­ത്രങ്ങളാ­ക്കി­ മാ­രി­യോ­ പൂ­സോ­യെ­ന്ന അമേ­രി­ക്കൻ ജനപ്രി­യ എഴു­ത്തു­കാ­രൻ സൃ­ഷ്ടി­ച്ചടു­ത്ത പരന്പര നമ്മോ­ടു­ പറയു­ന്നത്. അമേ­രി­ക്കൻ അധോ­ലോ­കത്തെ­ നി­യന്ത്രി­ച്ച കു­ടുംബങ്ങളു­ടെ­ കഥ. ഇതി­ലൊ­രി­ടത്ത് ഡോൺ കോ­ർ­ലി­യോ­ണി­യും ഇതര അധോ­ലോ­ക കു­ടുംബ നാ­ഥന്മാ­രു­മാ­യി­ നടക്കു­ന്ന ഒരു­ ചർ­ച്ചയു­ണ്ട്. കോ­ർ­ലി­യോ­ണി­ കു­ടുംബത്തി­ന്റെ പി­ന്തു­ണയി­ല്ലാ­തെ­ നടപ്പാ­ക്കാൻ കഴി­യാ­ത്ത ഒരു­ ഇടപാ­ടി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചാണ് ചർ­ച്ച. സ്വന്തം മൂ­ല്യങ്ങൾ­ക്ക് നി­രക്കാ­ത്തതി­നാൽ ഡോ­ണി­നു­ താ­ൽ­പ്പര്യമി­ല്ലാ­ത്ത ഇടപാ­ട്. ഇത് എതി­രാ­ളി­കൾ­ക്ക് അറി­യു­കയും ചെ­യ്യാം.
ചർ­ച്ചയിൽ എതി­രാ­ളി­കൾ­ക്കു­ ഭേ­ദി­ക്കാ­നാ­കാ­ത്ത ശക്തി­ ദു­ർ­ഗ്ഗം പോ­ലെ­ കാ­ര്യങ്ങൾ സസൂ­ഷ്മം ശ്രദ്ധി­ച്ച് ഡോൺ മൗ­നം പാ­ലി­ക്കു­കയാ­ണ്. അതു­വരെ­ അനന്തരാ­വകാ­ശി­യാ­കു­മെ­ന്ന് കരു­തപ്പെ­ട്ടി­രു­ന്ന മൂ­ത്ത പു­ത്രൻ സണ്ണി­ പരി­പാ­ടി­ നടപ്പാ­ക്കു­ന്നതി­ന്റെ സാ­ദ്ധ്യതകളെ­ക്കു­റി­ച്ച് പെ­ട്ടന്ന് വാ­ചാ­ലനാ­കു­ന്നു­. ഡോൺ കോ­ർ­ലി­യോ­ണി­യു­ടെ­ ശക്തി­യും തന്ത്രങ്ങളു­മെ­ല്ലാം അൽ­പ്പ നേ­രത്തേ­ക്കാ­ണെ­ങ്കിൽ കൂ­ടി­ അവി­ടെ­ തകർ­ന്നടി­യു­കയാ­ണ്. സ്വന്തം കോ­ട്ടയിൽ എതി­രാ­ളി­കൾ­ക്ക് നു­ഴഞ്ഞു­കയറാ­നു­ള്ള ദു‍­‍ബ്ബലമാ­യൊ­രു­ കല്ലാ­ണു­ താ­നെ­ന്നു­ സ്വയം വെ­ളി­വാ­ക്കു­കയാ­യി­രു­ന്നു­ സണ്ണി. ശത്രു­ക്കൾ അധീ­ശത്വം നേ­ടാൻ ശ്രമി­ക്കു­ന്പോൾ പാ­ളയത്തിൽ പടയു­ണ്ടാ­യാൽ അതി­നോ­ളം അപകടകരമാ­യ സാ­ഹചര്യം വേ­റെ­യി­ല്ല. ഇത് കഥയും എഴു­ത്തു­കാ­രൻ സൃ­ഷ്ടി­ച്ചെ­ടു­ത്ത കഥാ­പാ­ത്രങ്ങളും ഭൂ­മി­കയും മാ­ത്രമാ­ണ്. യഥാ­ർ­ത്ഥ ജീ­വി­തത്തിൽ ഇങ്ങനെ­ പാ­ളയത്തിൽ പടയു­ണ്ടാ­യാൽ ഫലം ഇതി­ലും അതീ­വഗു­രു­തരമാ­യി­രി­ക്കും. രാ­ജ്യം അതി­ന്റെ ശത്രു­ക്കളിൽ നി­ന്നും ഭീ­ഷണി­ നേ­രി­ടു­ന്ന സാ­ഹചര്യങ്ങളിൽ അതി­ന്റെ പൗ­രന്മാർ ശത്രു­ക്കളു­ടെ­ വി­ധ്വംസക പ്രവർ­ത്തി­കളെ­ മഹത്വവൽ­ക്കരി­ക്കു­ന്നതും ഇതേ­ ഗണത്തിൽ പെ­ടു­ത്താം.
ഓരോ­ സ്വതന്ത്ര പരമാ­ധി­കാ­ര രാ­ഷ്ട്രത്തി­ങ്ങളു­ടെ­യും രാ­ജ്യരക്ഷയു­മാ­യി­ ബന്ധപ്പെ­ട്ട കാ­ര്യങ്ങളോട് പൗ­രന്മാ­രും മാധ്യമങ്ങളും എങ്ങനെ­യാണ് സമീ­പി­ക്കേ­ണ്ടത് എന്ന് നമു­ക്കോ­രോ­രു­ത്തർ­ക്കും വ്യക്തമാ­യ ബോ­ധമു­ണ്ടാ­വണം. എന്നാൽ ഇക്കാ­ര്യങ്ങളിൽ ചി­ലപൗ­രന്മാ­ർ­ക്കും പ്രമു­ഖ മാധ്യമങ്ങളി­ലെ­ അതി­പ്രശസ്ത മാ­ധ്യമ പ്രവർ­ത്തകരിൽ ചി­ലർ­ക്കും അറി­വും ബോ­ധവും കമ്മി­യാണ് എന്നു­ വ്യക്തമാ­ക്കു­ന്നതാണ് നവമാധ്യമങ്ങളി­ലെ­ ചി­ല പ്രതി­കരണങ്ങളും റി­പ്പോ­ർ­ട്ടിംഗും. അതി­ർ­ത്തി­ എന്ന വാ­ക്കിന് ഭൂ­മി­മലയാ­ളത്തി­ലെ­ പലമഹാ­ന്മാ­രും മനസ്സി­ലാ­ക്കി­ ധരി­ച്ചു­ വശാ­യി­രി­ക്കു­ന്ന കാ­ര്യം പടി­ഞ്ഞാറ് അറബി­ക്കടൽ, കി­ഴക്ക് തമി­ഴ്നാ­ട്, വടക്ക് കർ­ണാ­ടകം, തെ­ക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാ­സമു­ദ്രം എന്നി­ങ്ങനെ­യാ­ണ്. ജമ്മു­വും കശ്മീ­രും അരു­ണാ­ചലും അസമും ബംഗ്ലദേ­ശും ഒക്കെ­ നമ്മു­ടെ­ അതി­ർ­ത്തി­കളാ­ണെ­ന്നോ­ ഹി­മാ­ലയ മലനി­രകളി­ലെ­യും താർ മരു­ഭൂ­മി­യി­ലെ­യു­മൊ­ന്നും പ്രതി­കൂ­ല കാ­ലാ­വസ്ഥകളെ­ക്കു­റി­ച്ചോ­ ഇന്ത്യയെ­ തച്ചു­ തകർ­ക്കാൻ ഏതു­ നേ­രത്തും അതി­ർ­ത്തി­ താ­ണ്ടി­ നാ­ശം വി­തച്ചു­ സ്വയമൊ­ടു­ങ്ങാൻ കാ­ത്തു­കെ­ട്ടി­ക്കി­ടക്കു­ന്ന ചാ­വേ­റു­കളെ­ക്കു­റി­ച്ചോ­ ഇത്തരക്കാ­ർ­ക്ക് ബോ­ധ്യമി­ല്ല. പ്രകോ­പനമി­ല്ലാ­തെ­ തീ­തു­പ്പു­ന്ന ശത്രു­വി­ന്റെ പീ­രങ്കി­കളെ­ക്കു­റി­ച്ച് അത്തരക്കാ­ർ­ക്ക് കേ­ട്ടു­ കേ­ൾ­വി­ പോ­ലു­മി­ല്ല. അതി­രു­മാ­ന്തു­ന്ന അയൽ­ക്കാ­രനു­യർ­ത്തു­ന്ന ഭീ­ഷണി­കൾ അവർ­ക്ക് ബാ­ധകമല്ല. ശത്രു­വി­ന്റെ ഓരോ­രോ­ ചെ­യ്തി­കളും രാ­ജ്യത്തെ­ ഇല്ലാ­യ്മ ചെ­യ്യാ­നാ­ണെ­ന്ന് അവർ തി­രി­ച്ചറി­യു­ന്നി­ല്ല.
ജമ്മു­വി­ലെ­ സംഘർ­ഷം ജമ്മു­വി­നു­മാ­ത്രമല്ല രാ­ജ്യത്തി­ന്റെ അഖണ്ധതയ്ക്കും നി­ലനി­ൽ­പ്പി­നും തന്നെ­ ഭീ­ഷണി­യാ­ണ്. അവി­ടു­ത്തെ­ വി­ഘടനവാ­ദി­കൾ ഭാ­രതത്തി­ന്റെ നന്മക്കാ­യല്ല പ്രവർ­ത്തി­ക്കു­ന്നത്. രാ­ജ്യത്തെ­ ദു­ർ­ബ്ബലപ്പെ­ടു­ത്താ­നും തച്ചു­തകർ­ക്കാ­നു­മാണ് അവരു­ടെ­ ശ്രമങ്ങളെ­ല്ലാം. അവരെ­ മഹത്വവൽ­ക്കരി­ക്കാ­നും ചങ്കു­റപ്പി­ന്റെ മൂ­ർ­ത്തരൂ­പങ്ങളാ­യ നമ്മു­ടെ­ വീ­രജവാ­ന്മാ­രെ­ തീ­വ്രവാ­ദി­കൾ­ക്കു­ തു­ല്യരാ­യി­ ചി­ത്രീ­കരി­ക്കാ­നും ആപത്തി­ന്റെ വേ­ളയിൽ രാ­ജ്യം ഒറ്റക്കെ­ട്ടല്ല എന്ന ധാ­രണ ലോ­കത്തി­നു­ മു­ന്പിൽ സ‍ൃ­ഷ്ടി­ക്കാ­നു­മൊ­ക്കെ­യാണ് രാ­ജ്യത്തി­നു­ള്ളിൽ തന്നെ­യു­ള്ള ചി­ലരു­ടെ­ ശ്രമം. ഉറ്റവരെ­യും ഉടയവരെ­യും തനി­ച്ചാ­ക്കി­ രക്തമു­റയു­ന്ന കൊ­ടും തണു­പ്പിൽ വെ­റി­പൂ­ണ്ട ചാ­വേ­റു­കളോ­ടേ­റ്റു­മു­ട്ടു­ന്ന ചങ്കൂ­റ്റത്തിന് മനു­ഷ്യാ­വകാ­ശ ലംഘനത്തി­ന്റെ താ­മ്രപത്രം നൽ­കാ­നാണ് വംശമഹി­മയവകാ­ശപ്പെ­ടു­ന്ന ചി­ല മാ­ധ്യമ നപു­ംസകങ്ങളു­ടെ­ നി­രന്തര ശ്രമം. രക്തസാ­ക്ഷി­ത്വം വരി­ച്ച വീ­രജവാ­ന്മാ­രെ­ ഒരു­ നി­കൃ­ഷ്ടജീ­വി­ നവമാധ്യമങ്ങളി­ലൊ­ന്നിൽ വി­ശേ­ഷി­പ്പി­ച്ചത് 17 തീ­വ്രവാ­ദി­കളെ­ന്നാ­ണ്. കളി­ത്തോ­ക്കു­ പോ­ലും കൈ­കൊ­ണ്ടു­ തൊ­ട്ടി­ട്ടി­ല്ലാ­ത്ത രാ­ഷ്ട്രീ­യ, സൈ­നി­ക, മാധ്യമ വി­ദഗ്ദ്ധർ ഭൂ­മി­മലയാ­ളത്തി­ലെ­ ശീ­തീ­കരി­ച്ച ചാ­നൽ മു­റി­കളി­ലും വി­ചാ­രണയും വി­ധി­യും തു­ടരു­കയാ­ണ്. അതി­ർ­ത്തി­യിൽ സൈ­നി­കൻ ജീ­വൻ കൊ­ടു­ത്തു­ നി­ലനി­ർ­ത്തു­ന്ന സു­രക്ഷി­തത്വത്തി­ന്റെ സ്വാ­തന്ത്ര്യത്തിൽ കാശ്മീർ തീ­വ്രവാ­ദി­കൾ­ക്ക് ഇരകളു­ടെ­ പരി­വേ­ഷം നൽ­കാൻ കേ­രളത്തി­ലെ­ ചി­ല മാധ്യ
മമു­റി­കളിൽ ശ്രമം തു­ടരു­ന്നു­. തീ­വ്രവാ­ദി­കളു­ടെ­ ആക്രമണത്തി­നു­ തൊ­ട്ടു­ പി­ന്നാ­ലെ­ ഒരു­ മുൻ പ്രതി­രോ­ധമന്ത്രി­ സു­രക്ഷാ­ വീ­ഴ്ചയെ­ന്ന വി­ടു­വാ­യത്തവു­മാ­യി­ രംഗത്തെ­ത്തി­യതു­ തി­കഞ്ഞ ഉത്തരവാ­ദി­ത്ത രാ­ഹി­ത്യമാ­യി­ വി­ലയി­രു­ത്തപ്പെ­ടും.
വി­ദ്യാ­ഭ്യാ­സത്തി­ന്റെ കാ­ര്യത്തിൽ രാ­ജ്യത്തു­ തന്നെ­ മു­ന്നി­ലു­ള്ള കേ­രളത്തിൽ ചി­ലരൊ­ക്കെ­ കാ­ര്യങ്ങളു­ടെ­ കി­ടപ്പറി­യാ­തെ­യാണ് ഇങ്ങനെ­യൊ­ക്കെ­ പെ­രു­മാ­റു­ന്നത് എന്നു­ കരു­താ­നാ­വി­ല്ല. എന്തു­ ന്യാ­യം പറഞ്ഞാ­ലും ഇത് രാ­ജ്യദ്രോ­ഹത്തി­ന്റെ പട്ടി­കയിൽ തന്നെ­യാണ് പെ­ടു­ന്നത്. അമേ­രി­ക്കയോ­ റഷ്യയോ­ ബ്രി­ട്ടണോ­ ചൈ­നയോ­ ഒന്നും ഇക്കാ­ര്യത്തിൽ മറി­ച്ചൊ­രു­ നി­ലപാ­ടെ­ടു­ക്കി­ല്ല. രാ­ജ്യം തീ­വ്രവാ­ദ ഭീ­ഷണി­ നേ­രി­ടു­ന്ന വേ­ളയിൽ രാ­ജ്യ വി­രു­ദ്ധ നി­ലപാ­ടെ­ടു­ത്തി­ട്ടും ഇത്തരക്കാ­ർ­ക്കു­ ഞെ­ളി­ഞ്ഞു­ വി­ലസാ­നാ­വു­ന്നത് നമ്മു­ടെ­ നാ­ടി­ന്റെ മഹത്വമു­യർ­ത്തു­ന്നു­. എന്നാൽ ഇത്തരം രാ­ജ്യദ്രോ­ഹപരമാ­യ ചെ­യ്തി­കൾ നി­യന്ത്രി­ച്ചി­ല്ലെ­ങ്കിൽ നമ്മു­ടെ­ പരമാ­ധി­കാ­രത്തി­നും രാ­ഷ്ട്രസു­രക്ഷയ്ക്കും നി­ല നി­ൽ­പ്പി­നും തന്നെ­ വെ­ളി­യിൽ നി­ന്നു­ള്ള ശത്രു­ക്കളെ­ക്കാൽ വലി­യ ഭീ­ഷണി­യാ­വും അത് എന്നു­റപ്പ്.

You might also like

Most Viewed